viết chương trình nhập vào một chuỗi va tìm chuỗi đó trong tập tin