Từ 1 tới 7 trên tổng số 7 kết quả

Đề tài: Một số thao tác mở rộng về cây nhị phân tìm kiếm

 1. #1
  Ngày gia nhập
  05 2010
  Bài viết
  265

  Mặc định Một số thao tác mở rộng về cây nhị phân tìm kiếm

  Mình có đoạn code về xác định số nút của toàn bộ cây nhị phân, số nút từ đỉnh (mức 1) đến mức k, số nút tại đúng mức k, số nút từ mức k đến hết. Mong các bạn góp ý nha, cám ơn nhiều.
  C Code:
  1. #include <stdio.h>
  2.  
  3. struct node
  4. {
  5.     int x;
  6.     node *left, *right;
  7.     node(int _x = 0){x = _x; left = right = NULL;}
  8. };
  9.  
  10. typedef node * pnode;
  11.  
  12. void insert(pnode &p,int value)
  13. {
  14.     if (p == NULL) p = new node(value);
  15.     else
  16.         if (p->x > value) insert(p->left,value);
  17.         else if (p->x < value)insert(p->right,value);
  18. }
  19.  
  20. void create(pnode &p,int a[], int n)
  21. {
  22.     p = NULL;
  23.     for (int k = 0; k < n; k++)
  24.         insert(p,a[k]);
  25. }
  26.  
  27. void inorder(pnode p)
  28. {
  29.     if (p != NULL)
  30.     {
  31.         inorder(p->left);
  32.         printf("%4d",p->x);
  33.         inorder(p->right);
  34.     }
  35. }
  36.  
  37. void remove(pnode &p)
  38. {
  39.     if (p != NULL)
  40.     {
  41.         remove(p->left);
  42.         remove(p->right);
  43.         delete p;
  44.     }
  45. }
  46.  
  47. int countall(pnode p) // Tỉnh tổng số nút trên cây
  48. {
  49.     if (p == NULL) return 0;
  50.     return 1 +countall(p->left)+ countall(p->right);
  51. }
  52.  
  53. int countup(pnode p, int depth) // Tỉnh tổng số nút từ mức depth ngược về gốc
  54. {
  55.     if (p == NULL || depth==0) return 0;
  56.     return 1 + countup(p->left, depth-1)+ countup(p->right, depth-1);
  57. }
  58.  
  59. int countdown(pnode p, int level) // Tỉnh tổng số nút từ mức level đến hết
  60. {
  61.     return countall(p)- countup(p, level-1);
  62. }
  63.  
  64. int count(pnode p, int level)// // Tỉnh tổng số nút có mức level
  65. {
  66.     if (p == NULL || level == 0) return 0;
  67.     if (level == 1) return 1;
  68.     return count(p->left, level-1)+ count(p->right, level-1);
  69. }
  70.  
  71. void display(int a[], int n)
  72. {
  73.     printf("\nTrinh tu cac gia tri duoc dua vao cay:\n");
  74.     for (int k=0; k < n; k++)
  75.         printf("%4d",a[k]);
  76.     printf("\n");
  77. }
  78.  
  79. void main()
  80. {
  81.     pnode p;   
  82.     int a[] = {5,8,7,4,12,16,13,15,3,18,17,19,2};
  83.     int n = sizeof(a)/sizeof(int);
  84.     display(a,n);
  85.     create(p,a,n);
  86.     printf("\nDuyet cay theo giai thuat Trai-Goc-Phai:\n");
  87.     inorder(p);printf("\n");
  88.     printf("\nToan bo cay co: %d nut\n",countall(p));
  89.     printf("\nTu goc den muc 3 co: %d nut\n",countup(p,3));
  90.     printf("\nTu muc 5 tro di co: %d nut\n",countdown(p,5));
  91.     int level = 1, sum;
  92.     while (sum = count(p, level))
  93.         printf("\nMuc %d co: %d nut\n",level++,count(p,level));
  94.     remove(p); 
  95. }
  Kết quả chạy:
  PHP Code:
  Trinh tu cac gia tri duoc dua vao cay:
     
  5   8   7   4  12  16  13  15   3  18  17  19   2

  Duyet cay theo giai thuat Trai
  -Goc-Phai:
     
  2   3   4   5   7   8  12  13  15  16  17  18  19

  Toan bo cay co
  13 nut

  Tu goc den muc 3 co
  6 nut

  Tu muc 5 tro di co
  5 nut

  Muc 1 co
  1 nut

  Muc 2 co
  2 nut

  Muc 3 co
  3 nut

  Muc 4 co
  2 nut

  Muc 5 co
  2 nut

  Muc 6 co
  3 nut 

 2. #2
  Ngày gia nhập
  09 2009
  Nơi ở
  205Bee
  Bài viết
  231

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi donvuon Xem bài viết
  PHP Code:
  int countup(pnode pint depth// Tỉnh tổng số nút từ mức depth ngược về gốc
  {
      if (
  == NULL || depth==0) return 0;
      return 
  countup(p->leftdepth-1)+ countup(p->rightdepth-1);

  Nếu tính số nút từ gốc đến mức depth thì mình có làm thế này nhưng không đúng. Donvuon có cách tính nào khác chỉ giáo với
  PHP Code:
  int CountUpNodePtr pRootint depthint n )
  {
      if ( 
  pRoot == NULL || == ) return 0;
      if ( 
  depth ) return CountUppRoot->pLeftdepth) + CountUppRoot->pRightdepth);


 3. #3
  Ngày gia nhập
  09 2009
  Nơi ở
  205Bee
  Bài viết
  231

  Mấy đoạn code xác định số nút hay ghê!. Nhất là đoạn xác định số nút ở mức k. Chắc phải tốt đệ quy thì mới hiểu được bài của Donvuon. Hic

 4. #4
  Ngày gia nhập
  05 2010
  Bài viết
  265

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi trihn_kt Xem bài viết
  Nếu tính số nút từ gốc đến mức depth thì mình có làm thế này nhưng không đúng. Donvuon có cách tính nào khác chỉ giáo với
  Thế này nè, chuẩn luôn. Gọi CountUp(pRoot, depth, 1) nha.

  C Code:
  1. int CountUp( NodePtr pRoot, int depth, int n = 0 )
  2. {
  3.     if ( pRoot == NULL || n == 0 ) return 0;
  4.     if ( n <= depth ) return 1 + CountUp( pRoot->pLeft, depth, n + 1 ) + CountUp( pRoot->pRight, depth, n + 1 );
  5.     else return 0;
  6. }

 5. #5
  Ngày gia nhập
  10 2009
  Nơi ở
  Close All
  Bài viết
  993

  Cây nhị phân tìm kiếm thì ngày xưa lúc mới học lập trình tớ cũng cài đặt.Share anh em koi.Lúc đó tớ gà lăm,có j anh em đừng chém nha.
  Code này là gôm chung Linked list + BST+STack+Queue
  PHP Code:

  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  #include<string.h>
  #include<dir.h>
  #include<ctype.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <unistd.h>
  #include <windows.h>
  int __FOREGROUND LIGHTGRAY;
  int __BACKGROUND BLACK;
  /////////////////////////////////////////////
  void gotoxy(int xint y) {
    
  COORD c;
    
  c.1;
    
  c.1;
    
  SetConsoleCursorPosition (GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), c);
  }
  void clrscr() {
    
  COORD coord;
    
  DWORD written;
    
  CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO info;

    
  coord.0;
    
  coord.0;
    
  GetConsoleScreenBufferInfo(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), &info);
    
  FillConsoleOutputCharacter (GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), ' ',
      
  info.dwSize.info.dwSize.Ycoord, &written);
    
  gotoxy (11);
  }
  void textattr(int _attr) {
    
  SetConsoleTextAttribute (GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), _attr);
  //  printf ("%d\n", text_info.screenheight);
  }

  void textbackground(int _color) {
    if (
  _color == BLINK)
       
  _color WHITE;
    
  __BACKGROUND _color;
    
  textattr (__FOREGROUND | (_color 29));
  }

  void textcolor(int _color) {
    if (
  _color == BLINK)
       
  _color WHITE;
    
  __FOREGROUND _color;
    
  textattr(_color __BACKGROUND);
  }
  ///////////////////////////////////////////////////////
  typedef struct tagTNODE 
  {
      
  int k;
      
  struct tagTNODE *pleft,*pright;
  }
  TNODE;
  typedef TNODE *TREE;
  typedef struct tagNODE
  {
      
  TNODE *info;
      
  struct tagNODE *pnext;
  }
  NODE;
  typedef struct 
  {
      
  NODE *phead;
      
  NODE *ptail;
  }LIST;

  //THAO TAC TREN DANH SACH LIEN KET
  NODE *getnode(TNODE *x)
  {
      
  NODE *p;
      
  p=new NODE;
      if(
  p==NULL)return NULL
      
  p->info=x;
      
  p->pnext=NULL;
      return 
  p;
  }
  void addtail(LIST &L,NODE *x)
  {
      if(
  L.phead==NULL)
      {
          
  L.phead=x;
          
  L.ptail=L.phead;
      }
      else
      {
          
  L.ptail->pnext=x;
          
  L.ptail=x;
          
  L.ptail->pnext=NULL;
      }
  }
  void addhead(LIST &L,NODE *x)
  {
      if(
  L.phead==NULL)
      {
          
  L.phead=x;
          
  L.ptail=L.phead;
      }
      else
      {
          
  x->pnext=L.phead;
          
  L.phead=x;
      }
  }
  void xoalist(LIST &L)
  {
      
  NODE *p;
      while(
  L.phead!=NULL)
      {
          
  p=L.phead;
          
  L.phead=p->pnext;
          
  delete p;
      }
  }
  void nhaplist(LIST &L,TREE T)
  {
      
  NODE *x;
      if(
  T)
      {
          
  x=getnode(T);
          
  addtail(L,x);
          
  nhaplist(L,T->pleft);
          
  nhaplist(L,T->pright);
          
      }
  }
  void xuat(LIST &L)
  {
      
  NODE *p;
      
  p=L.phead;
      for(
  p=L.phead;p!=NULL;p=p->pnext)
      {
          if(
  p==L.ptail)  printf("%2d",p->info->k);
          else
          
  printf("%2d ->",p->info->k);
          
      }

      
  }
  ///THAO TAC TREN CAY

  void nhapcay(TREE &T,int x)
  {
      if(
  T)
      {
          if(
  T->k==xprintf("\n   da co roi");
          if(
  T->k>x)  return nhapcay(T->pleft,x);
          if(
  T->k<x)  return nhapcay(T->pright,x);
      }
      
  =new TNODE;
      if(
  T==NULL)printf("\n thieu bo nho ");
      else{
      
  T->k=x;
      
  T->pleft=NULL;
      
