Đây là lần đâu đăng bài nếu có gì sai sót về tiêu đề mong mod xử nhẹ
Câu 1, Given:
31. // some code here
32. try {
33. // some code here
34. } catch (SomeException se) {
35. // some code here
36. } finally {
37. // some code here
38. }

Under which three circumstances will the code on line 37 be executed?
(Choose three.)
A. The instance gets garbage collected.
B. The code on line 33 throws an exception.
C. The code on line 35 throws an exception.
D. The code on line 31 throws an exception.
E. The code on line 33 executes successfully.

Câu 2, Given:
20. public class CreditCard {
21.
22. private String cardlD;
23. private Integer limit;
24. public String ownerName;
25.
26. public void setCardlnformation(String cardlD,
27. String ownerName,
28. Integer limit) {
29. this.cardlD = cardlD;
30. this.ownerName = ownerName;
31. this.limit = limit;
32. }
33. }
Which is true?
Answer Choices
A.The class is fully encapsulated.
B.The code demonstrates polymorphism.
C.The ownerName variable breaks encapsulation.
D.The cardlD and limit variables break polymorphism.

Câu 3
Which Man class properly represents the relationship Man has a best friend who is a Dog ?
Answer Choice
A.class Man { private BestFriend dog; }
A.class Man { private Dog bestFriend; }
A.class Man { private Dog }
A.class Man { private BestFriend }

Câu này em chọn A mà không đúng , mọi người giải thích hộ em các câu còn lại với thank mọi người