bài này là chương trình em viết để + - * / và so sánh 2 phân số, khi chạy chương trình với các số nhỏ và tử khác 0 thì không có vấn đề gì. Nhưng khi nhập tử là 0 hoặc các số lớn( 12/17 và 23/21 chẳng hạn) thì nó lại không chạy. Em chẳng biết là sao nữa. giúp dùm em với...

Đây là code mà em viết:
C++ Code:
 1. #include "iostream.h"
 2. #include "conio.h"
 3.  
 4. class PhanSo
 5. {
 6. private:
 7.     int iTu;
 8.     int iMau;
 9. public:
 10.     void Nhap();
 11.     void Xuat();
 12.     int KiemTra ();
 13.     PhanSo Cong (const PhanSo &);
 14.     PhanSo Tru (const PhanSo &);
 15.     PhanSo Nhan (const PhanSo & );
 16.     PhanSo Chia (const PhanSo &);
 17.     int SoSanh(const PhanSo &);
 18. };
 19.  
 20. void PhanSo::Nhap()
 21. {
 22.     cout<<"+Nhap tu: ";
 23.     cin>>this->iTu;
 24.  
 25.     cout<<"+Nhap mau: ";
 26.     cin>>this->iMau;
 27.  
 28.     if(this->iTu == this->iMau)
 29.         this->iTu=this->iMau=1;
 30. }
 31.  
 32. void PhanSo::Xuat()
 33. {
 34.     if(this->iTu == 0)
 35.         cout<<"0\n";
 36.     else
 37.     {
 38.         if((this->iTu != 0) && (this->iMau == 1))
 39.             cout<<this->iTu<<"\n";
 40.         else
 41.         {
 42.             if((this->iTu != 0) && (this->iMau != 0))
 43.                 cout<<this->iTu<<"/"<<this->iMau<<"\n";
 44.         }
 45.     }
 46. }
 47.  
 48. int RutGon(int a,int b)
 49. {
 50.     while((a!=0)&&(b!=0))
 51.     {
 52.         if(a>=b)
 53.         a-=b;
 54.         else
 55.         b-=a;
 56.     }
 57.     if(a==0)   
 58.         return b;
 59.     else
 60.         return a;
 61.  
 62. }
 63.  
 64. int PhanSo::KiemTra()
 65. {
 66.     return(this->iMau != 0)?1:0;
 67. }
 68.  
 69. PhanSo PhanSo::Cong(const PhanSo &a)
 70. {
 71.     PhanSo c;
 72.  
 73.     c.iTu = (this->iTu * a.iMau) + (this->iMau * a.iTu);
 74.     c.iMau = this->iMau * a.iMau;
 75.  
 76.     int k =RutGon(c.iTu, c.iMau);
 77.     c.iTu=c.iTu/k;
 78.     c.iMau=c.iMau/k;
 79.  
 80.     return c;
 81. }
 82.  
 83. PhanSo PhanSo::Tru(const PhanSo &a)
 84. {
 85.     PhanSo c;
 86.  
 87.     c.iTu = (this->iTu * a.iMau) - (this->iMau * a.iTu);
 88.     c.iMau = this->iMau * a.iMau;
 89.  
 90.     int k =RutGon(c.iTu, c.iMau);
 91.     c.iTu/=k;
 92.     c.iMau/=k;
 93.  
 94.     return c;
 95. }
 96.  
 97. PhanSo PhanSo::Nhan(const PhanSo &a)
 98. {
 99.     PhanSo c;
 100.  
 101.     c.iTu = this->iTu * a.iTu;
 102.     c.iMau = this->iMau * a.iMau;
 103.  
 104.     int k =RutGon(c.iTu, c.iMau);
 105.     c.iTu=c.iTu/k;
 106.     c.iMau=c.iMau/k;
 107.  
 108.     return c;
 109. }
 110.  
 111. PhanSo PhanSo::Chia(const PhanSo &a)
 112. {
 113.     PhanSo c;
 114.  
 115.     c.iTu = this->iTu * a.iMau;
 116.     c.iMau = this->iMau * a.iTu;
 117.  
 118.     int k =RutGon(c.iTu, c.iMau);
 119.     c.iTu/=k;
 120.     c.iMau/=k;
 121.  
 122.     return c;
 123. }
 124.  
 125. int PhanSo::SoSanh(const PhanSo &a)
 126. {
 127.     int tong;
 128.  
 129.     tong = (this->iTu * a.iMau) - (this->iMau * a.iTu);
 130.  
 131.     if(tong <0)
 132.         return -1;
 133.     if(tong == 0)
 134.         return 0;
 135.     if(tong > 0)
 136.         return 1;
 137. }
 138.  
 139. void main()
 140. {
 141.     PhanSo a, b, c, d ,e, f;
 142. lap_lai:
 143.     cout<<"\tNHAP PHAN SO THU 1: \n";
 144.     a.Nhap();
 145.     a.KiemTra();
 146.     int i = a.KiemTra();
 147.     if(i==1)
 148.     {
 149.         cout<<"\tNHAP PHAN SO THU 2: \n";
 150.         b.Nhap();
 151.         b.KiemTra();
 152.  
 153.         int j = b.KiemTra();
 154.         if(j == 1)
 155.         {
 156.             cout<<"-------------KET QUA-------------\n";
 157.             cout<<"Tong hai phan so la: ";
 158.             c = a.Cong(b);
 159.             c.Xuat();
 160.  
 161.             cout<<"Hieu hai phan so la: ";
 162.             d = a.Tru(b);
 163.             d.Xuat();
 164.  
 165.             cout<<"Tich hai phan so la: ";
 166.             e = a.Nhan(b);
 167.             e.Xuat();
 168.  
 169.             cout<<"Thuong hai phan so la: ";
 170.             f = a.Chia(b);
 171.             f.Xuat();
 172.  
 173.             a.SoSanh(b);
 174.             int i = a.SoSanh(b);
 175.             if(i == -1 )
 176.                 cout<<"Phan so thu nhat nho hon phan so thu hai"<<endl;
 177.             else
 178.             {
 179.                 if(i == 0)
 180.                     cout<<"Hai phan so bang nhau"<<endl;
 181.                 else
 182.                     cout<<"Phan so thu nhat lon hon phan so thu hai"<<endl;
 183.             }
 184.         }
 185.         else
 186.         {
 187.             cout<<"Ban nhap mau so sai, nhap lai\n";
 188.             goto lap_lai;
 189.         }
 190.     }
 191.     else
 192.     {
 193.         cout<<"Ban nhap mau so sai, nhap lai\n";
 194.         goto lap_lai;
 195.     }
 196. }