  T->pright=NULL;
      }
  }
  void inNLR(TREE T)
  {
      if(
  T)
      {
          
  printf(" %d",T->k);
          
  inNLR(T->pleft);
          
  inNLR(T->pright);
      }
  }
  void inLNR(TREE T)
  {
      if(
  T)
      {
          
          
  inLNR(T->pleft);
          
  printf(" %d",T->k);
          
  inLNR(T->pright);
      }
  }
  void inLRN(TREE T)
  {
      if(
  T)
      {
          
          
  inLRN(T->pleft);
          
  inLRN(T->pright);
          
  printf(" %d",T->k);
      }
  }
  int mx(int a,int b)
  {
      if(
  a>=b) return a;
      else return 
  b;
  }
  int chieucao(TREE T)
  {
      
  int n;
      if(
  T==NULL) return 0;
      if(
  T->pleft==NULL&&T->pright==NULL)
       return 
  1;
      
  n=1+mx(chieucao(T->pleft),chieucao(T->pright));
      return 
  n;
  }
  int sonut(TREE T)
  {
      
  int n;
      if(
  T==NULL) return 0;
      if(
  T->pleft==NULL&&T->pright==NULL) return 1;
      return 
  1+sonut(T->pleft)+sonut(    T->pright);
  }
  void inmuc(TREE T,int i,int k)
  {
      
  TNODE *t;
         
  t=new TNODE;
         
  t->k=0;
         
  t->pleft=t->pright=NULL;
      LIST 
  A,B;
         
  A.phead=A.ptail=NULL;
         
  B.phead=B.ptail=NULL;
      
  NODE *x,*p;
      
  int j;
      
  x=getnode(T);
      
  addtail(A,x);
      for(
  j=1;j<i;j++)
      {
          
  p=A.phead;
          while(
  p!=NULL)
          {
              if(
  p->info->pleft==NULL)
                
  x=getnode(t);
              else 
                
  x=getnode(p->info->pleft);
              
  addtail(B,x);
              if(
  p->info->pright==NULL)
                
  x=getnode(t);
              else
                
  x=getnode(p->info->pright);
              
  addtail(B,x);
              
  p=p->pnext;
          }
          
  xoalist(A);
          
  p=B.phead;
          while(
  p!=NULL)
          {
              
  x=getnode(p->info);
              
  addtail(A,x);
              
  p=p->pnext;
          }
          
  xoalist(B);
      }
      
  p=A.phead;
      while(
  p!=NULL)
      {
          if(
  p->info->k==0)
           
  printf(" ");
          else
           
  cprintf("%3d",p->info->k);
       for(
  j=1;j<=(2*k+1);j++)
           
  printf(" ");
          
          
  p=p->pnext;
      }
  }
  void xuatcay(TREE T)
  {
      
  int i,j,h,s=1;

      if(
  T==NULLprintf("\n Cay rong.\n");
      else
      {
          
          
  h=chieucao(T);
          for(
  i=1;i<h;i++)
            
  s=s*2;
          
  s-=1;
          for(
  i=1;i<=h;i++)
          {
             for(
  j=1;j<=s;j++)
             
  printf(" ");
             if(
  i%2!=0
             {
                   
  textcolor(YELLOW);
                
  inmuc(T,i,s);
             }
             else
             {
                   
  textcolor(11);
                
  inmuc(T,i,s);
             }
             
  printf("\n");
             
  s=s/2;
             
  textcolor(WHITE);
           }
      }
  }
  TNODE *timnut(TREE T,int x)
  {
      
  TNODE *p=T;
      while(
  p!=NULL)
      {
          if(
  x==p->k) return p;
          else
          {
              if(
  x<p->kp=p->pleft;
              else 
  p=p->pright;
          }
      }
      return 
  NULL;

          
  }
  int ktnt(int x)
  {
   
  int i=2;
   if(
  x==1||x==2||x==0)
   { 
      return 
  0;
   }
   else
   {
       
      while(
  i<x&&(x%i)!=0)
      {
         
  i++;     
      }
      if(
  i==x) return 1;
      if(
  i!=x) return 0;
   }
  }

  int demnt(TREE &T)
   {
       
  int n;
     if(
  T==NULL) return 0;
     if(
  ktnt(T->k)==1)
     {
          
  n=1+demnt(T->pleft)+demnt(T->pright);
     }
     if(
  ktnt(T->k)==0)
     {
             
  n=demnt(T->pleft)+demnt(T->pright);
     }
      
      return 
  n;
   }
  int timduong(TREE T,int x)
  {
      
  int n;
      
  n=1;
      while(
  T!=NULL)
      {
          if(
  T->k==x) return n;
          else
          {
              if(
  T->k>x)
              {
                  
  n=n+1;
                 
  T=T->pleft;
              }
              else
              {
                  
  n=n+1;
                 
  T=T->pright;
              }
          }
      }
      return 
  0;
  }
  void sosanh(TREE T,int x,int y)
  {
      if(
  timduong(T,x)!=0&&timduong(T,y)!=0)
      {
          if(
  timduong(T,x)==timduong(T,y))
               
  printf("\n 2 nut cung muc %d.",timduong(T,x));
          else
               
  printf("\n 2 nut khac muc.");
      }
      if(
  timduong(T,x)==0||timduong(T,y)==0)
          
  printf("\n gia tri nhap khong hop le.");
  }
  TNODE *timnutcha(TREE T,int x)
  {
      
  TNODE *t;
      
  t=timnut(T,x);
      if(
  t==NULL) return NULL;
      if(
  t!=NULL)
      {
         if(
  T->k==x) return NULL;
         else
         {
               while(
  T!=NULL)
               {
                   if(
  T->pleft==t||T->pright==t) return T;
                   else
                   {
                       if(
  T->k>xT=T->pleft;
                       else 
  T=T->pright;
                   }
               }
         }
      }
  }
  void sua(TREE &T,int n ,int x)
  {
      
