Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		Capture.PNG
Lần xem:	7
Size:		22.4 KB
ID:		40716


Mọi người giúp mình định hướng các lớp với
Lần đầu làm bài tập lớn nên cũng gặp nhiều khó khăn

Đề:

- Xây dựng chương trình quản lý kho hàng.
- Công tác quản lý kho hàng quản lý theo các đối tượng: hàng hóa, nhân viên và nhập xuất hàng. Các thông tin về mỗi đối tượng này sẽ được lưu vào các tệp dữ liệu để phục vụ công tác tra cứu sau này.
- Chương trình tối thiểu có các chức năng sau:
+ Nhập/bổ sung, sửa, xóa, hiển thị và lưu thông tin các mặt hàng trong kho, thông tin nhân viên và quản lý nhập xuất hàng hóa. Tìm kiếm thông tin hàng hóa, tìm kiếm thông tin nhân viên. In phiếu nhập xuất kho.