em có 7 cái Qtimer này dẫn tới 7 hinh ảnh, em muốn nó chuyển động với tốc độ 05s/ hình nhưng tại sao lại không được! nó chỉ chuyển động được 2 hình ảnh là hình 5 và hình 2( hình 5 xuất hiện đầu tiên sau đó mới tới hình số 2), nhờ các bác chỉ giúp về Qtimer này! xem em đã làm sai chỗ nào với ạ! em xin gửi code!

QTimer::singleShot(500, this, SLOT( updateScreenShotLabel2()));
QTimer::singleShot(500 this, SLOT( updateScreenShotLabel3()));
QTimer::singleShot(500, this, SLOT( updateScreenShotLabel4()));
QTimer::singleShot(500, this, SLOT( updateScreenShotLabel5()));
QTimer::singleShot(500, this, SLOT( updateScreenShotLabel6()));
QTimer::singleShot(500, this, SLOT( updateScreenShotLabel7()));

void ScreenShot::updateScreenShotLabel7()
{


originalPixmap.load("C:/Qt/7.png");//(mấy cái hình 1,2,3,4,5,6) cũng có code gần như updateScreenShotLabel7
screenShotLabel->setPixmap(originalPixmap.scaled(screenShotLabel->size(),Qt::KeepAspectRatio,Qt::SmoothTransformati on));
screenShotLabel->show();

}

cảm ơn các anh vì đã đọc pic này!