  TNODE *t,*c;
      if(
  T==NULLprintf("\n Cay rong.");
      else
      {
          
  t=timnut(T,n);
          if(
  t!=NULL)
          {
              
  c=timnutcha(T,n);
              if(
  c!=NULL)
              {
                  if(
  c->pleft==t)
                  {
                      if(
  x>=c->kprintf("\n Ko sua duoc.");
                      if(
  x<c->k)
                      {
                          if(
  t->pleft==NULL)
                          {
                              if(
  x<t->pright->kt->k=x
                              else 
  printf("\n oklh sua duoc.");
                          }
                          if(
  t->pright==NULL)
                          {
                              if(
  x>t->pleft->kt->k=x
                              else 
  printf("\n kok sua duoc.");
                          }
                          if(
  t->pleft!=NULL&&t->pright!=NULL)
                          {
                              if(
  x>t->pleft->k&&x<t->pright->k)  t->k=x;
                              else 
  printf("\n ko sua duoc.");
                          }
                          if(
  t->pleft==NULL&&t->pright==NULLt->k=x;
                      }
                  }
                  if(
  c->pright==t)
                  {
                      if(
  x<=c->kprintf("\n ko sua duoc.");
                      if(
  x>c->k)
                      {
                          if(
  t->pleft==NULL)
                          {
                              if(
  x<t->pright->kt->k=x
                              else 
  printf("\n oasd sua duoc.");
                          }
                          if(
  t->pright==NULL)
                          {
                              if(
  x>t->pleft->kt->k=x
                              else 
  printf("\n kok sua duoc.");
                          }
                          if(
  t->pleft!=NULL&&t->pright!=NULL)
                          {
                              if(
  x>t->pleft->k&&x<t->pright->k)  t->k=x;
                              else 
  printf("\n ko sua duoc.");
                          }
                          if(
  t->pleft==NULL&&t->pright==NULLt->k=x;
                      }
                  }
              }
              if(
  c==NULL)
              {
                          if(
  T->pleft==NULL)
                          {
                              if(
  x<T->pright->kT->k=x
                              else 
  printf("\n ko sua duoc.");
                          }
                          if(
  T->pright==NULL)
                          {
                              if(
  x>T->pleft->kT->k=x
                              else 
  printf("\n oqwe sua duoc.");
                          }
                          if(
  T->pleft!=NULL&&T->pright!=NULL)
                          {
                              if(
  x>T->pleft->k&&x<T->pright->k)  T->k=x;
                              else 
  printf("\n kok sua duoc.");
                          }
                          if(
  T->pleft==NULL&&T->pright==NULLT->k=x;
              }
          }
          if(
  t==NULL)
           
  printf("\n Khong ton tai root can sua .");
      }
  }
  void timthemang(TREE &p,TREE &q)
  {
      if(
  q->pleft!=NULL)
      {
          
  timthemang(p,q->pleft);
      }
      else
      {
             
  p->k=q->k;
             
  p=q;
             
  q=q->pright;
      }
  }
  void del(TREE &T,int x)
  {
      if(
  T==NULLprintf("Cay rong.");
      if(
  timnut(T,x)!=NULL){
      if(
  T->k>x)return del(T->pleft,x);
      if(
  T->k<x)return del(T->pright,x);
      else
      {
          
  TNODE *p=T;
          if(
  T->pleft==NULLT=T->pright;
          else
          {
              if(
  T->pright==NULLT=T->pleft;
              else
              {
                  
  TNODE *q=T->pright;
                  
  timthemang(p,q);
                  
  delete p;
              
              }
          }
      }
      }
      else 
  printf("Khong co nut can xoa.\n");
      
  }
  void xoanutnt(TREE &T)
  {
      if(
  T==NULL) ;
      if(
  T!=NULL)
      {
          
  xoanutnt(T->pleft);
          
  xoanutnt(T->pright);
          if(
  ktnt(T->k)==1)
          {
              
  del(T,T->k);
          }
      }    
  }
  void huycay(TREE &T)
  {
      if(
  T==NULL);
      if(
  T!=NULL)
      {
          
  huycay(T->pleft);
          
  huycay(T->pright);
          
  del(T,T->k);
      }
  }
  int demchan(TREE T)
  {
      
  int n;
     if(
  T==NULL) return 0;
     if(
  T->k%2==0)
         {
            
  n=1+demchan(T->pleft)+demchan(T->pright);
            
  printf("\n %d" ,T->k);
         }
     if(
  T->k%2!=0)
         {
             
  n=demchan(T->pleft)+demchan(T->pright);
         }
      
      return 
  n;
  }
  int demle(TREE T)
  {
      
  int n;
     if(
  T==NULL) return 0;
     if(
  T->k%2!=0)
         {
             
  n=1+demle(T->pleft)+demle(T->pright);
             
  printf("\n %d" ,T->k);
         }
     if(
  T->k%2==0)
         {
            
  n=demle(T->pleft)+demle(T->pright);
         }
      
      return 
  n;
  }
  TNODE *rootmin(TREE T)
  {
      
  TNODE *min;
      if(
  T==NULL) return NULL;
      else
      {
          
  min=T;
          while(
  T->pleft!=NULL)
          {
             
  T=T->pleft;
             
  min=T;
          }
          return 
  min;
      }
  }
  TNODE *rootmax(TREE T)
  {
      
  TNODE *max;
      if(
  T==NULL) return NULL;
      else
      {
          
  max=T;
          while(
  T->pright!=NULL)
          {
              
  T=T->pright;
              
  max=T;
          }
          return 
  max;
      }
  }
  int nutla(TREE T)
  {
      if(
  T==NULL) return 0;
      else
      {
          if(
  T->pleft==NULL&&T->pright==NULL)
          {  
              
  printf("\n %d",T->k);
              return 
  1;
          }
          else 
              return 
  nutla(T->pleft)+nutla(T->pright);
      }
  }
  int nutnhiphan(TREE T)
  {
      if(
  T==NULL) return 0;
      else
      {
          if((
  T->pleft==NULL&&T->pright!=NULL)||(T->pright==NULL&&T->pleft!=NULL))
          {
              
  printf("\n %d",T->k);
              return 
  1+nutnhiphan(T->pleft)+nutnhiphan(T->pright);
          }
          else
             return 
  nutnhiphan(T->pleft)+nutnhiphan(T->pright);
      }
  }
  int nuttoanphan(TREE T)
  {
      if(
  T==NULL) return 0;
      else
      {
          if(
  T->pleft!=NULL&&T->pright!=NULL)
          {
              
  printf("\n %d",T->k);
              return 
  1+nuttoanphan(T->pleft)+nuttoanphan(T->pright);
              
