Em đang viết ứng dụng từ điển. Em tìm thấy trên mạng một số gợi ý về chương trình khuyên là không nên dùng file Text(.txt) để làm cơ sở dữ liệu về chương trình sẽ chậm vậy có cách nào khắc phục được không vậy mọi người. Và cho em hỏi muốn đóng gói ứng dụng cùng với dữ liệu thì ta làm sao?

Cảm ơn mọi người!!!