Chuyện này làm mình nghĩ tới câu "đau ắt sẽ buông" liên quan đến tình cảm