Mình có đồ án khi biên dịch bằng free c++ 5.0 thì tốt nhưng khi biên dịch bằng VS C++ 6.0 thì báo lỗi:
"unexpected end of file while looking for precompiled header directive", mình không hiểu lỗi này. Ai biết xin giúp đỡ