Thay vì mình trả lời câu hỏi thì hãy phân tích câu trả lời