Mộ đó, mộ gió
ngôi mộ liệt sĩ bỗng hóa thành “mộ gió” sau 3 lần quy tập ở Bắc Kạn.

https://danviet.vn/mo-liet-si-hoa-mo-gio-o-bac-kan-doi-khai-quat-lai-theo-tap-quan-77771051425.htm