Từ 1 tới 7 trên tổng số 7 kết quả

Đề tài: Làm 1 chương trình từ tựa như Paint ?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  04 2007
  Bài viết
  27

  Mặc định Làm 1 chương trình từ tựa như Paint ?

  Các bạn cho mình hỏi làm thế nào để tạo 1 chương trình tương tự như paint trong C . Cho phép người sử dụng dùng chuột vẽ các hình cơ bản như tròn , vuông , chữ nhật ... + tô màu .
  Mình chỉ biết cách tạo menu nhưng không biết cách nào để tương tác menu và chuột ( tức là khi bấm vào 1 menu thì cho phép ta vẽ hình tương ứng với menu ấy ) . Rồi còn phần ngắt chuột mình vẫn mù mờ lắm ... Bạn nào gợi ý giúp mình với . Phải làm gì ? bắt đầu từ đâu ?

 2. #2
  Ngày gia nhập
  06 2007
  Nơi ở
  một nơi xa xăm...
  Bài viết
  127

  Ngắt chuột thì đã có 1 topic rồi :
  http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=3550
  Bạn chỉ cần thêm menu chọn màu, chọn hình cần vẽ rồi dựa vào menu ấy setcolor cho hình và dựa vào tọa độ chuột từ lúc nhấn đến khi thả ra để xác định tọa độ của hình cần vẽ...
  * Chúc bạn thành công

 3. #3
  Ngày gia nhập
  10 2007
  Bài viết
  1

  bạn vào đây download code trên mình thấy nó cũng hay và giúp được nhiều cho bạn.
  http://www.planet-source-code.com/vb...=6620&lngWId=3

 4. #4
  Ngày gia nhập
  04 2007
  Bài viết
  27

  Thanks bạn , mình đang tìm hiểu . Nhưng khi chạy thì thấy chương trình vào được menu rồi , thử 1 số chức năng như vẽ hình vuông thì ok , nhưng bấm vào 1 số chức năng khác thì chương trình văng ra ngoài và báo lỗi sau :

 5. #5
  Ngày gia nhập
  04 2007
  Bài viết
  27

  source đây , các bạn xem giùm nhé :
  Code:
  //				PAINT BRUSH
  //__________________________________________________________________________
  //		  ASSIGNMENT # 8
  //		SUBMITTED TO:
  //			Mr. ABDUL RAZZAQ
  //		SUBMITTED BY:
  //			UMAR BASIR SHEIKH
  //			001724-072
  
  // Please Set the path of icons in Interface function before using
  
  #include <dos.h>
  #include <conio.h>
  #include <math.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <stdio.h>
  #include <iostream.h>
  #include <fstream.h>
  
  #define PRESS 1
  
  int x,y,x1,y1,x2,y2,x3,y3;
  int color=0,prev_color=0;
  unsigned char* buffer;
  
  int get_pixel(int x,int y)
  {
  	REGS r;
  
  	r.h.ah=0x0d;
  	r.x.cx=x;
  	r.x.dx=y;
  	r.h.bh=0;
  	int86(0x10, &r, &r);
  
  	return r.h.al;
  }
  
  
  void setmode(int mode)
  {
  	REGS r;
  	r.h.ah=0x00;
  	r.h.al=mode;
  
  	int86(0x10, &r, &r);
  }
  
  void plot_pixel(int x,int y, int color)
  {
  	REGS r;
  
  	r.h.ah=0x0c;
  	r.h.al=color;
  	r.x.cx=x;
  	r.x.dx=y;
  	r.h.bh=0;
  
  	int86(0x10, &r, &r);
  }
  
  
  int round(float f)
  {
  	return (f+0.5);
  }
  
  char getch(int *attr){
  	REGS r;
  
  	r.h.ah = 0x08;
  	r.h.bh = 0;
  
  	int86(0x10,&r,&r);
  
  	*attr = r.h.bl;
  	return r.h.al;
  
  }
  
  void putch(char ch,int *attr)
  {
  	REGS r;
  
  	r.h.ah = 0x09;
  	r.h.bh = 0;
  	r.h.bl=*attr;
  	r.h.al=ch;
  	r.x.cx=1;
  
  	int86(0x10,&r,&r);
  
  }
  
  void moveto(int col,int row) {
  	REGS r;
  
  	r.h.ah = 0x02;
  	r.h.bh = 0;
  	r.h.dh = row;
  	r.h.dl = col;
  
  	int86(0x10,&r,&r);
  }
  
  
  void line_dda(int x1, int y1, int x2, int y2, int color)
  {
  	if (x1==x2 && y1==y2)
  	{plot_pixel(x1,y1,color); return;}
  	int i,loop;
  	float x_inc, y_inc,x,y,dx,dy;
  
  	dx=x2-x1;
  	dy=y2-y1;
  
  	if( abs(dy)<=abs(dx) )	loop=abs(dx);
  	else	 loop=abs(dy);
  
  	x_inc=(float)dx/loop;
  	y_inc=(float)dy/loop;
  
  	x=x1;	y=y1;
  	plot_pixel( round(x), round(y), color );
  
  	for(i=1; i<=loop; i++)
  	{
  		x+=x_inc;
  		y+=y_inc;
  		plot_pixel( round(x), round(y), color );
  	}
  }
  
  void polar_circle(int xc,int yc,int r, int color)
  {
  	float x,y;
  	int i;
  
  
  	for (i=0; i<=360; i++)
  	{
  		x = xc + r*cos(3.1415*i/180);
  		y = yc + r*sin(3.1415*i/180);
  		plot_pixel(x,y,color);
  
  	}
  }
  
  void polar_ellipse(int xc,int yc,int rx,int ry, int color)
  {
  	float x,y;
  	int i;
  
  
  	for (i=0; i<=360; i++)
  	{
  		x = xc + rx*cos(3.1415*i/180);
  		y = yc + ry*sin(3.1415*i/180);
  		plot_pixel(x,y,color);
  
  	}
  }
  
  
  void rectangle(int x1, int y1, int x2, int y2, int color)
  {
  	line_dda(x1,y1,x2,y1,color);
  	line_dda(x1,y1,x1,y2,color);
  	line_dda(x1,y2,x2,y2,color);
  	line_dda(x2,y1,x2,y2,color);
  }
  
  
  void fill_rectangle(int x1, int y1, int x2, int y2, int color)
  {
  	for(int i=x1; i<=x2; i++)
  		line_dda(i,y1,i,y2,color);
  }
  
  
  void flood_fill(int x, int y, int f_color, int o_color)
  {
  	int current=get_pixel(x,y);
  	if(current==o_color && f_color!=o_color)
  	{
  		plot_pixel(x,y,f_color);
  		flood_fill(x+1,y,f_color,o_color);
  		flood_fill(x-1,y,f_color,o_color);
  		flood_fill(x,y+1,f_color,o_color);
  		flood_fill(x,y-1,f_color,o_color);
  	}
  }
  
  int chk_mouse(void)
  {
  	REGS r;
  
  	r.x.ax=0x0000;
  	int86(0x33, &r, &r);
  	return r.x.ax;
  }
  
  void show_mouse(void)
  {
  	REGS r;
  
  	r.x.ax=0x0001;
  	int86(0x33, &r, &r);
  }
  
  void hide_mouse(void)
  {
  	REGS r;
  
  	r.x.ax=0x0002;
  	int86(0x33, &r, &r);
  }
  
  int btn_pressed(int btn_no)
  {
  	REGS r;
  
  	r.x.ax=0x0005;
  	r.x.bx=btn_no;
  	int86(0x33, &r, &r);
  	return r.x.bx;
  }
  
  int btn_released(int btn_no)
  {
  	REGS r;
  
  	r.x.ax=0x0006;
  	r.x.bx=btn_no;
  	int86(0x33, &r, &r);
  	return r.x.bx;
  }
  
  void get_mouse_pos(int *x, int *y)
  {
  	REGS r;
  
  	r.x.ax=0x0003;
  	int86(0x33, &r, &r);
  	*x=r.x.cx;
  	*y=r.x.dx;
  }
  
  //******************************GUI CLASS**********************************
  class GUI
  {
  
  public:
  void button(int x1, int y1, int x2, int y2, int press=0)
  {
  
  	if(press)
  	{
  		line_dda(x1,y1,x2,y1,0);
  		line_dda(x1,y1,x1,y2,0);
  		line_dda(x1,y2,x2,y2,15);
  		line_dda(x2,y1,x2,y2,15);
  	}
  	else
  	{
  		line_dda(x1,y1,x2,y1,15);
  		line_dda(x1,y1,x1,y2,15);
  		line_dda(x1,y2,x2,y2,0);
  		line_dda(x2,y1,x2,y2,0);
  	}
  
  }
  
  void window(int x1, int y1, int x2, int y2)
  {
  	button(x1,y1,x2,y2);
  	fill_rectangle(x1+1, y1+1, x2-2, y1+15, 1);
  
  	button(x2-14,y1+2,x2-2,y1+14);
  	fill_rectangle(x2-13, y1+3, x2-3, y1+13, 7); //CLOSE
  	line_dda(x2-13,y1+4,x2-4,y1+12,BLACK);
  	line_dda(x2-12,y1+4,x2-3,y1+12,BLACK);//
  	line_dda(x2-4,y1+4,x2-13,y1+12,BLACK);
  	line_dda(x2-3,y1+4,x2-12,y1+12,BLACK);//
  
  	button(x2-28,y1+2,x2-16,y1+14);
  	fill_rectangle(x2-27, y1+3, x2-17, y1+13, 7); //MAXIMIZE
  	rectangle(x2-27,y1+4,x2-18,y1+12,BLACK);
  	line_dda(x2-26,y1+5,x2-19,y1+5,BLACK);
  
  	button(x2-42,y1+2,x2-30,y1+14);
  	fill_rectangle(x2-41, y1+3, x2-31, y1+13, 7); //MINIMIZE
  	line_dda(x2-39,y1+10,x2-34,y1+10,BLACK);
  	line_dda(x2-39,y1+11,x2-34,y1+11,BLACK);
  
  }
  
  void panel(int x1,int y1,int x2,int y2)
  {
  	line_dda(x1,y1,x2,y1,0);
  	line_dda(x1,y1,x1,y2,0);
  	line_dda(x1,y2,x2,y2,15);
  	line_dda(x2,y1,x2,y2,15);
  }
  };
  //***************************GUI CLASS END******************************
  
  ////////////////////////////PAINT BRUSH//////////////////////////////////
  
  //********************************LOAD_ICON*******************************
  void load_icon(char *fn,int x, int y)
  {
  	fstream fs;
  	int index=0;
  	fs.open(fn,ios::in|ios::binary);
  	fs.read(buffer,121);
  	for(int j=0; j<11; j++)
  		{
  		  for(int i=0; i<11; i++){
  		  plot_pixel(x+i,y+j,buffer[index]);
  		  index++;
  			}
  		}
  }
  //****************************COLOR_SELECT*********************************
  void color_select()
  {
  	hide_mouse();
  	color=get_pixel(x,y);
  	fill_rectangle(16,441,29,454,color);
  	show_mouse();
  }
  
  //******************************LINE*************************************
  void line()
  {
  	GUI gui;
  	hide_mouse();
  	gui.button(5,60,25,80,PRESS);
  	show_mouse();
  	while(!kbhit())
  	 {
  		if (btn_pressed(0))
  		 { get_mouse_pos(&x,&y);
  
  		   if(x>=5 && x<=50 && y>=60 && y<=210 )
  		    break;
  
  		   if(x>=60 && x<=235 && y>=430 && y<=472 ) //  Color Selection
  		    color_select();
  
  		   if( x>=62 && x<=450 && y>=42 && y<=350 )
  		    {
  			 btn_released(0);
  			 while(btn_released(0)!=1)
  			 {
  			  get_mouse_pos(&x3,&y3);
  			  if( x3<62 || x3>450 || y3<42 || y3>350 )
  			  break;
  			  line_dda(x,y,x3,y3,color);
  			  line_dda(x,y,x3,y3,WHITE);
  			 }
  		    hide_mouse(); line_dda(x,y,x3,y3,color);show_mouse();
  		    }
  		 }
  	}
  	hide_mouse(); 	gui.button(5,60,25,80); show_mouse();
  
  
  }
  
  //*******************************PENCIL*********************************
  
  void pencil()
  {
  	GUI gui;
  	hide_mouse();
  	gui.button(5,85,25,105,PRESS);
  	show_mouse();
  	while(!kbhit())
  	 {
  		if (btn_pressed(0))
  		 { get_mouse_pos(&x,&y);
  
  		   if(x>=5 && x<=50 && y>=60 && y<=210 )
  		    break;
  
  		   if(x>=60 && x<=235 && y>=430 && y<=472 ) //  Color Selection
  		    color_select();
  
  		   if( x>=62 && x<=450 && y>=42 && y<=350 )
  		    {
  			 btn_released(0);
  			 while(btn_released(0)!=1)
  			 {
  			  get_mouse_pos(&x1,&y1);
  			  delay(5);
  			  get_mouse_pos(&x3,&y3);
  			  if( x3<62 || x3>450 || y3<42 || y3>350 )
  			  break;
  			  hide_mouse();
  			  line_dda(x1,y1,x3,y3,color);
  			  line_dda(x3,y3,x1,y1,color);
  			  show_mouse();
  			 }
  		    }
  		 }
  
  	 }
  	 hide_mouse();	gui.button(5,85,25,105); show_mouse();
  
  }
  
  //*******************************ERASER*********************************
  void eraser()
  {
     GUI gui;
     hide_mouse();
     gui.button(30,85,50,105,PRESS);
     show_mouse();
     while(!kbhit())
     {
  	if (btn_pressed(0))
  	 { get_mouse_pos(&x,&y);
  
  	   if(x>=5 && x<=50 && y>=60 && y<=210 )
  	    break;
  
  	   if(x>=60 && x<=235 && y>=430 && y<=472 ) //  Color Selection
  	    color_select();
  
  	   if( x>=62 && x<=450 && y>=42 && y<=350 )
  	    {
  		 btn_released(0);
  		 while(btn_released(0)!=1)
  		 {
  		  get_mouse_pos(&x1,&y1);
  		  if( x1<62 || x1>450 || y1<42 || y1>350 )
  		   break;
  		  delay(5);
  		  hide_mouse();
  		  fill_rectangle(x1,y1,x1+15,y1+15,WHITE);
  		  show_mouse();
  		 }
  	    }
  	 }
  
    }
    hide_mouse();  gui.button(30,85,50,105);  show_mouse();
  
  }
  
  //***********************************FILL********************************
  void fill()
  {
     GUI gui;
     hide_mouse();
     gui.button(5,110,25,130,PRESS);
     show_mouse();
     while(!kbhit())
     {
  	if (btn_pressed(0))
  	 { get_mouse_pos(&x,&y);
  
  	   if(x>=5 && x<=50 && y>=60 && y<=210 )
  	    break;
  
  	   if(x>=60 && x<=235 && y>=430 && y<=472 ) //  Color Selection
  	    color_select();
  
  	   if( x>=62 && x<=450 && y>=42 && y<=350 )
  	    {
  		 hide_mouse();
  		 prev_color=get_pixel(x,y);
  		 flood_fill(x,y,color,prev_color);
  		 show_mouse();
  	    }
  
  	 }
  
    }
    hide_mouse();  gui.button(5,110,25,130);  show_mouse();
  
  }
  //******************************AIR_BRUSH*******************************
  void air_brush()
  {
  	GUI gui;
  	hide_mouse();
  	gui.button(30,110,50,130,PRESS);
  	show_mouse();
  	while(!kbhit())
  	 {
  		if (btn_pressed(0))
  		 { get_mouse_pos(&x,&y);
  
  		   if(x>=5 && x<=50 && y>=60 && y<=210 )
  		    break;
  
  		   if(x>=60 && x<=235 && y>=430 && y<=472 ) //  Color Selection
  		    color_select();
  
  		   if( x>=62 && x<=450 && y>=42 && y<=350 )
  		    {
  			 btn_released(0);
  			 while(btn_released(0)!=1)
  			 {
  			  get_mouse_pos(&x1,&y1);
  			  if( x1<62 || x1>450 || y1<42 || y1>350 )
  			   break;
  			  hide_mouse();
  			 for(int i=0; i<=5;i++)
  			 {plot_pixel(x1,y1,color);  // plot_pixel(x1+1,y1+1,color);
  			  plot_pixel(x1,y1+1,color);plot_pixel(x1,y1-1,color);
  			  plot_pixel(x1-1,y1,color);plot_pixel(x1+1,y1,color);
  			  plot_pixel(x1+2,y1+2,color);plot_pixel(x1-2,y1-2,color);
  			  plot_pixel(x1-2,y1+2,color);plot_pixel(x1+2,y1-2,color);}
  			 show_mouse();
  			 }
  
  		    }
  		 }
  
  	 }
  	 hide_mouse();	gui.button(30,110,50,130); show_mouse();
  
  }
  //******************************RECTANGLE1*******************************
  void rectangle1()
  {
  	GUI gui;
  	hide_mouse();
  	gui.button(30,60,50,80,PRESS);
  	show_mouse();
  	while(!kbhit())
  	 {
  		if (btn_pressed(0))
  		 { get_mouse_pos(&x,&y);
  
  		   if(x>=5 && x<=50 && y>=60 && y<=210 )
  		    break;
  
  		   if(x>=60 && x<=235 && y>=430 && y<=472 ) //  Color Selection
  		    color_select();
  
  		   if( x>=62 && x<=450 && y>=42 && y<=350 )
  		    {
  			 btn_released(0);
  			 while(btn_released(0)!=1)
  			 {
  			  get_mouse_pos(&x3,&y3);
  			  if( x3<62 || x3>450 || y3<42 || y3>350 )
  			  break;
  			  rectangle(x,y,x3,y3,color);
  			  rectangle(x,y,x3,y3,WHITE);
  			 }
  		    hide_mouse(); rectangle(x,y,x3,y3,color);show_mouse();
  		    }
  		 }
  	 }
  	 hide_mouse();	gui.button(30,60,50,80); show_mouse();
  
  }
  //******************************CIRCLE**********************************
  void circle()
  {
  	GUI gui;
  	hide_mouse();
  	gui.button(5,135,25,155,PRESS);
  	show_mouse();
  	while(!kbhit())
  	 {
  		if (btn_pressed(0))
  		 { get_mouse_pos(&x,&y);
  
  		   if(x>=5 && x<=50 && y>=60 && y<=210 )
  		    break;
  
  		   if(x>=60 && x<=235 && y>=430 && y<=472 ) //  Color Selection
  		    color_select();
  
  		   if( x>=62 && x<=450 && y>=42 && y<=350 )
  		    {
  			 btn_released(0);
  			 while(btn_released(0)!=1)
  			 {
  			  get_mouse_pos(&x3,&y3);
  			  if( x3<62 || x3>450 || y3<42 || y3>350 )
  			  break;
  			  polar_circle(x,y,(x3-x)/2,color);
  			  polar_circle(x,y,(x3-x)/2,WHITE);
  			 }
  		    hide_mouse(); polar_circle(x,y,(x3-x)/2,color);show_mouse();
  		    }
  		 }
  	 }
  	 hide_mouse();	gui.button(5,135,25,155); show_mouse();
  