          }
          else
             return 
  nuttoanphan(T->pleft)+nuttoanphan(T->pright);
      }
  }
  int nutnhohon(TREE T,int x)
  {
      if(
  T==NULL) return 0;
      else
      {
          if(
  T->k<x)
          {
              
  printf("\n %d",T->k);
              return 
  1+nutnhohon(T->pleft,x)+nutnhohon(T->pright,x);
          }
          else
            return 
  nutnhohon(T->pleft,x)+nutnhohon(T->pright,x);
      }
  }
  int nutlonhon(TREE T,int x)
  {
      if(
  T==NULL) return 0;
      else
      {
          if(
  T->k>x)
          {
              
  printf("\n %d",T->k);
              return 
  1+nutlonhon(T->pleft,x)+nutlonhon(T->pright,x);
          }
          else
              return 
  nutlonhon(T->pleft,x)+nutlonhon(T->pright,x);
      }
  }
  int xrooty(TREE T,int x,int y)
  {
      if(
  T==NULL) return 0;
      else
      {
          if(
  T->k>x&&T->k<y)
          {
              
  printf("\n %d",T->k);
              return 
  1+xrooty(T->pleft,x,y)+xrooty(T->pright,x,y);
          }
          else
             return 
  xrooty(T->pleft,x,y)+xrooty(T->pright,x,y);
      }
  }
  /////het phan CAY NHI PHAN.
  ////////////    UNG DUNG QUEUE.
  void enqueue(LIST &Q,NODE *x)
  {
      if(
  Q.phead==NULL)
      {
          
  Q.phead=x;
          
  Q.ptail=Q.phead;
      }
      else
      {
          
  Q.ptail->pnext=x;
          
  Q.ptail=x;
          
  Q.ptail->pnext=NULL;
      }
  }
  TNODE *dequeue(LIST &Q)//lay ra va huy ptu dau queue.
  {
     
  NODE *p;
     if(
  Q.phead==NULL) return NULL;
     else
     {
         
  p=Q.phead;
         
  Q.phead=p->pnext;
         return 
  p->info;
         
  delete p;
     }
  }
  int isempty(LIST Q)
  {
      if(
  Q.phead==NULL) return 1;
      else
       return 
  0;
  }
  TNODE *front(LIST Q)
  {
      if(
  Q.phead==NULL) return NULL;
      else 
        return 
  Q.phead->info;
  }
  void xuatngangcay(TREE T)
  {
      LIST 
  Q;
      
  NODE *t;
      
  TNODE *p;
      
  Q.phead=Q.ptail=NULL;
      if(
  T==NULLprintf("\n Cay rong.");
      else
      {
          
  t=getnode(T);
          
  enqueue(Q,t);
          do
          {
              
  p=dequeue(Q);
              
  printf(" %d",p->k);
              if(
  p->pleft!=NULL)
              {
                  
  t=getnode(p->pleft);
                  
  addtail(Q,t);
              }
              if(
  p->pright!=NULL)
              {
                  
  t=getnode(p->pright);
                  
  addtail(Q,t);
              }
                 
          }while(
  isempty(Q)==0);
          
  printf("\n ");
      }
  }
  void xuatchieusau(TREE T)
  {
      LIST 
  Q;
      
  NODE *t;
      
  TNODE *p;
      
  Q.phead=Q.ptail=NULL;
      if(
  T==NULLprintf("\n Cay rong.");
      else
      {
          
  t=getnode(T);
          
  enqueue(Q,t);
          do
          {
              
  p=dequeue(Q);
              
  printf(" %d",p->k);
              if(
  p->pleft!=NULL)
              {
                  
  xuatchieusau(p->pleft);
              }
              if(
  p->pright!=NULL)
              {
                  
  t=getnode(p->pright);
                  
  addtail(Q,t);
              }
          }while(
  isempty(Q)==0);
      }        
  }

  /////het phan QUEUE.
  /////Ung dung STACK.
  void push(LIST &S,NODE *x)
  {
      
  addhead(S,x);
  }
  TNODE *pop(LIST &S)
  {
      
  NODE *p;
      if(
  S.phead==NULL) return NULL;
      else
      {
          
  p=S.phead;
          
  S.phead=p->pnext;
          return 
  p->info;
          
  delete p;
      }
  }
  int rong(LIST &S)
  {
      if(
  S.phead==NULL) return 1;
      else 
         return 
  0;
  }
  TNODE *top(LIST S)
  {
      if(
  S.phead==NULL) return NULL;
      else return 
  S.phead->info;
  }
  void xuatNLR(TREE T)
  {
      LIST 
  S;
      
  TNODE *p;
      
  NODE *t;
      
  S.phead=S.ptail=NULL;
      if(
  T==NULLprintf("\n Cay rong.");
      else
      {
          
  t=getnode(T);
          
  push(S,t);
          do
          {
              
  p=pop(S);
              
  printf(" %d",p->k);
              if(
  p->pright!=NULL)
              {
                  
  t=getnode(p->pright);
                  
  push(S,t);
              }
              if(
  p->pleft!=NULL)
              {
                  
  t=getnode(p->pleft);
                  
  push(S,t);
              }
          }while(
  rong(S)==0);
      }
  }
  void daonhanh(TREE &T)
  {
      
  TNODE *t;
      if(
  T)
      {
          
  daonhanh(T->pleft);
          
  daonhanh(T->pright);
          
  t=T->pleft;
          
  T->pleft=T->pright;
          
  T->pright=t;
      }
  }
  void chencaytraiphai(TREE &T,int x,TNODE *y,char lr)
  {
      
  TNODE *c;
      
  c=timnut(T,x);
      if(
  c==NULLprintf("\nKhong ton tai nut cha.");
      else
      {
          if(
  lr=='L')
          {
              if(
  c->pleft==NULL&&y->k<xc->pleft=y;
              if(
  c->pleft!=NULL&&y->k<x)
              {
                  if(
  c->pleft->k<y->k
                  {  
                      
  y->pleft=c->pleft;
                  }
                  if(
  c->pleft->k>y->k)
                  {
                      
  y->pright=c->pleft;
                  }
                  
  c->pleft=y;
                  
              }
              else 
  printf("Error !.");
          }
          if(
  lr=='R')
          {
              if(
  c->pright==NULL&&y->k>xc->pright=y;
              if(
  c->pright!=NULL&&y->k>x)
              {
                  if(
  c->pright->k<y->k
                  {  
                      
  y->pleft=c->pright;
                  }
                  if(
  c->pright->k>y->k)
                  {
                      
  y->pright=c->pright;
                  }
                  
  c->pright=y;
              }
              else 
  printf("Error !");
          }
          if(
  lr!='R'&&lr!='L')  printf("Error !");
      }
  }
  main()
  {
      
  TREE T;
      
  TNODE *e;
      LIST 
  L;
      
  int i,x,n,h,c;
      
  char lr;
      
  L.phead=L.ptail=NULL;
      
  T=NULL;
      
  printf("\n                              !!!!!!!!!!!!!!!!                                 ");
      
  printf("\n!-----------------------------------------------------------------------------!");
      
  printf("\n!                                TAUIT_DNMD                                   !");
      
  printf("\n!                       CAY NHI PHAN TIM KIEM TOAN TAP                        !");
      
  printf("\n!                                10.7.09                                      !");
      
  printf("\n!-----------------------------------------------------------------------------!");
      
  printf("\n\n");
           
  printf("\n!-----------------------------------------------!");
           
  printf("\n!                   -MENU-                      !");
           
  printf("\n!-----------------------------------------------!");
           
  printf("\n!-------------------------------!               !");
           
  printf("\n! 1.Nhap cay                    !               !");
           
  printf("\n!-------------------------------!               !");
           
  printf("\n! 2.Xuat NLR                    !               !");
           
  printf("\n!-------------------------------!               !");
           
  printf("\n! 3.Xuat LNR                    !               !");
           
  printf("\n!-------------------------------!               !");
           
  printf("\n! 4.Xuat LRN                    !               !");
           
  printf("\n!-------------------------------!               !");
           
  printf("\n! 5.Xuat kieu truc quan        .!               !");
           
  printf("\n!-------------------------------!               !");
           
  printf("\n! 6.Them root cho cay           !               !");
           
  printf("\n!-------------------------------!               !");
           
  printf("\n! 7.Sua noi dung 1 root         !               !");
           
  printf("\n!-------------------------------!               !");
           
  printf("\n! 8.Ham DEL root                !               !");
           
  printf("\n!-------------------------------!               !");
           
  printf("\n! 9.Xem root min                !               !");
           
  printf("\n!-------------------------------!               !");
           
  printf("\n! 10.Xem root max               !               !");
           
  printf("\n!-------------------------------!               !");
            
  printf("\n! 11.Tinh chieu cao cay         !               !");
           
  printf("\n!-------------------------------!               !");
           
  printf("\n! 12.Tinh tong so root          !               !");
           
  printf("\n!-------------------------------!               !");
            
  printf("\n! 13.Tinh so root nguyen to     !               !");
           
  printf("\n!-------------------------------!               !");
           
  printf("\n! 14.Tinh so root chan          !               !");
           
  printf("\n!-------------------------------!               !");
           
  printf("\n! 15.Tinh so root le            !               !");
           
  printf("\n!-------------------------------!               !");
           
  printf("\n! 16.Do tim                     !               !");
           
  printf("\n!-------------------------------!               !");
           
  printf("\n! 17.Tinh so muc cua 1 root     !               !");
           
  printf("\n!-------------------------------!               !");
           
  printf("\n! 18.Tim root cha               !               !");
           
  printf("\n!-------------------------------!               !");
            
  printf("\n! 19.So sanh muc                !               !");
           
  printf("\n!-------------------------------!               !");
           
  printf("\n! 20.Xoa root nguyen to         !               !");
           
  printf("\n!-------------------------------!               !");
            
  printf("\n! 21.Xuat ngang cay(dung QUEUE) !               !");
           
  printf("\n!-------------------------------!               !");
           
  printf("\n! 22.Xuat NLR(dung QUEUE)       !               !");
           
  printf("\n!-------------------------------!               !");
           
  printf("\n! 23.Xuat NLR(dung STACK)       !               !");
           
  printf("\n!-------------------------------!               !");
           
  printf("\n! 24.Huy cay.                   !               !");
           
  printf("\n!-------------------------------!               !");
           
  printf("\n! 25.Dem so nut la              !               !");
           
  printf("\n!-------------------------------!               !");
            
  printf("\n! 26.So nut co 1 cay con        !               !");
           
  printf("\n!-------------------------------!               !");
           
