Mình đã làm một project phân tích malware bằng java, chương trình đã chạy mình muốn thay đổi lại giao diện cho đẹp hơn bạn nào có thể giúp (có thù lao) liên hệ mình.
email: canthoit1990@gmail.com