  
  }
  
  //******************************ELLIPSE*********************************
  void ellipse()
  {
  	GUI gui;
  	hide_mouse();
  	gui.button(30,135,50,155,PRESS);
  	show_mouse();
  	while(!kbhit())
  	 {
  		if (btn_pressed(0))
  		 { get_mouse_pos(&x,&y);
  
  		   if(x>=5 && x<=50 && y>=60 && y<=210 )
  		    break;
  
  		   if(x>=60 && x<=235 && y>=430 && y<=472 ) //  Color Selection
  		    color_select();
  
  		   if( x>=62 && x<=450 && y>=42 && y<=350 )
  		    {
  			 btn_released(0);
  			 while(btn_released(0)!=1)
  			 {
  			  get_mouse_pos(&x3,&y3);
  			  if( x3<62 || x3>450 || y3<42 || y3>350 )
  			  break;
  			  polar_ellipse(x,y,(x3-x)/2,(y3-y)/2,color);
  			  polar_ellipse(x,y,(x3-x)/2,(y3-y)/2,WHITE);
  			 }
  		    hide_mouse(); polar_ellipse(x,y,(x3-x)/2,(y3-y)/2,color);show_mouse();
  		    }
  		 }
  	 }
  	 hide_mouse();	gui.button(30,135,50,155); show_mouse();
  
  
  }
  
  //******************************POLYGON*************************************
  void polygon()
  {
  	GUI gui;
  	hide_mouse();
  	gui.button(5,160,25,180,PRESS);
  	show_mouse();
  	while(!kbhit())
  	 {
  		if (btn_pressed(0))
  		 { get_mouse_pos(&x,&y);
  
  		   if(x>=5 && x<=50 && y>=60 && y<=210 )
  		    break;
  
  		   if(x>=60 && x<=235 && y>=430 && y<=472 ) //  Color Selection
  		    color_select();
  
  		   if( x>=62 && x<=450 && y>=42 && y<=350 )
  		    {
  			 btn_released(0);
  			 while(btn_released(0)!=1)
  			 {
  			  get_mouse_pos(&x3,&y3);
  			  if( x3<62 || x3>450 || y3<42 || y3>350 )
  			  break;
  			  line_dda(x,y,x3,y3,color);
  			  line_dda(x,y,x3,y3,WHITE);
  			 }
  		    hide_mouse();
  		    if(x2==0)
  		    line_dda(x,y,x3,y3,color);
  		    else
  		    line_dda(x2,y2,x3,y3,color);
  		    get_mouse_pos(&x2,&y2);
  		    show_mouse();
  		    }
  		 }
  	 }
  	 hide_mouse();	gui.button(5,160,25,180);	show_mouse();
  
  }
  
  //******************************BRUSH**********************************
  void brush()
  {
  	GUI gui;
  	hide_mouse();
  	gui.button(30,160,50,180,PRESS);
  	show_mouse();
  	while(!kbhit())
  	 {
  		if (btn_pressed(0))
  		 { get_mouse_pos(&x,&y);
  
  		   if(x>=5 && x<=50 && y>=60 && y<=210 )
  		    break;
  
  		   if(x>=60 && x<=235 && y>=430 && y<=472 ) //  Color Selection
  		    color_select();
  
  		   if( x>=62 && x<=450 && y>=42 && y<=350 )
  		    {
  			 btn_released(0);
  			 while(btn_released(0)!=1)
  			 {
  			  get_mouse_pos(&x1,&y1);
  			  delay(5);
  			  get_mouse_pos(&x3,&y3);
  			  if( x3<62 || x3>450 || y3<42 || y3>350 )
  			  break;
  			  hide_mouse();
  			  line_dda(x1,y1,x3,y3,color);
  			  line_dda(x1+1,y1+1,x3+1,y3+1,color);
  			  line_dda(x1+2,y1+2,x3+2,y3+2,color);
  			  line_dda(x1+3,y1+3,x3+3,y3+3,color);
  			  line_dda(x1+4,y1+4,x3+4,y3+4,color);
  			  show_mouse();
  			 }
  
  		    }
  		 }
  	}
  	hide_mouse(); 	gui.button(30,160,50,180); show_mouse();
  
  
  }
  
  
  //******************************INTERFACE*******************************
  void interface()
  {
  	 GUI gui;
  	 fill_rectangle(0,0,639,40,LIGHTGRAY);
  	 fill_rectangle(0,40,60,479,LIGHTGRAY);
  	 fill_rectangle(620,40,639,479,LIGHTGRAY);
  	 fill_rectangle(60,400,620,479,LIGHTGRAY);
  	 gui.window(0,0,639,479);
  
  	 fill_rectangle(60,350,450,400,DARKGRAY);
  	 line_dda(60,40,450,40,DARKGRAY);
  	 line_dda(60,40,60,350,DARKGRAY);
  	 fill_rectangle(450,40,620,400,DARKGRAY);
  	 fill_rectangle(62,42,450,350,WHITE);
  	 plot_pixel(451,351,BLUE);
  	 plot_pixel(452,351,BLUE);
  	 plot_pixel(451,352,BLUE);
  	 plot_pixel(452,352,BLUE);
  
  	 gui.panel(10,240,40,300);
  
  	 int x=5,y=60;
  	 for (int i=0; i<=5; i++)       //Function Buttons
  	  {  gui.button(x,y,x+20,y+20);
  		gui.button(x+25,y,x+45,y+20);
  		y+=25;
  	  }
  
  	 load_icon("line.icn",10,65);
  	 load_icon("rectangl.icn",35,65);
  	 load_icon("pencil.icn",10,90);
  	 load_icon("eraser.icn",35,90);
  	 load_icon("fill.icn",10,115);
  	 load_icon("airbrush.icn",35,115);
  	 load_icon("polygon.icn",10,165);
  	 load_icon("brush.icn",35,165);
  	 load_icon("clr.icn",10,190);
  	 polar_circle(16,145,6,BLACK);
  	 flood_fill(16,145,DARKGRAY,LIGHTGRAY);
  	 polar_ellipse(40,145,7,4,BLACK);
  	 flood_fill(40,145,DARKGRAY,LIGHTGRAY);
  
  	 gui.panel(5,435,50,470);
  	 gui.panel(25,450,40,465);
  	 gui.panel(15,440,30,455);
  	 fill_rectangle(16,441,29,454,color);
  
  	 int color=0;
  	 x=60;y=430;
  	 for (int j=0; j<2; j++)
  	 { for (i=0; i<8; i++)
  	   {
  	    fill_rectangle(x,y,x+19,y+19,color);
  	    gui.button(x-1,y-1,x+20,y+20,PRESS);
  	    color++; x+=22;
  	   }
  	  x=60;y+=22;
  	 }
  }
  
  
  //********************************* MAIN **********************************
  void main(void)
  {
  
  	if( !chk_mouse() ) // if( chk_mouse()==0 )
  	{
  		cout << "Driver Not found..." << endl;
  		return;
  	}
  
