E đang tìm hiểu về mã nguồn và cách hoạt động của 1 con
hooker nếu ai có share cho e với a