  printf("\n! 27.So nut co du 2 cay con     !               !");
           
  printf("\n!-------------------------------!               !");
           
  printf("\n! 28.So root nho hon x          !               !");
           
  printf("\n!-------------------------------!               !");
           
  printf("\n! 29.So root lon hon x          !               !");
           
  printf("\n!-------------------------------!               !");
           
  printf("\n! 30.So root thoa x < root < y  !               !");
           
  printf("\n!-------------------------------!               !");
           
  printf("\n! 31.Dao nhanh                  !               !");
           
  printf("\n!-------------------------------!               !");
           
  printf("\n! 32.Chen 1 nut vao cay con trai,phai cua 1 nut !");
           
  printf("\n!-------------------------------!               !");
           
  printf("\n! 0.De thoat khoi menu          !               !");
           
  printf("\n!-------------------------------!---------------!");
           do
           {
               
  printf("\n  Nhap lua chon.....");
               
  scanf("%d",&c);
               switch(
  c)
               {
                   case 
  1:
                     {
                         
  i=0;
                         
  printf("\nDung khi x=0.");
                         do
                         {
                             
  printf("\n nut %d: ",i+1);
                          
  scanf("%d",&x);
                          if(
  x!=0)
                             
  nhapcay(T,x);
                          else
                             
  printf("Da nhap xong!.");
                          
  i++;
                         }while(
  x!=0);
                         
  printf("\f");
                         break;
                     }
                     case 
  2:
                  {
                      
  printf("\n Cay: ");
                      
  inNLR(T);
                         break;
                  }
                  case 
  3:
                  {
                      
  printf("\n Cay: ");
                      
  inLNR(T);
                         break;
                  }         
                  case 
  4:
                  {
                      
  printf("\n Cay: ");
                      
  inLRN(T);
                         break;
                  }
                  case 
  5:
                  {
                      
  printf("\n Cay:\n");
                      
  xuatcay(T);
                      break;
                  }
                   case 
  6:
                   {
                         
  i=0;
                         
  printf("\nDung khi x=0.");
                         do
                         {
                             
  printf("\n nut %d: ",i+1);
                          
  scanf("%d",&x);
                          
  nhapcay(T,x);
                          
  i++;
                         }while(
  x!=0);
                         break;
                     }   
                  case 
  7:
                     
  printf("\n Ban sua root nao :info= ");
                      
  scanf("%d",&x);
                      
  printf("\n Gia tri :x= ");
                      
  scanf(" %d",&n);
                      
  sua(T,x,n);
                      
  printf("\n Cay sau khi sua:\n");
                      
  xuatcay(T);
                     break;      
                     case 
  8:
                        
  printf("\n Nhap root can DEL:x= ");
                        
  scanf("%d",&x);
                        
  del(T,x);
                        
  printf("\nCay sau khi DEL :\n");
                        
  xuatcay(T);
                        break;
                     case 
  9:
                        
  e=rootmin(T);
                        if(
  e==NULLprintf("\n Cay rong.");
                        else
                        {
                               
  printf("\n Result:= %d",e->k);
                        }
                        
  printf("\n ");
                        
  xuatcay(e);                          
                        break;
                     case 
  10:
                        
  e=rootmax(T);
                        if(
  e==NULLprintf("\n Cay rong.");
                        else
                        {
                               
  printf("\n Result:= %d",e->k);
                        }
                        
  printf("\n ");
                        
  xuatcay(e);
                        break;
                     case 
  11:
                        
  printf("\n Chieu cao: h= %d",chieucao(T));
                        break;
                     case 
  12:
                        
  printf("\nTong so root: = %d",sonut(T));
                        break;
                     case 
  13:
                        
  printf("\nTong so root nguyen to: = %d",demnt(T));
                        break;
                     case 
  14:
                        
  printf("\nTong so root chan: = %d",demchan(T));
                        break;
                  case 
  15:
                     
  printf("\nTong so root le: = %d",demle(T));
                     break;
                  case 
  16:
                     
  printf("\n nhap root can tim.\n");
                     
  scanf("\n%d",&x);
                     
  e=timnut(T,x);
                     if(
  e==NULL)
                     {
                        
  printf("\n nut ko ton tai.");
                     }
                     else
                     {
                        
  printf("\n Result :%d",e->k);
                        if(
  e->pleft==NULL)
                        {
                            
  printf("\n    Nut trai: NULL");
                        }
                        else
                            
  printf("\n    Nut trai: %d",e->pleft->k);
                        if(
  e->pright==NULL)
                            
  printf("\n    Nut phai: NULL");
                        else 
                            
  printf("\n    Nut phai: %d",e->pright->k);
                     }
                     
  printf("\nCay cua root do tim la:\n");
                     
  xuatcay(e);
                     break;
                  case 
  17:
                     
  printf("\nNhap root can tim muc: root= ");
                     
  scanf("%d",&x);
                     
  printf("\nMuc : %d",timduong(T,x));
                     break;
                  case 
  18:
                     
  printf("\n nhap root can tim root cha.\n");
                     
  scanf("\n%d",&x);
                     
  e=timnutcha(T,x);
                     if(
  e==NULL)
                     {
                        
  printf("\n nut cha ko ton tai.");
                     }
                     else
                     {
                        
  printf("\n Result :%d",e->k);
                        if(
  e->pleft==NULL)
                        {
                            
  printf("\n    Nut trai: NULL");
                        }
                        else
                            
  printf("\n    Nut trai: %d",e->pleft->k);
                        if(
  e->pright==NULL)
                            
  printf("\n    Nut phai: NULL");
                        else 
                            
  printf("\n    Nut phai: %d",e->pright->k);
                     }
                     
  printf("\nCay cua root cha:\n");
                     
  xuatcay(e);
                     break;
                  case 
  19:
                     
  printf("\n Lan luot nhap 2 root can so sanh: ");
                     
  scanf(" %d%d",&x,&n);
                     
  sosanh(T,x,n);
                     break;
                  case 
  20:
                     
  xoanutnt(T);
                     
  printf("\n Cay sau khi del nguyen to la.\n");
                     
  xuatcay(T);
                     break;
                  case 
  21:
                     
  printf("\nXuat ngang cay.\n");
                     
  xuatngangcay(T);
                     break;
                  case 
  22:
                     
  printf("\n Xuat NLR dung QUEUE:\n");
                     
  xuatchieusau(T);
                     break;
                  case 
  23:
                     
  printf("\n Xuat NLR dung STACK:\n");
                     
  xuatNLR(T);
                     break;
                  case 
  24:
                     
  huycay(T);
                     
  xuatcay(T);
                     break;
                  case 
  25:
                     
  printf("\n Tong so nut la: = %d",nutla(T));
                     break;
                  case 
  26:
                     
  printf("\n Tong so nut nhi phan la: = %d",nutnhiphan(T));
                     break;
                  case 
  27:
                     
  printf("\n Tong so nut toan phan la: = %d",nuttoanphan(T));
                     break;
                  case 
  28:
                     
  printf("\n Nhap x= ");
                     
  scanf("%d",&x);
                     
  printf("\n Tong so nut nho hon %d la: = %d",x,nutnhohon(T,x));
                     break;
                  case 
  29:
                     
  printf("\n Nhap x= ");
                     
  scanf("%d",&x);
                     
  printf("\n Tong so nut lon hon %d la: = %d",x,nutlonhon(T,x));
                     break;
                  case 
  30:
                     
  printf("\n Tim so root thoa: x < root < y");
                     
  printf("\n Nhap x= ");
                     
  scanf("%d",&x);
                     
  printf("\n Nhap y= ");
                     
  scanf("%d",&n);
                     
  printf("\n Tong so nut thoa la: = %d",xrooty(T,x,n));
                     break;
                  case 
  31:
                     
  daonhanh(T);
                     
  xuatcay(T);
                     break;
                  case 
  32:
                     
  printf("\nNhap gia tri nut cha,nut muon chen vao:");scanf("%d%d",&i,&n);
                     
  printf("Ban muon chen vao cay con ben nao (L/R)?:");
                     
  fflush(stdin);
                     
  lr=getchar();
                     
  e=new TNODE;
                     
  e->k=n;
                     
  e->pleft=e->pright=NULL;
                     if(
  timnut(T,n)!=NULLprintf("Khong chen duoc.");
                     else
                     {
                           
  chencaytraiphai(T,i,e,lr);
                     }
                     
  xuatcay(T);
                     break;
                     
               }
           }while(
  c!=0);
      
  getch();

  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi tauit_dnmd : 06-07-2010 lúc 11:58 PM.

 6. #6
  Ngày gia nhập
  04 2010
  Nơi ở
  TP.HCM
  Bài viết
  39

  Mặc định Một số thao tác mở rộng về cây nhị phân tìm kiếm

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi donvuon Xem bài viết

  int count(pnode p, int level)// // Tỉnh tổng số nút có mức level
  {
  if (p == NULL || level == 0) return 0;
  if (level == 1) return 1;
  return count(p->left, level-1)+ count(p->right, level-1);
  }

  [/php]
  Coba góp 1 cách tính tổng số nút có mức level nữa này (trong bài Coba sẽ xét là mức k nhé)

  Code:
  ---------------Phần cài đặt tree-------------
  
  typedef struct nodet {
  			elem data;
  			struct nodet *left, *right;
  		} node;
  
  typedef node *tree;
  
  
  ------------------dem so nut tren muc k--------
  int NutMuc_k(tree t, int k)
  {
  	if(t==NULL)
  		return 0;
  	if(k>1)
  		return NutMuc_k(t->left,k-1) + NutMuc_k(t->right,k-1);
  	return 1;
  }
  "Không có chiến thắng nào vĩ đại hơn chiến thắng chính bản thân mình!"

 7. #7
  Ngày gia nhập
  09 2009
  Nơi ở
  205Bee
  Bài viết
  231

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi donvuon Xem bài viết
  Thế này nè, chuẩn luôn. Gọi CountUp(pRoot, depth, 1) nha.

  C Code:
  1. int CountUp( NodePtr pRoot, int depth, int n = 0 )
  2. {
  3.     if ( pRoot == NULL || n == 0 ) return 0;
  4.     if ( n <= depth ) return 1 + CountUp( pRoot->pLeft, depth, n + 1 ) + CountUp( pRoot->pRight, depth, n + 1 );
  5.     else return 0;
  6. }
  Đã xong vụ ĐH. Thanks Donvuon nha! nếu gọi từ n = 1 thì đâu cần
  PHP Code:
  if ( ||  == 
  nhỉ ? Cái hàm tính số nút ở mức K vẫn khó hiểu ghê!

Các đề tài tương tự

 1. [Kiếm Thế] Kiếm Thế Ngạo Thiên Kiếm Chạy Thử Nghiệm vào 10h ngày 15/09
  Gửi bởi c0jskull trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 29-09-2013, 10:45 AM
 2. [Kiếm Thế] Kiếm Thế Kiếm Linh Chạy Thử Nghiệm vào 10h ngày 4/7
  Gửi bởi c0jskull trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 05-07-2013, 12:16 PM
 3. [Kiếm Thế] Kiếm Thế Kiếm Linh Chạy Thử Nghiệm vào 10h ngày 4/7
  Gửi bởi c0jskull trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 03-07-2013, 10:30 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn