Trang 4 trên tổng số 4 Đầu tiênĐầu tiên ... 234
Từ 31 tới 38 trên tổng số 38 kết quả

Đề tài: Dùng trình biên dịch nào cho ngôn ngữ c/c++ ?

 1. #31
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  2,497

  Mặc định Dùng trình biên dịch nào cho ngôn ngữ c/c++ ?

  Cấp phát mảng tùy thuộc trình biên dịch. Xem thêm:
  http://diendan.congdongcviet.com/threads/t400425::ctdl-giai-thuat-dung-de-lam-gi.cpp

  Nếu học, làm việc với Pascal nó còn nghiêm ngặt hơn với các phân đoạn khai báo biến (var), hằng (const), .. cho từng function / procedure

 2. #32
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  2,497

  getch() trong conio.h không phổ biến, nó có lý do: hoặc không hỗ trợ, hoặc chạy không như ý muốn

  C Code:
  1. #include <stdio.h>
  2. //#include <conio.h> //for getch
  3. #include <stdlib.h>
  4.  
  5. char Menu(){
  6.     system("cls");
  7.     printf("\n\n\t==================== CHUONG TRINH QUAN LY SINH VIEN ====================\n\n\n");
  8.     printf("\t\t\t\t1. Them Moi Ho So\n\n");
  9.     printf("\t\t\t\t2. In Danh Sach\n\n");
  10.     printf("\t\t\t\t3. Sap Xep\n\n");
  11.     printf("\t\t\t\t4. Tim kiem\n\n");
  12.     printf("\t\t\t\t5. Thong Ke\n\n");
  13.     printf("\t\t\t\t6. Thoat\n\n");
  14.     //return getch();
  15.     return getchar();
  16. }
  17.  
  18. int main (){
  19.     char mn = 0;
  20.     do{
  21.         mn = Menu();
  22.         switch(mn){
  23.             case '1':  
  24.                 printf("NhapHoSo(sv, &n);"); //NhapHoSo(sv, &n);
  25.                 break;
  26.             case '2':  
  27.                 printf("InDanhSach(sv, n);"); //InDanhSach(sv, n);
  28.                 break;
  29.             case '3':  
  30.                 printf("SapXep(sv, n);"); //SapXep(sv, n);
  31.                 break;
  32.             case '4':  
  33.                 printf("TimKiem();"); //TimKiem();
  34.                 break;
  35.             case '5':  
  36.                 printf("ThongKe();"); //ThongKe();
  37.                 break;
  38.             case '6':  
  39.                 printf("exit(0);"); exit(0);
  40.                 break;
  41.             default:
  42.                 //putchar(mn);
  43.                 printf("menu is %c!\n", mn);
  44.                 printf("NHAP SAI! MOI NHAP LAI!");
  45.                 //getch();
  46.         }
  47.         printf("\nPress any key to continue . . .");
  48.         system("pause>nul");
  49.     } while(mn != '6');
  50.     //return 0;
  51. }


 3. #33
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  2,497

  Nguồn:
  http://diendan.congdongcviet.com/threads/t410094::xin-chao-anh-chi-ak-em-co-mot-bai-lam-mai-khong-ra-mong-anh-chi-co-the-chi-giup-em-voi.cpp

  C++ Code:
  1. #include <iostream>
  2. #include <string>
  3. #include <cmath>
  4. #include <ctime>
  5.  
  6. using namespace std;
  7.  
  8. int main(){
  9.     int m, n, k;
  10.     cout << "Input m, n, k: ";
  11.     cin >> m >> n >> k;
  12.     string s(m, 'a');
  13.     //
  14.     time_t tg; time(&tg);
  15.     struct tm * inf;
  16.     inf = localtime ( &tg );
  17.     cout << "start at: " << asctime(inf) << "..\n";
  18.     //
  19.     for (int i = 0, id = i; i < pow(n, m); id = ++i){
  20.         //tạo chuỗi s thứ i có n loại ký tự và độ dài m
  21.         for (int j = m; j--; s[j] = 'a' + id % n, id /= n);
  22.         //đếm số ký tự xuất hiện nhiều nhất trong s
  23.         int f[128]{}; for (char c : s) *f += *f < ++f[c];  
  24.         if (*f <= k) cout << s << '\n';
  25.     }
  26.     time_t end; time(&end);
  27.     cout << difftime(end, tg) << " seconds\n";
  28. }
  kết quả chạy khi biên dịch có cảnh báo và không:
  Cmd Code:
  1. c++ ToHop.cpp -o ToHopWarn.exe
  2. c++ -std=c++11 ToHop.cpp -o ToHop.exe

  ...

 4. #34
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  2,497

  Nhân có bài viết về tìm chữ số lớn nhất của một số nguyên
  http://diendan.congdongcviet.com/threads/t425208::tim-chu-so-lon-nhat-cua-mot-so-nguyen.cpp/page2/

  c/c++ không chỉ có một, nó có nhiều TBD khác nhau.
  - codeblocks
  - Visual Studio
  - Borland (Embarcadero)
  bcc32c maxD.cpp

  ...

 5. #35
  Ngày gia nhập
  10 2011
  Bài viết
  1

  Bạn dùng IDE Code::Blocks, compiler thì dùng GNU GCC. Compiler đã được tích hợp khi bạn cài đặt sẵn rồi.

 6. #36
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  2,497

  Mặc định Dùng trình biên dịch nào cho ngôn ngữ c/c++ ?

  IDE Code::Blocks (CB) không nhất thiết chỉ dùng trình biên dịch (TBD) GCC, nó có thể dùng TBD Visual Studio, Borland (Embarcadero)

  Xem thêm:
  http://diendan.congdongcviet.com/threads/t400748::codeblocks-ide-for-c-cpp.cpp

 7. #37
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  2,497

  Support For C++11/14/17 Features (Modern C++)

  Visual C++ implements the vast majority of features in the C++11 core language specification, as well as many C++14 Library features and some features proposed for C++17. The following table lists C++11/14/17 core language features and their implementation status in Visual C++ in Visual Studio 2010, Visual C++ in Visual Studio 2012, and Visual C++ in Visual Studio 2013, and Visual Studio 2015.

  C++11 Core Language Features Table
  ...
  https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/hh567368(v=vs.140)

 8. #38
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  2,497

  Là con riêng của Microsoft, song vc không hỗ trợ hết các hàm ms đã xây dựng HDH Windows

  C++ Code:
  1. //AppMain.cpp
  2.  
  3. #define WIN32_LEAN_AND_MEAN
  4.  
  5. // Windows Header Files:
  6. #include <windows.h>
  7. #include <tchar.h>
  8.  
  9. //Functions & other definitions required-->
  10. typedef int (__stdcall *MSGBOXAAPI)(IN HWND hWnd, IN LPCSTR lpText, IN LPCSTR lpCaption, IN UINT uType, IN WORD wLanguageId, IN DWORD dwMilliseconds);
  11. typedef int (__stdcall *MSGBOXWAPI)(IN HWND hWnd, IN LPCWSTR lpText, IN LPCWSTR lpCaption, IN UINT uType, IN WORD wLanguageId, IN DWORD dwMilliseconds);
  12.  
  13. int MessageBoxTimeoutA(IN HWND hWnd, IN LPCSTR lpText, IN LPCSTR lpCaption, IN UINT uType, IN WORD wLanguageId, IN DWORD dwMilliseconds);
  14. int MessageBoxTimeoutW(IN HWND hWnd, IN LPCWSTR lpText, IN LPCWSTR lpCaption, IN UINT uType, IN WORD wLanguageId, IN DWORD dwMilliseconds);
  15.  
  16. #ifdef UNICODE
  17.     #define MessageBoxTimeout  MessageBoxTimeoutW
  18. #else
  19.     #define MessageBoxTimeout  MessageBoxTimeoutA
  20. #endif
  21.  
  22. #define MB_TIMEDOUT 32000
  23.  
  24. int MessageBoxTimeoutA(HWND hWnd, LPCSTR lpText, LPCSTR lpCaption, UINT uType, WORD wLanguageId, DWORD dwMilliseconds)
  25. {
  26.     static MSGBOXAAPI MsgBoxTOA = NULL;
  27.  
  28.     if (!MsgBoxTOA)
  29.     {
  30.         HMODULE hUser32 = GetModuleHandle(_T("user32.dll"));
  31.         if (hUser32)
  32.         {
  33.             MsgBoxTOA = (MSGBOXAAPI)GetProcAddress(hUser32, "MessageBoxTimeoutA");
  34.             //fall through to 'if (MsgBoxTOA)...'
  35.         }
  36.         else
  37.         {
  38.             //Stuff happened, add code to handle it here (possibly just call MessageBox())
  39.             return 0;
  40.         }
  41.     }
  42.  
  43.     if (MsgBoxTOA)
  44.     {
  45.         return MsgBoxTOA(hWnd, lpText, lpCaption, uType, wLanguageId, dwMilliseconds);
  46.     }
  47.  
  48.     return 0;
  49. }
  50.  
  51. int MessageBoxTimeoutW(HWND hWnd, LPCWSTR lpText, LPCWSTR lpCaption, UINT uType, WORD wLanguageId, DWORD dwMilliseconds)
  52. {
  53.     static MSGBOXWAPI MsgBoxTOW = NULL;
  54.  
  55.     if (!MsgBoxTOW)
  56.     {
  57.         HMODULE hUser32 = GetModuleHandle(_T("user32.dll"));
  58.         if (hUser32)
  59.         {
  60.             MsgBoxTOW = (MSGBOXWAPI)GetProcAddress(hUser32, "MessageBoxTimeoutW");
  61.             //fall through to 'if (MsgBoxTOW)...'
  62.         }
  63.         else
  64.         {
  65.             //Stuff happened, add code to handle it here (possibly just call MessageBox())
  66.             return 0;
  67.         }
  68.     }
  69.  
  70.     if (MsgBoxTOW)
  71.     {
  72.         return MsgBoxTOW(hWnd, lpText, lpCaption, uType, wLanguageId, dwMilliseconds);
  73.     }
  74.  
  75.     return 0;
  76. }
  77. //End required definitions <--
  78.  
  79. int APIENTRY WinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPSTR lpCmdLine, int nCmdShow)
  80. {  
  81.     UNREFERENCED_PARAMETER(hInstance);
  82.     UNREFERENCED_PARAMETER(hPrevInstance);
  83.     UNREFERENCED_PARAMETER(lpCmdLine);
  84.     UNREFERENCED_PARAMETER(nCmdShow);
  85.  
  86.     HMODULE hUser32 = LoadLibrary(_T("user32.dll"));
  87.    
  88.     if (hUser32)
  89.     {
  90.         int iRet = 0;
  91.  
  92.         iRet = MessageBoxTimeout(NULL, _T("Test a timeout of 2 seconds."), _T("MessageBoxTimeout Test"), MB_OK|MB_SETFOREGROUND|MB_SYSTEMMODAL|MB_ICONINFORMATION, 0, 2000);
  93.         //iRet will = 1
  94.  
  95.         iRet = MessageBoxTimeout(NULL, _T("Test a timeout of 5 seconds."), _T("MessageBoxTimeout Test"), MB_YESNO|MB_SETFOREGROUND|MB_SYSTEMMODAL|MB_ICONINFORMATION, 0, 5000);
  96.         //iRet will = MB_TIMEDOUT if no buttons pressed, button values otherwise
  97.        
  98.         //only unload user32.dll when you have no further need for the MessageBoxTimeout function
  99.         FreeLibrary(hUser32);
  100.     }
  101.  
  102.     return 0;
  103. }

  https://www.codeproject.com/Articles/7914/MessageBoxTimeout-API

Trang 4 trên tổng số 4 Đầu tiênĐầu tiên ... 234

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn