1/Export 1 table ra text file
+)tạo 1 database và 1 table với cấu trúc phía dưới


PHP Code:
  drop database if exists Exdatabase;
create database Exdatabase;
create table Exdatabase.Extable (
id tinyint(2AUTO_INCREMENT not null,
ten varchar(30null,
ngaysinh date null,
primary key (id)
)
engine=innodb charset=utf8
+)nhập DL cho table Extable


PHP Code:
  insert into Exdatabase.Extable(ten,ngaysinh)
values ('thanh','6543-2-1'),('vợ thanh','2345-6-7'
+)tiến hành Export data trong table Extable ra text file(ExportMySQL.txt)


PHP Code:
  select from extable into outfile 'D:\ExportMySQL.txt'
fields TERMINATED by ','
lines TERMINATED by '\r\n'
bây giờ bạn đã có 1 file ExportMySQL.txt nằm ở thư mục ổ D với định dạng file


1,thanh,6543-02-01
2,vợ thanh,2345-06-07
chú ý :
-bạn có thể thay đổi dấu ngăn cách mỗi cột trong table Extable bằng cách thay đổi kí tự trong lệnh fields TERMINATED by 'kí tự'
-có thể export với nhiều điều kiện khác nhau sau lệnh select

2/Import 1 text file vào 1 table trong MySQL
+)tạo 1 database và 1 table với cấu trúc phía dưới


PHP Code:
  drop database if exists Imdatabase;
create database Imdatabase;
create table Imdatabase.Imtable (
id tinyint(2null,
ten varchar(30null,
ngaysinh date null
)
engine=innodb charset=utf8
+)Nhập dữ liệu cho text file ImportMySQL.txt('D:\ImportMySQL.txt') với các cột được ngăn cách bằng kí tự tùy ý,mỗi dòng trong text file sẽ tương ứng với mỗi record được import vào table,bạn lưu ý khi save text file bạn cần chọn Encoding=utf8 nếu muốn hiển thị unicode lên table cần import
+)tiến hành Import data từ ImportMySQL.txt vào table Imtable


PHP Code:
  load data infile 'D:\ImportMySQL.txt'
into table Imtable
fields TERMINATED by 
'kí tự ngăn cách'
lines TERMINATED by '\r\n'
với cấu trúc DL trong text file


1,vô danh,2134-3-4
2,chưa rõ,3456-1-2chú ý : bạn có thể giới hạn số dòng cần Import với lệnh IGNORE 'số dòng' LINES sau lệnh Import

với file html cũng tương tự như file text
định post tiếp thao tác với excel file nhưng thôi dài rồi,dừng lại vậy(cũng tương tự thôi)
chúc thành công !