Theo thực tiễn cho thấy : muốn kua được con gái thì phải bỏ thời gian và tiền bạc :
=> Con gái = thời gian * tiền bạc (1)
Mà thời gian là tiền bạc : (thời gian = tiền bạc )
=> Con gái = thời gian * tiền bạc = tiền bạc * tiền bạc
=> Con gái = bình phương của(tiền bạc)
Mà tiền bạc là căn nguyên của tội ác : ( tiền bạc = căn bậc 2 của tội ác )
=> Con gái = bp (tiền bạc) = bp (√tội ác)
=> Con gái = tội ác ( ĐPCM )
Bài chứng minh phần triết học nhân sinh dựa trên luận điểm toán học này đã giúp nhà Bác học