em mới học dev-c nên biết cách làm bài này
Xây dựng chương trình Quản lý sách

MÔ TẢ YÊU CẦU

Chương trình gồm có các chức năng chính sau:

− Quản lý Danh mục sách

− Quản lý Sách

− Tìm kiếm thông tin về sách

làm sao khi in ra no ra thế này
----- QUẢN LÝ SÁCH -----

=============================

− 1. Quản lý Danh mục

− 2. Quản lý Sách

− 0. Thoát.

#Chọn:

Các lựa chọn tương ứng với các hành động tiếp theo như sau:

A. Chọn 1(Quản lý Danh mục):

Màn hình Menu tương ứng như sau:

----- QUẢN LÝ SÁCH -----

Quản lý Danh mục sách

=============================

− 1. Các danh mục

− 2. Thêm mới

− 3. Chỉnh sửa

− 4. Xóa bỏ

− 0. Trở về menu chính

#Chọn:
Hiển thị danh sách những danh mục sách được quản lý
----- QUẢN LÝ SÁCH -----

Danh mục sách

----------------------------------

| STT | Mã số | Tên danh mục |

----------------------------------

| 1 | TH001 | Tin học |

| 2 | VH002 | Văn học |

| 3 | TH003 | Toán học |

| 4 | LS004 | Lịch sử |

| 5 | TR005 | Truyện |

----------------------------------

A. Thêm mới | M. Chỉnh sửa | D. Xóa bỏ | Q. Quay về
Cho phép thêm mới danh mục sách vào hệ thống
----- QUẢN LÝ SÁCH -----

Thêm mới Danh mục sách

− Nhập mã danh mục: VL001

− Nhập tên danh mục: Vật lý

Danh mục mới đã được thêm

− Bạn muốn tiếp tục?(C/K)
Cho phép chỉnh sửa lại tên Danh mục sách(chỉ được phép sửa tên),

----- QUẢN LÝ SÁCH -----

Chỉnh sửa Danh mục sách

----------------------------------

| STT | Mã số | Tên danh mục |

----------------------------------

| 1 | TH001 | Tin học |

| 2 | VH002 | Văn học |

| 3 | TH003 | Toán học |

| 4 | LS004 | Lịch sử |

| 5 | TR005 | Truyện |

| 6 | VL001 | Vật lý |

----------------------------------

− Mã danh mục: TH003
Tên danh mục: Toán học

− Tên mới: Toán ứng dụng

............

Tên mới đã được sửa thành công!

− Bạn muốn tiếp tục?(C/K)
4. Xóa bỏ: Chức năng này cho phép bỏ bớt các danh mục sách khỏi hệ thống, danh

mục chỉ được phép bỏ nếu nó không có cuốn sách nào

----- QUẢN LÝ SÁCH -----

Xóa Danh mục sách

----------------------------------

| STT | Mã số | Tên danh mục |

----------------------------------

| 1 | TH001 | Tin học |

| 2 | VH002 | Văn học |

| 3 | TH003 | Toán ứng dụng |

| 4 | LS004 | Lịch sử |

| 5 | TR005 | Truyện |

| 6 | VL001 | Vật lý |

----------------------------------

− Mã danh mục: TR005

− Tên danh mục: Truyện

− Bạn có chắc chắn muốn xóa danh mục này không?(C/K)C

Danh mục đã được xóa bỏ khỏi hệ thống!

− Bạn muốn tiếp tục?(C/K)
Chọn 2(Quản lý Sách):

Chức năng này bao gồm một số các công việc như: Liệt kê sách, Tìm kiếm, Thêm mới, Chỉnh

sửa.

----- QUẢN LÝ SÁCH -----

Quản lý Sách

=============================

− 1. Liệt kê sách

− 2. Tìm kiếm

− 3. Thêm mới

− 4. Chỉnh sửa

− 5. Xóa bỏ

− 0. Trở về menu chính

#Chọn:
1. Liệt kê sách:

----- QUẢN LÝ SÁCH -----

1.Liệt kê sách:

A.Tất cả | T.Theo danh mục

#Chọn: A

---------------------------------------------------------

| STT | Mã số | Tiêu đề sách | Danh mục | Năm XB |

---------------------------------------------------------

| 1 | S001 | Tin học văn phòng | Tin học | 2002 |

| 2 | S002 | Lịch sử Việt Nam | Lịch sử | 2008 |

| 3 | S003 | Văn học Việt Nam | Văn học | 1999 |

| 4 | S004 | Văn học Nước ngoài | Văn học | 2007 |

| 5 | S005 | Lập trình C | Tin học | 2009 |

| 6 | S006 | Lập trình HTML | Tin học | 2007 |

---------------------------------------------------------

− Xem chi tiết cuốn: S005

+ Tiêu đề: Lập trình C

+ Tác giả: Lê Văn H

+ Thông tin chi tiết: Cuốn sách hướng dẫn cơ bản về lập

+ Năm XB: 2009

----------------------

− Bạn muốn tiếp tục?(C/K)

----- QUẢN LÝ SÁCH -----

2.Tìm kiếm sách

--------

− Từ khóa: Lập trình

− Năm xuất bản:

− Mã danh mục: TH001

.........

Kết quả:

---------------------------------------------------------

| STT | Mã số | Tiêu đề sách | Danh mục | Năm XB |

---------------------------------------------------------

| 1 | S005 | Lập trình C | Tin học | 2009 |

| 2 | S006 | Lập trình HTML | Tin học | 2007 |

---------------------------------------------------------

Bạn muốn tiếp tục?(C/K)

3.----- QUẢN LÝ SÁCH -----

Thêm mới sách

--------

− Mã sách: S007

− Tiêu đề: Thơ tình Xuân Diệu

− Mã danh mục: VH002

− Tác giả: Hoàng Văn K

− Thông tin chi tiết: Tổng hợp các bài thơ tình hay nhất của

Xuân Diệu.

− Năm XB: 2010

......

Thêm mới sách thành công!

Bạn muốn tiếp tục?(C/K)

nhấn "0" để thoát. em cảm ơn mọi người