  GUI gui;
  int width=11; int height=11;
  buffer=(unsigned char*)malloc(width*height);
  setmode(18);
  interface();
  show_mouse();
  
  	while(!kbhit())
  	{
  
  
  	  if( btn_pressed(0) )   //Left Button Pressed
  	  {
  	    get_mouse_pos(&x,&y);
  
  	    if(x>=5 && x<=25 && y>=60 && y<=80 ) //  Line
  		 {line();}
  
  	    if(x>=30 && x<=50 && y>=60 && y<=80 ) //  Rectangle
  		 { rectangle1();}
  
  	    if(x>=60 && x<=235 && y>=430 && y<=472 ) //  Color Selection
  		 { color_select(); }
  
  	    if(x>=5 && x<=25 && y>=85 && y<=105 ) //  Pencil
  		 {  pencil(); 	 }
  
  	    if(x>=30 && x<=50 && y>=85 && y<=105 ) //  Eraser
  		 {  eraser(); 	 }
  
  	    if(x>=5 && x<=25 && y>=110 && y<=130 ) //  Fill
  		 {  fill(); 	 }
  
  	    if(x>=30 && x<=50 && y>=110 && y<=130 ) //  Air Brush
  		 {  air_brush(); 	 }
  
  	    if(x>=5 && x<=25 && y>=135 && y<=155 ) //  Circle
  		 {  circle(); 	 }
  
  	    if(x>=30 && x<=50 && y>=135 && y<=155 ) //  Ellipse
  		 {  ellipse(); 	 }
  
  	    if(x>=5 && x<=25 && y>=160 && y<=180 ) //  Polygon
  		 {  polygon(); 	 }
  
  	    if(x>=30 && x<=50 && y>=160 && y<=180 ) //  BRUSH
  		 {  brush(); 	 }
  
  	    if(x>=5 && x<=25 && y>=185 && y<=205 ) //  CLR
  		 {  gui.button(5,185,25,205,PRESS);
  		   fill_rectangle(62,42,450,350,WHITE);
  		   gui.button(5,185,25,205);
  			 }
  
  	    if(x>=624 && x<=637 && y>=2 && y<=13 ) //  X Button
  		 { gui.button(624,2,637,13,PRESS);exit(1); }
  
  	  }
  
  	  if( btn_released(0) )	//Left Button Released
  	  {
  	    get_mouse_pos(&x1,&y1);
  
  
  	  }
  
  	}  //while(!kbhit())
  
  
  }  //main()
  Bạn nào giải thích hộ mình 2 cái hàm tô đỏ với ( hàm load_icon và hàm line ) . Giải thích kỹ giùm mình nhé . Thanks .
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi nanosi : 25-10-2007 lúc 10:20 PM.

 6. #6
  Ngày gia nhập
  04 2007
  Bài viết
  27

  Mặc định Làm 1 chương trình từ tựa như Paint ?

  Huhuhu ... Ai làm ơn giúp giùm ... Thanks so much

 7. #7
  Ngày gia nhập
  07 2013
  Nơi ở
  Bắc Ninh
  Bài viết
  3

  Mình đã down và chạy code, nhìn chung là tốt, tuy nhiên khi vẽ các hình lên nhau mà di chuột đi lại thì sẽ mất các hình trước.
  Có lẽ là do phải xóa các ảnh hiển thị khi di chuột nên chúng bị thế. Ai khắc phục được lỗi này chỉ cho ace biết nhé. Thank!
  nguyenvanquan7826@gmail.com

Các đề tài tương tự

 1. Algorithm Cách tạo undo cho paint! c#
  Gửi bởi bktod92 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 20-04-2013, 07:51 AM
 2. Làm sao để thiết kế bảng màu giống MS Paint
  Gửi bởi virusdanger trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 05-12-2011, 02:10 PM
 3. Paint trong c#
  Gửi bởi first_brthoki_love trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 03-06-2009, 06:43 PM
 4. sự kiện paint
  Gửi bởi ngminhduong trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 21-09-2008, 12:29 PM
 5. Paint.net
  Gửi bởi vinhde trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 04-03-2008, 04:28 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn