Từ 1 tới 6 trên tổng số 6 kết quả

Đề tài: [VC6] API vẽ hình tròn ko bị tô ???

 1. #1
  Ngày gia nhập
  07 2006
  Nơi ở
  Hà nội
  Bài viết
  204

  Mặc định [VC6] API vẽ hình tròn ko bị tô ???

  Dùng hàm ellipse vẽ được hình tròn nhưng bị tô bên trong, ai biết hàm nào vẽ mà kô tô kô !!!
  Life:\> dir

 2. #2
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Bài viết
  711

  SelectObject NULL_BRUSH vào DC rồi call Ellipse API, xong rồi restore oldBrush lại cho DC.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  07 2006
  Nơi ở
  Hà nội
  Bài viết
  204

  Anh TQN đã thử chưa vậy, cái này ko có tác dụng
  Life:\> dir

 4. #4
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Bài viết
  711

  Code của em đâu, attach lên đi. Sao lại không có tác dụng !

 5. #5
  Ngày gia nhập
  07 2006
  Nơi ở
  Hà nội
  Bài viết
  204

  Code:
  // test.cpp : Defines the entry point for the application.
  //
  
  #include "stdafx.h"
  
  LRESULT CALLBACK WndProc (HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);
  
  HINSTANCE hInst;			// current instance
  HFONT hFont;
  HWND hWnd;			// Main Window Handle
  HDC windowdc;
  HBRUSH old;
  
  int APIENTRY WinMain(HINSTANCE hInstance,
             HINSTANCE hPrevInstance,
             LPSTR   lpCmdLine,
             int    nCmdShow)
  {
  
  	MSG msg;
  
  	WNDCLASSEX wcex;
  	wcex.cbSize     = sizeof(WNDCLASSEX);
  	wcex.style     = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW;
  	wcex.lpfnWndProc  = (WNDPROC) WndProc;
  	wcex.cbClsExtra   = 0;
  	wcex.cbWndExtra   = 0;
  	wcex.hInstance   = hInstance;
  	wcex.hIcon     = LoadIcon(wcex.hInstance, NULL);
  	wcex.hCursor    = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW);
  	wcex.hbrBackground = CreateSolidBrush (15790320);
  	wcex.lpszMenuName  = NULL;
  	wcex.lpszClassName = "AppClass";
  	wcex.hIconSm    = LoadIcon(wcex.hInstance, NULL);
  	if (!RegisterClassEx(&wcex)) {return 0;};
  
  	hInst = hInstance; // Store instance handle in our global variable
  	hWnd = CreateWindowEx (WS_EX_WINDOWEDGE, "AppClass", "Caro", 
                WS_VISIBLE | WS_OVERLAPPEDWINDOW | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CLIPCHILDREN, 
                565, 103 , 562, 530, NULL, NULL, hInstance, NULL);
  
  	while (GetMessage(&msg, NULL, 0, 0))	{
  		TranslateMessage(&msg);
  		DispatchMessage(&msg);
  	};
  
  	return msg.wParam;
  }
  
  LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hWnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
  {
  	switch (message)
  	{
  		case WM_KEYDOWN:
  			windowdc = GetDC (hWnd);
  			old = (HBRUSH) SelectObject (windowdc, (HGDIOBJ) NULL_BRUSH);
  			Ellipse (windowdc, 0,0, 100, 100);
  			SelectObject (windowdc, old);
  			ReleaseDC (hWnd, windowdc);
  			break;
  		case WM_DESTROY:
  			PostQuitMessage(0);
  			break;
  		default:
  			return DefWindowProc(hWnd, message, wParam, lParam);
  	}
  	return 0;
  }
  Life:\> dir

 6. #6
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Bài viết
  711

  Mặc định [VC6] API vẽ hình tròn ko bị tô ???

  Sai rồi, GetStockObject(NULL_BRUSH) chứ em !
  Code:
  old = (HBRUSH) SelectObject (windowdc, GetStockObject(NULL_BRUSH));
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi TQN : 19-10-2007 lúc 01:10 PM.

Các đề tài tương tự

 1. Vẽ 1 đường tròn sau đó quay đường kính quanh tâm đường tròn trong C?
  Gửi bởi thuanlove trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 17-03-2012, 08:53 AM
 2. Đồ họa trên C Vẽ hình tròn?
  Gửi bởi mrtyoffline trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 17-09-2011, 03:58 PM
 3. Bài tập C++ Chỉ hiển thị 1 hình tròn, khi cần vẽ n hình tròn trong turbo C?
  Gửi bởi monkey_2513 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 26-12-2010, 09:59 AM
 4. Vẽ hình tròn, phóng to, thu nhỏ hình tròn trong C#?
  Gửi bởi thanhtung_ttt2002 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 30-03-2009, 12:16 AM
 5. Vẽ biểu đồ tròn
  Gửi bởi tuxedo trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 07-05-2007, 08:39 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn