Từ 1 tới 1 trên tổng số 1 kết quả

Đề tài: Mã nguồn C | Phương pháp đổi chỗ trực tiếp

 1. #1
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Bài viết
  62

  Lightbulb Mã nguồn C | Phương pháp đổi chỗ trực tiếp

  Các bạn thao khảo nhé.
  #include <conio.h>
  #include <string.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <ctype.h>
  #include <dos.h>

  #define MAX 10 // so luong phan tu toi da (khong duoc qua 10)
  #define DONG 10 // dong bat dau in mang
  #define DELAY 300

  int mang[MAX]; // Bien toan cuc
  int cot = (80 - 5 * MAX) / 2;

  void hoandoi(int i, int j)
  {
  int xi = cot + 2 + i * 5;
  int xj = cot + 2 + j * 5;
  int xdest = xj;
  int yi = DONG + 1;
  int yj = DONG + 1;
  int k, l;
  textcolor(YELLOW);
  for (k = 0; k<2; k++)
  {
  gotoxy(xi,yi--);
  cprintf(" ");
  gotoxy(xj,yj++);
  cprintf(" ");
  gotoxy(xi,yi);
  cprintf("%2d",mang[i]);
  gotoxy(xj,yj);
  cprintf("%2d",mang[j]);
  delay(DELAY);
  }
  while (xi<xdest)
  {
  gotoxy(xi++,yi);
  cprintf(" ");
  gotoxy(xj--,yj);
  cprintf(" ");
  gotoxy(xi,yi);
  cprintf("%2d",mang[i]);
  gotoxy(xj,yj);
  cprintf("%2d",mang[j]);
  delay(DELAY);
  }
  for (k = 0; k<2; k++)
  {
  gotoxy(xi,yi++);
  cprintf(" ");
  gotoxy(xj,yj--);
  cprintf(" ");
  gotoxy(xi,yi);
  cprintf("%2d",mang[i]);
  gotoxy(xj,yj);
  cprintf("%2d",mang[j]);
  delay(DELAY);
  }
  xdest = mang[i];
  mang[i] = mang[j];
  mang[j] = xdest;
  }

  void in_bien_i(int i)
  {
  gotoxy(cot+(i-1)*5+1,DONG-3);
  textcolor(BLACK);
  cprintf("%c",25);
  gotoxy(cot+(i)*5+1,DONG-3);
  textcolor(WHITE + BLINK);
  cprintf("%c",25);
  delay(DELAY);
  }

  void in_bien_j(int j)
  {
  gotoxy(cot+(j-1)*5+1,DONG+5);
  textcolor(BLACK);
  cprintf("%c",24);
  gotoxy(cot+(j)*5+1,DONG+5);
  textcolor(WHITE + BLINK);
  cprintf("%c",24);
  delay(DELAY);
  }

  void main()
  {
  // Phan khai bao bien
  char tieude[]="CHUONG TRINH DEMO MOT PHUONG PHAP SAP XEP (SORT)";
  char khungtrai[3] = {'É','º','È'};
  char khungtrong[3] = {'Ë','º','Ê'};
  char khungphai[3] = {'»','º','¼'};
  char c;
  int i, j;

  // Xoa man hinh
  textmode(C80);
  textattr(14);
  clrscr();

  // In dong tieu de
  gotoxy((80-strlen(tieude))/2,2);
  cprintf("%s",tieude);

  // Khoi tao mang mot cach ngau nhien
  randomize();
  for (i=0; i<MAX; i++)
  mang[i] = random(100);

  // In mang ra man hinh
  textcolor(WHITE);
  for (i=0;i<3;i++)
  {
  gotoxy(cot,DONG+i);
  cprintf("%c", khungtrai[i]);
  }
  for (j=0; j<MAX; j++)
  {
  textcolor(WHITE);
  gotoxy(cot+j*5+1,DONG);
  cprintf("Í ÍÍ");
  textcolor(YELLOW);
  gotoxy(cot+j*5+2,DONG+1);
  cprintf("%2d",mang[j]);
  textcolor(WHITE);
  gotoxy(cot+j*5+1,DONG+2);
  cprintf("Í ÍÍ");
  for (i=0;i<3;i++)
  {
  gotoxy(cot+(j+1)*5,DONG+i);
  cprintf("%c", khungtrong[i]);
  }
  }
  for (i=0;i<3;i++)
  {
  gotoxy(cot+MAX*5,DONG+i);
  cprintf("%c", khungphai[i]);
  }

  // In cau thong bao va cho nguoi su dung nhan phim de thuc hien
  textcolor(11);
  gotoxy (1,24);
  cprintf("Nhan phim A : Sap xep tang dan - D : Sap xep giam dan");
  gotoxy (1,DONG-4);
  cprintf("Bien i");
  gotoxy (1,DONG+6);
  cprintf("Bien j");
  do
  {
  c = toupper(getch());
  } while ((c != 'A') && (c != 'D'));

  // Bat dau thuc hien sap xep
  switch (c)
  {
  case 'A' :
  for (i=0; i<MAX-1; i++)
  {
  in_bien_i(i);
  for (j=i+1; j<MAX; j++)
  {
  in_bien_j(j);
  if (mang[i] > mang[j])
  hoandoi(i,j);
  }
  gotoxy(cot+(j-1)*5+1,DONG+5);
  textcolor(BLACK);
  cprintf("%c",24);
  }
  break;
  case 'D' :
  for (i=0; i<MAX-1; i++)
  {
  in_bien_i(i);
  for (j=i+1; j<MAX; j++)
  {
  in_bien_j(j);
  if (mang[i] < mang[j])
  hoandoi(i,j);
  }
  gotoxy(cot+(j-1)*5+1,DONG+5);
  textcolor(BLACK);
  cprintf("%c",24);
  }
  break;
  }
  gotoxy(cot+(i-1)*5+1,DONG-3);
  textcolor(BLACK);
  cprintf("%c",25);

  // Thong bao va cho nguoi dung nhan phim de ket thuc
  gotoxy(1,24);
  clreol();
  textcolor(13+BLINK);
  cprintf("Nhan phim bat ky de ket thuc");
  getch();
  }

  st
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi vie_kainznz : 14-10-2006 lúc 08:43 PM.
  Click here for more Info of Cviet-Translator-Group

  ! be thankful for small blessings...

Các đề tài tương tự

 1. Mã nguồn C++ | Tiến lên offline đây nè !
  Gửi bởi anhhat trong diễn đàn Dự án & Source code VC++
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 06-04-2018, 03:59 PM
 2. Tài liệu lập trình C++ Xin mã nguồn mở tách từ Tiếng Việt Đông Du C++
  Gửi bởi luffy0607 trong diễn đàn Tài liệu, ebooks và công cụ
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 07-07-2015, 01:52 PM
 3. Tài liệu tối ưu hóa mã nguồn, tinh chỉnh mã nguồn (code Tuning)?
  Gửi bởi sunshine trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 19-04-2013, 09:13 AM
 4. file mã nguồn chứa tiếng việt lỗi font?
  Gửi bởi vietnh trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++ trên Linux
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 10-03-2012, 09:06 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn