Chào các anh chị, hiện em đang tìm hiểu về oracle, ở chỗ export import em gặp vấn đề sau:

em hiện tại đang export một schema A thành file dump
sau đó import vào cho schema B
Bên trong schema A đó có 1 function khi tạo phải thực hiện grant là:
grant execute on dbms_crypto to A;
Khi em import nếu mà B không thực hiện grant:
grant execute on dbms_crypto to B;
thì lúc import bản dump đó sẽ bị báo lỗi
ORA-39082: Object type ALTER_FUNCTION:"schemaA"."encode" created with compilation warnings
ORA-39082: Object type ALTER_FUNCTION:"schemaA"."decode" created with compilation warnings
Câu lệnh em dùng để export là:
expdp "'/ as sysdba'" schemas=schemaA dumpfile=dumpA.dmp directory=DUMP_DIR content=ALL

với schemaB là pass của schemaB

Em tìm trên mạng thì hình như có kiểu export full theo cú pháp:
expdp "'/ as sysdba'" schemas=schemaA dumpfile=dumpA.dmp directory=DUMP_DIR content=ALL FULL=Y
Ko biết có làm đc điều này ko@@
Cơ mà em thử thì bị báo lỗi:
"multiple job modes requested, full and schemas"
Mong mọi người dúp đỡ.