Trang 4 trên tổng số 4 Đầu tiênĐầu tiên ... 234
Từ 31 tới 38 trên tổng số 38 kết quả

Đề tài: Dùng trình biên dịch nào cho ngôn ngữ c/c++ ?

 1. #31
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  1,093

  Mặc định Dùng trình biên dịch nào cho ngôn ngữ c/c++ ?

  Cấp phát mảng tùy thuộc trình biên dịch. Xem thêm:
  http://diendan.congdongcviet.com/threads/t400425::ctdl-giai-thuat-dung-de-lam-gi.cpp

  Nếu học, làm việc với Pascal nó còn nghiêm ngặt hơn với các phân đoạn khai báo biến (var), hằng (const), .. cho từng function / procedure

 2. #32
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  1,093

  getch() trong conio.h không phổ biến, nó có lý do: hoặc không hỗ trợ, hoặc chạy không như ý muốn

  C Code:
  1. #include <stdio.h>
  2. //#include <conio.h> //for getch
  3. #include <stdlib.h>
  4.  
  5. char Menu(){
  6.     system("cls");
  7.     printf("\n\n\t==================== CHUONG TRINH QUAN LY SINH VIEN ====================\n\n\n");
  8.     printf("\t\t\t\t1. Them Moi Ho So\n\n");
  9.     printf("\t\t\t\t2. In Danh Sach\n\n");
  10.     printf("\t\t\t\t3. Sap Xep\n\n");
  11.     printf("\t\t\t\t4. Tim kiem\n\n");
  12.     printf("\t\t\t\t5. Thong Ke\n\n");
  13.     printf("\t\t\t\t6. Thoat\n\n");
  14.     //return getch();
  15.     return getchar();
  16. }
  17.  
  18. int main (){
  19.     char mn = 0;
  20.     do{
  21.         mn = Menu();
  22.         switch(mn){
  23.             case '1':  
  24.                 printf("NhapHoSo(sv, &n);"); //NhapHoSo(sv, &n);
  25.                 break;
  26.             case '2':  
  27.                 printf("InDanhSach(sv, n);"); //InDanhSach(sv, n);
  28.                 break;
  29.             case '3':  
  30.                 printf("SapXep(sv, n);"); //SapXep(sv, n);
  31.                 break;
  32.             case '4':  
  33.                 printf("TimKiem();"); //TimKiem();
  34.                 break;
  35.             case '5':  
  36.                 printf("ThongKe();"); //ThongKe();
  37.                 break;
  38.             case '6':  
  39.                 printf("exit(0);"); exit(0);
  40.                 break;
  41.             default:
  42.                 //putchar(mn);
  43.                 printf("menu is %c!\n", mn);
  44.                 printf("NHAP SAI! MOI NHAP LAI!");
  45.                 //getch();
  46.         }
  47.         printf("\nPress any key to continue . . .");
  48.         system("pause>nul");
  49.     } while(mn != '6');
  50.     //return 0;
  51. }


 3. #33
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  1,093

  Sắp xếp thường được mô tả bằng mảng số nguyên (int).
  Thực tế sắp xếp có những dạng khác số, như bảng điểm, danh sách thành viên, bảng biểu, ...

  - Ngày tháng có nhiều định dạng: DMY (dd/MM/yyyy Việt Nam), MDY (MM/dd/yyyy USA)
  - Biểu thức toán học, chúng ta thường dùng là trung tố có độ ưu tiên phức tạp. (Để tính, nó phải chuyển về dạng khác trong máy tính)
  - Tên (last name) người Việt viết sau, nhưng có độ ưu tiên hơn họ (first name)

  Ai xung phong viết nó ?

 4. #34
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  1,093

  Sắp xếp theo tên người Việt là khó

 5. #35
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  1,093

  Sắp xếp theo thời gian cũng không phải dễ.

  Khi thời gian không dùng cấu trúc của thư viện, lưu với các thành tố ngày, tháng, năm (hay sẽ tách ra khi cần so sánh) thì luôn bảo đảm chúng là đúng.

  Nó có ưu tiên khác nhau cũng như tên người Việt, ở Việt Nam

 6. #36
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  1,093

  Mặc định Dùng trình biên dịch nào cho ngôn ngữ c/c++ ?

  Nguồn:
  http://diendan.congdongcviet.com/threads/t410094::xin-chao-anh-chi-ak-em-co-mot-bai-lam-mai-khong-ra-mong-anh-chi-co-the-chi-giup-em-voi.cpp

  C++ Code:
  1. #include <iostream>
  2. #include <string>
  3. #include <cmath>
  4. #include <ctime>
  5.  
  6. using namespace std;
  7.  
  8. int main(){
  9.     int m, n, k;
  10.     cout << "Input m, n, k: ";
  11.     cin >> m >> n >> k;
  12.     string s(m, 'a');
  13.     //
  14.     time_t tg; time(&tg);
  15.     struct tm * inf;
  16.     inf = localtime ( &tg );
  17.     cout << "start at: " << asctime(inf) << "..\n";
  18.     //
  19.     for (int i = 0, id = i; i < pow(n, m); id = ++i){
  20.         //tạo chuỗi s thứ i có n loại ký tự và độ dài m
  21.         for (int j = m; j--; s[j] = 'a' + id % n, id /= n);
  22.         //đếm số ký tự xuất hiện nhiều nhất trong s
  23.         int f[128]{}; for (char c : s) *f += *f < ++f[c];  
  24.         if (*f <= k) cout << s << '\n';
  25.     }
  26.     time_t end; time(&end);
  27.     cout << difftime(end, tg) << " seconds\n";
  28. }
  kết quả chạy khi biên dịch có cảnh báo và không:
  Cmd Code:
  1. c++ ToHop.cpp -o ToHopWarn.exe
  2. c++ -std=c++11 ToHop.cpp -o ToHop.exe

  ...

 7. #37
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  1,093

  Thức đêm mới biết đêm dài

 8. #38
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  1,093

  Hôm nay có làm, có thêm.

  Kiểm lại thấy ít hơn hôm qua, loạ nhưng không mới

Trang 4 trên tổng số 4 Đầu tiênĐầu tiên ... 234

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn