Chào mọi người !!

Mình có một bài tập là đọc một file text cho trước (file text gồm nhièu bài thơ, tên bài thơ được viết hoa toàn bộ) và in ra tên của tất cả các bài thơ.

Ai giúp mình với. cảm ơn !!