Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất, không thể unpack, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
Trang 2 trên tổng số 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 Cuối cùngCuối cùng
Từ 11 tới 20 trên tổng số 29 kết quả

Đề tài: chuyển chuỗi thành số

 1. #11
  Ngày gia nhập
  07 2011
  Bài viết
  474

  Mặc định chuyển chuỗi thành số

  chắc là vét cạn theo kiểu permutation ấy, 10! ~ 3.6 triệu trường hợp thôi. Ko tới 10^10 ~ 10 tỷ trường hợp.

  C++ Code:
  1. #include <iostream>
  2. #include <algorithm>
  3.  
  4. enum { G, E, R, A, L, D, O, N, B, T };
  5.  
  6. int gerald(const int* p)
  7. {
  8.     return 100000*p[G]+10000*p[E]+1000*p[R]+100*p[A]+10*p[L]+p[D];
  9. }
  10. int donald(const int* p)
  11. {
  12.     return 100000*p[D]+10000*p[O]+1000*p[N]+100*p[A]+10*p[L]+p[D];
  13. }
  14. int robert(const int* p)
  15. {
  16.     return 100000*p[R]+10000*p[O]+1000*p[B]+100*p[E]+10*p[R]+p[T];
  17. }
  18.  
  19. int main()
  20. {
  21.     int p[] = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};
  22.     std::string chars = "GERALDONBT";
  23.     do {
  24.         if (p[G] && p[D] && p[R] && gerald(p) + donald(p) == robert(p))
  25.         {
  26.             std::cout << gerald(p) << " + " << donald(p) << " = "
  27.                       << robert(p) << "\n";
  28.             for (int i = 0; i < 10; ++i)
  29.                 std::cout << chars[i] << " = " << p[i] << "\n";
  30.         }
  31.     } while (std::next_permutation(p, p+10));
  32. }
  như thế này khoảng 0.07 giây thôi

  output là
  Code:
  197485 + 526485 = 723970
  G = 1
  E = 9
  R = 7
  A = 4
  L = 8
  D = 5
  O = 2
  N = 6
  B = 3
  T = 0

  còn với quang + trung = tayson thì ra kết quả:
  Code:
  92084 + 15284 = 107368
  Q = 9
  U = 2
  A = 0
  N = 8
  G = 4
  T = 1
  R = 5
  Y = 7
  S = 3
  O = 6
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi INTP : 29-06-2016 lúc 08:49 PM. Lý do: sửa lại số đầu tiên khác 0

 2. #12
  Ngày gia nhập
  01 2013
  Bài viết
  1,479

  ^ bonus http://c0x.coding-guidelines.com/6.7.2.2.html
  1440 The expression that defines the value of an enumeration constant shall be an integer constant expression that has a value representable as an int.
  1443 If the first enumerator has no =, the value of its enumeration constant is 0.
  1444 Each subsequent enumerator with no = defines its enumeration constant as the value of the constant expression obtained by adding 1 to the value of the previous enumeration constant.
  Đoạn code này khá là nhức não.
  - Đầu tiên là enum gồm 10 cái gì đó đại diện cho 10 chữ số từ 0 đến 9, hay nói cách khác ý nghĩa của 10 chữ cái là cố định.
  - Ta đã biết phải duyệt các hoán vị của 10 chữ số, mà ý nghĩa của 10 chữ cái là ko đổi, vậy thì mảng p (nên đặt là digit ) phải thay đổi.

  Hay là: chữ -> index vào mảng -> chữ số.
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi prog10 : 29-06-2016 lúc 10:34 PM.

 3. #13
  Ngày gia nhập
  07 2011
  Bài viết
  474

  http://ideone.com/VNI5LG Tổng quát luôn cho nó khỏe

  C++ Code:
  1. #include <iostream>
  2. #include <algorithm>
  3. #include <string>
  4. #include <set>
  5. #include <vector>
  6. using IntVec = std::vector<int>;
  7.  
  8. class Combination
  9. {
  10. public:
  11.     Combination(int n, int k) : n(n), k(k), data(k)
  12.     { std::iota(begin(data), end(data), 0); }
  13.     bool next_combination()
  14.     {
  15.         if (n - k == data[0]) return false;
  16.         int i = k - 1;
  17.         while (i > 0 && data[i] == n-k+i) --i;
  18.         ++data[i];
  19.         for (int j = i; j < k-1; ++j) data[j+1] = data[j] + 1;
  20.         return true;
  21.     }
  22.     const IntVec& array()const { return data; }
  23. private:
  24.     int n, k;
  25.     IntVec data;
  26. };
  27.  
  28. struct ArrayMap {
  29.     ArrayMap(const std::string* s) : id(26,-1), values(), nUnique(0)
  30.     {
  31.         for (int i = 0; i < 3; ++i) for (char c : s[i])
  32.             if (id[c-'A'] == -1) id[c-'A'] = nUnique++;
  33.     }
  34.     int operator[](char c)const { return values[id[c-'A']]; }
  35.     int operator()(const std::string* s, int k)const
  36.     {
  37.         int ret = 0, coef = 1;
  38.         for (int i = s[k].size(); i--; coef *= 10) ret += coef*(*this)[s[k][i]];
  39.         return ret;
  40.     }
  41.     IntVec id, values;
  42.     int nUnique;
  43. };
  44.  
  45. void solve(const std::string* s, bool unique=true)
  46. {
  47.     std::cout << s[0] << " + " << s[1] << " = " << s[2] << "\n";
  48.     // Prepare character map
  49.     ArrayMap p(s);
  50.     if (p.nUnique > 10)
  51.     {
  52.         std::cout << "Too many characters (" << p.nUnique << ")\n\n";
  53.         return;
  54.     }
  55.     // Solve
  56.     Combination comb(10, p.nUnique);
  57.     bool hasSolution = false;
  58.     do {
  59.         p.values = comb.array();
  60.         do {
  61.             if (p[s[0][0]]&&p[s[1][0]]&&p[s[2][0]] && p(s,0)+p(s,1)==p(s,2))
  62.             {
  63.                 std::cout<<p(s,0)<<" + "<<p(s,1)<<" = "<<p(s,2)<<"\n";
  64.                 hasSolution = true;
  65.                 if (unique) break;////////////////
  66.             }
  67.         } while (std::next_permutation(begin(p.values), end(p.values)));
  68.     } while (comb.next_combination());
  69.     if (!hasSolution) std::cout << "No solution\n";
  70.     std::cout << "\n";
  71. }
  72.  
  73. int main()
  74. {
  75.     std::string s[3];
  76.     while(std::cin >> s[0] >> s[1] >> s[2]) solve(s, false);
  77. }

  output
  Code:
  GERALD + DONALD = ROBERT
  197485 + 526485 = 723970
  
  QUANG + TRUNG = TAYSON
  92084 + 15284 = 107368
  
  TRUE + FACT = FALSE
  No solution
  
  TAKE + THAT = SHEET
  7460 + 7547 = 15007
  
  CROSS + ROADS = DANGER
  96233 + 62513 = 158746
  
  SEND + MORE = MONEY
  9567 + 1085 = 10652

 4. #14
  Ngày gia nhập
  07 2016
  Bài viết
  421

  Sợ đến lý lịch bài toán, chúng đã cắt bỏ, lũ chó săn

  Đây là bài toán thi học sinh giỏi toàn quốc, khối lớp 9, năm 1979

  Nói về lương giá
  C++ Code:
  1. #include <iostream>
  2. #include <algorithm>
  3. //g++ -std=c++11 -o TaySon1.exe TaySon.cpp
  4. //g++ -std=c++14 -o TaySon2.exe TaySon.cpp
  5. #define endL "\n"
  6. //A - có d/n
  7. #define digit_
  8.  
  9. enum { A, G, N, O, Q, R, S, T, U, Y };
  10.  
  11. int Quang(const int* p){
  12.     return 10000 * p[Q]+
  13.             1000 * p[U]+
  14.              100 * p[A]+
  15.               10 * p[N]+
  16.                    p[G];
  17. }
  18. int Trung(const int* p){
  19.     return 10000 * p[T]
  20.            +1000 * p[R]+
  21.              100 * p[U]+
  22.               10 * p[N]+
  23.                    p[G];
  24. }
  25. int TaySon(const int* p){
  26.     return 100000 * p[T]
  27.            +10000 * p[A]+
  28.              1000 * p[Y]+
  29.               100 * p[S]+
  30.                10 * p[O]+
  31.                     p[N];
  32. }
  33.  
  34. int main(){
  35.     int p[] = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}, dem;
  36. #ifdef digit_    
  37.     std::string digits = "AGNOQRSTUY"; //set of "QUANG" + "TRUNG" + "TAYSON"
  38. #endif 
  39.     do {
  40.         dem++;
  41.         int x = Quang(p), y = Trung(p), z = TaySon(p);
  42.         if (p[Q] && p[T] && x + y == z){
  43.             std::cout << x << " + " << y << " = " << z << endL;
  44. #ifdef digit_    
  45.             for (int i = 0; i < 10; ++i) std::cout << digits[i] << " = " << p[i] << endL;
  46. #endif 
  47.         }
  48.     } while (std::next_permutation(p, p+10));
  49.    
  50.     std::cout << endL << "dem = " << dem << endL;
  51. }

  Khi không đếm //#define digit_

  C++ Code:
  1. #include <iostream>
  2. #include <algorithm>
  3. //g++ -std=c++11 -o TaySon1.exe TaySon.cpp
  4. //g++ -std=c++14 -o TaySon2.exe TaySon.cpp
  5. #define endL "\n"
  6.  
  7. //B - không d/n
  8. //#define digit_
  9.  
  10. enum { A, G, N, O, Q, R, S, T, U, Y };
  11.  
  12. int Quang(const int* p){
  13.     return 10000 * p[Q]+
  14.             1000 * p[U]+
  15.              100 * p[A]+
  16.               10 * p[N]+
  17.                    p[G];
  18. }
  19. int Trung(const int* p){
  20.     return 10000 * p[T]
  21.            +1000 * p[R]+
  22.              100 * p[U]+
  23.               10 * p[N]+
  24.                    p[G];
  25. }
  26. int TaySon(const int* p){
  27.     return 100000 * p[T]
  28.            +10000 * p[A]+
  29.              1000 * p[Y]+
  30.               100 * p[S]+
  31.                10 * p[O]+
  32.                     p[N];
  33. }
  34.  
  35. int main(){
  36.     int p[] = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}, dem;
  37. #ifdef digit_    
  38.     std::string digits = "AGNOQRSTUY"; //set of "QUANG" + "TRUNG" + "TAYSON"
  39. #endif 
  40.     do {
  41.         dem++;
  42.         int x = Quang(p), y = Trung(p), z = TaySon(p);
  43.         if (p[Q] && p[T] && x + y == z){
  44.             std::cout << x << " + " << y << " = " << z << endL;
  45. #ifdef digit_    
  46.             for (int i = 0; i < 10; ++i) std::cout << digits[i] << " = " << p[i] << endL;
  47. #endif 
  48.         }
  49.     } while (std::next_permutation(p, p+10));
  50.    
  51.     std::cout << endL << "dem = " << dem << endL;
  52. }

  kết quả đếm vòng lập khác nhau :
  A - không d/n : dem = 7983534
  B - có d/n : dem = 2001039458

  Hình test thử :
  Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		TaySon.jpg
Lần xem:	8
Size:		38.2 KB
ID:		48157

  Khi khai báo auto, với khởi tạo
  http://ideone.com/GfQ9Tq

  Code:
  int p[] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}, dem = 0;
  
  output : dem = 3628800
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi CoViet-Plus005 : 01-07-2016 lúc 11:47 PM.

 5. #15
  Ngày gia nhập
  07 2011
  Bài viết
  474

  ^ chưa khởi tạo biến `dem = 0` nên nó in ra giá trị rác đó.

  ý có edit rồi à, nãy ko nhìn thấy

 6. #16
  Ngày gia nhập
  07 2016
  Bài viết
  421

  Mặc định chuyển chuỗi thành số

  Chuyển code trên sang c#

  C++ Code:
  1. using System;
  2.  
  3. namespace TaySon{
  4.     class Program{
  5.         const int A = 0, G = 1, N = 2, O = 3, Q = 4, R = 5, S = 6, T = 7, U = 8, Y = 9;
  6.  
  7.         static int Quang(int[] p){
  8.             return 10000 * p[Q] +
  9.                     1000 * p[U] +
  10.                      100 * p[A] +
  11.                       10 * p[N] +
  12.                            p[G];
  13.         }
  14.         static int Trung(int[] p){
  15.             return 10000 * p[T] +
  16.                     1000 * p[R] +
  17.                      100 * p[U] +
  18.                       10 * p[N] +
  19.                            p[G];
  20.         }
  21.         static int TaySon(int[] p){
  22.             return 100000 * p[T] +
  23.                     10000 * p[A] +
  24.                      1000 * p[Y] +
  25.                       100 * p[S] +
  26.                        10 * p[O] +
  27.                             p[N];
  28.         }
  29.  
  30.         static void Main(){
  31.             int[] p = new int[] { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 };
  32.             //int k = 0;
  33.             string digits = "AGNOQRSTUY"; //set of "QUANG" + "TRUNG" + "TAYSON"
  34.             Console.WriteLine("QUANG + TRUNG = TAYSON\n");
  35.             //
  36.             do {
  37.                 //k++;
  38.                 int x = Quang(p), y = Trung(p), z = TaySon(p);
  39.                 if (p[Q] != 0 && p[T] != 0 && x + y == z){
  40.                     Console.WriteLine("{0} + {1} = {2}", x, y, z);
  41.                     for (int i = 0; i < 10; ++i) Console.Write("\n{0} = {1}", digits[i], p[i]);
  42.                 }
  43.             }
  44.             while (hoanVi(p));
  45.             //Console.WriteLine("\nDem = {0}", k);
  46.             //
  47.             Console.Write("\n\nDone, bye"); Console.ReadLine();
  48.         }
  49.         static bool hoanVi(int[] arr){
  50.             int n = arr.Length;
  51.             int k = -1;
  52.             for (int i = 1; i < n; i++)
  53.                 if (arr[i - 1] < arr[i])
  54.                     k = i - 1;
  55.  
  56.             if (k == -1){
  57.                 for (int i = 0; i < n; i++)
  58.                     arr[i] = i;
  59.                 return false;
  60.             }
  61.             int j = k + 1;
  62.             for (int i = j; i < n; i++)
  63.                 if (arr[k] < arr[i])
  64.                     j = i;
  65.             //swap
  66.             int t = arr[k];
  67.             arr[k] = arr[j];
  68.             arr[j] = t;
  69.  
  70.             Array.Reverse(arr, k + 1, arr.Length - (k + 1));
  71.             return true;
  72.         }
  73.     }
  74. }

  Test thử :
  http://ideone.com/hAHG9g

 7. #17
  Ngày gia nhập
  07 2016
  Bài viết
  421

  Bài toán trên có thể viết lại để tăng tốc độ tinh toán hoặc chuyển sang các ngôn ngữ lập trình khác (Java, Pascal, ...). Một số tối ưu có thể làm CT khó đọc hơn, nếu thiếu những diễn giải

  Visual C# Code:
  1. using System;
  2. //csc TaySon2.cs
  3. namespace TaySon{
  4.     class Program{
  5.         //const int A = 0, G = 1, N = 2, O = 3, Q = 4, R = 5, S = 6, T = 7, U = 8, Y = 9;
  6.  
  7.         static int Quang(int[] p){
  8.             return 10000 * p[4] +
  9.                     1000 * p[8] +
  10.                      100 * p[0] +
  11.                       10 * p[2] +
  12.                            p[1];
  13.         }
  14.         static int Trung(int[] p){
  15.             return 10000 * p[7] +
  16.                     1000 * p[5] +
  17.                      100 * p[8] +
  18.                       10 * p[2] +
  19.                            p[1];
  20.         }
  21.         static int TaySon(int[] p){
  22.             return 100000 * p[7] +
  23.                     10000 * p[0] +
  24.                      1000 * p[9] +
  25.                       100 * p[6] +
  26.                        10 * p[3] +
  27.                             p[2];
  28.         }
  29.  
  30.         static void Main(){
  31.             int[] p = new int[] { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 };
  32.             //int k = 0;
  33.             string digits = "AGNOQRSTUY"; //set of "QUANG" + "TRUNG" + "TAYSON"
  34.             Console.WriteLine("\tInput:\nQUANG + TRUNG = TAYSON\n");
  35.             //
  36.             do {
  37.                 //k++;
  38.                 if (p[4] != 0 && p[7] != 0){ //Giảm tính toán : 2 * 9!
  39.                     int x = Quang(p), y = Trung(p), z = TaySon(p);
  40.                     if( x + y == z){
  41.                         Console.WriteLine("\tOutput:\n{0} + {1} = {2}", x, y, z);
  42.                         Console.Write("\tWith:");
  43.                         for (int i = 0; i < 10; i++) Console.Write("\n{0} = {1}", digits[i], p[i]);
  44.                     }
  45.                 }
  46.             }
  47.             while (hoanVi(p));
  48.             //Console.WriteLine("\nDem = {0}", k);
  49.             Console.Write("\n\nDone, bye"); Console.ReadLine();
  50.         }
  51.         static bool hoanVi(int[] arr){
  52.             int n = arr.Length, k = -1;
  53.             for (int i = 1; i < n; i++)
  54.                 if (arr[i - 1] < arr[i]) k = i - 1;
  55.             if (k == -1){
  56.                 for (int i = 0; i < n; i++) arr[i] = i;
  57.                 return false; //Done
  58.             }
  59.             //Next
  60.             int j = k + 1;
  61.             for (int i = j; i < n; i++)
  62.                 if (arr[k] < arr[i]) j = i;
  63.             //swap
  64.             int t = arr[k]; arr[k] = arr[j]; arr[j] = t;
  65.  
  66.             Array.Reverse(arr, k + 1, n - (k + 1));
  67.             return true;
  68.         }
  69.     }
  70. }

  Kq biên dịch có kích thước 5 KB, chạy được trên OS Windows có netFx.

  Bài toán này, vấn đề này có thể kết thúc
  Bắc thang lên hỏi ông giời
  Tiền vàng giao đoảng có đòi được không ?

 8. #18
  Ngày gia nhập
  07 2011
  Bài viết
  474

  có thể tăng tốc với g++ bằng cách thêm flag -O2 vô đó ~.~
  ngoài ra còn flag -s giảm kích thước file exe nữa

  chuyển sang các ngôn ngữ khác như Java để tăng tốc thì... thôi đừng xài C++ nữa

 9. #19
  Ngày gia nhập
  07 2016
  Bài viết
  421

  Tăng theo ngữ nghĩa thuật toán.

  Tăng tối đa chuyển sang ASM
  Bắc thang lên hỏi ông giời
  Tiền vàng giao đoảng có đòi được không ?

 10. #20
  Ngày gia nhập
  12 2015
  Nơi ở
  Đà Nẵng
  Bài viết
  468

  Đây là code bài QuangTrungTaySon bằng C# của mình, chạy trong 0 mili giây là có kết quả
  Form1.cs
  Visual C# Code:
  1. using System;
  2. using System.Collections.Generic;
  3. using System.ComponentModel;
  4. using System.Data;
  5. using System.Drawing;
  6. using System.Text;
  7. using System.Windows.Forms;
  8. using System.Diagnostics;
  9.  
  10. namespace BaiToanQuangCongTrungBangTaySon1
  11. {
  12.     public partial class Form1 : Form
  13.     {
  14.         public Form1()
  15.         {
  16.             InitializeComponent();
  17.            
  18.         }
  19.         protected override void OnLoad(EventArgs e)
  20.         {
  21.             base.OnLoad(e);
  22.             QuangCongTrungBangTaySon baitoan = new QuangCongTrungBangTaySon();
  23.             //baitoan.TinhToan(0);
  24.             DateTime GioBatDau = DateTime.Now;
  25.             baitoan.TinhToan();
  26.             DateTime GioKetThuc = DateTime.Now;
  27.             string s1 = GioBatDau.ToString();
  28.             string s2 = GioKetThuc.ToString();
  29.             TimeSpan KeoDai = GioKetThuc - GioBatDau;
  30.             string s3 = "Keo dai trong " + KeoDai.Milliseconds .ToString() + " mili giay hay " + KeoDai.Minutes.ToString() + " phut";
  31.             Debug.WriteLine(s1);
  32.             Debug.WriteLine(s2);
  33.             Debug.WriteLine(s3);
  34.             //MessageBox.Show(s1 + "\r\n" + s2 + "\r\n" + s3);
  35.         }
  36.         public class QuangCongTrungBangTaySon
  37.         {
  38.             List<int> CacChuSo = new List<int>();
  39.             List<int> CacKyTuSo = new List<int>();
  40.             int Q, U, A, N, G, T, R, Y, S, O;
  41.             int[] Nho = new int[5];
  42.             public QuangCongTrungBangTaySon()
  43.             {
  44.                 for (int i = 0; i <= 9; i++)
  45.                 {
  46.                     CacChuSo.Add(i);
  47.                 }
  48.                 CacKyTuSo.AddRange(new int[] {Q, U, A, N, G, T, R, Y, S, O});
  49.             }
  50.             public void TinhToan()
  51.             {
  52.                 DateTime bGioBatDau = DateTime.Now;
  53.                 DateTime bGioKetThuc;
  54.                 for (G = 0; G < 10; G++)
  55.                 {
  56.                     CacChuSo.Remove(G);
  57.                     N = G + G;
  58.                     Nho[1] = 0;
  59.                     if (CacChuSo.Contains(N %10))
  60.                     {
  61.                         if (N >= 10)
  62.                         {
  63.                             Nho[1] = 1;
  64.                             N %= 10;
  65.                         }
  66.                         CacChuSo.Remove(N);
  67.                         O = N + N+Nho[1];
  68.                         Nho[2] = 0;
  69.                         if (CacChuSo.Contains(O % 10))
  70.                         {
  71.                             if (O >= 10)
  72.                             {
  73.                                 Nho[2] = 1;
  74.                                 O %= 10;
  75.                             }
  76.                             CacChuSo.Remove(O);
  77.                             for (A = 0; A < 10; A++)
  78.                             {
  79.                                 if (CacChuSo.Contains(A))
  80.                                 {
  81.                                     CacChuSo.Remove(A);
  82.                                     for (U = 0; U < 10; U++)
  83.                                     {
  84.                                         if (CacChuSo.Contains(U))
  85.                                         {
  86.                                             CacChuSo.Remove(U);
  87.                                             S = A + U+Nho[2];
  88.                                             Nho[3] = 0;
  89.                                             if (CacChuSo.Contains(S % 10))
  90.                                             {
  91.                                                 if (S >= 10)
  92.                                                 {
  93.                                                     Nho[3] = 1;
  94.                                                     S %= 10;
  95.                                                 }
  96.                                                 CacChuSo.Remove(S);
  97.                                                 for (R = 0; R < 10; R++)
  98.                                                 {
  99.                                                     if (CacChuSo.Contains(R))
  100.                                                     {
  101.                                                         CacChuSo.Remove(R);
  102.                                                         Y = U + R + Nho[3];
  103.                                                         Nho[4] = 0;
  104.                                                         if (CacChuSo.Contains(Y % 10))
  105.                                                         {
  106.                                                             if (Y >= 10)
  107.                                                             {
  108.                                                                 Nho[4] = 1;
  109.                                                                 Y %= 10;
  110.                                                             }
  111.                                                             CacChuSo.Remove(Y);
  112.                                                             if (!CacChuSo.Contains(0))
  113.                                                             {
  114.                                                                 for (Q = 1; Q < 10; Q++)
  115.                                                                 {
  116.                                                                     if (CacChuSo.Contains(Q))
  117.                                                                     {
  118.                                                                         CacChuSo.Remove(Q);
  119.                                                                         T = CacChuSo[0];
  120.                                                                         if (Q + T + Nho[4] == 10 * T + A)
  121.                                                                         {
  122.                                                                             bGioKetThuc = DateTime.Now;
  123.                                                                             string s1=" " + Q.ToString() + U.ToString() + A.ToString() + N.ToString() + G.ToString();
  124.                                                                             string s2 = " " + T.ToString() + R.ToString() + U.ToString() + N.ToString() + G.ToString();
  125.                                                                             string s3 = T.ToString() + A.ToString() + Y.ToString() + S.ToString() + O.ToString() + N.ToString();
  126.                                                                             string s4 = "Có kết quả trong " + (bGioKetThuc - bGioBatDau).Milliseconds.ToString() +" mili giây tính toán";
  127.                                                                             Debug.WriteLine(s1);
  128.                                                                             Debug.WriteLine(s2);
  129.                                                                             Debug.WriteLine(s3);
  130.                                                                             MessageBox.Show(s1 + "\r\n" + s2 + "\r\n" + s3+"\r\n"+s4);
  131.                                                                             bGioBatDau = DateTime.Now;
  132.                                                                         }
  133.                                                                         CacChuSo.Add(Q);
  134.                                                                     }
  135.                                                                 }
  136.                                                             }
  137.                                                             CacChuSo.Add(Y);
  138.                                                         }
  139.                                                         CacChuSo.Add(R);
  140.                                                     }
  141.                                                 }
  142.                                                 CacChuSo.Add(S);
  143.                                             }
  144.                                             CacChuSo.Add(U);
  145.                                         }
  146.                                     }
  147.                                     CacChuSo.Add(A);
  148.                                 }
  149.                             }
  150.                             CacChuSo.Add(O);
  151.                         }
  152.                         CacChuSo.Add(N);
  153.                     }
  154.                     CacChuSo.Add(G);
  155.                 }
  156.                 bGioKetThuc = DateTime.Now;
  157.                 string s = "Đã tính toán xong. Kéo dài trong " + (bGioKetThuc - bGioKetThuc).Milliseconds.ToString() + " mili giây";
  158.                 MessageBox.Show(s);
  159.             }
  160.         }
  161.     }
  162. }
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn