Từ 1 tới 8 trên tổng số 8 kết quả

Đề tài: Quản lý khách của ngân hàng, giúp mình kết hợp!

 1. #1
  Ngày gia nhập
  10 2007
  Bài viết
  0

  Mặc định Quản lý khách của ngân hàng, giúp mình kết hợp!

  Mình viết chương trình quản lý khach của ngân hàng với 3 file

  mình muốn kết hợp cả 3 file trên gồm
  khach.h
  khach.cpp
  udkhach.cpp

  thì cần làm thế nào vậy mình include " " mà không chạy đựoc xin mình dung chương trình cfree
  Tao file khach
  khach.h
  C++ Code:
  1. #ifndef KHACH_H
  2. #define KHACH_H
  3. struct khach    {
  4.                     int matk;
  5.                     char ht[];
  6.                     float sodu;
  7.  
  8.                     };
  9.     class khachhang {
  10.                     khach dulieu;
  11.                     char tentep[];
  12.                     int sokhach;
  13.                     static int size;
  14.                     public:
  15.                     khachhang((char*tep);
  16.                     void taodanhsach();
  17.                     void bosung;
  18.                     void timsua();
  19.                     void xem();
  20.                     };
  21.  
  22. #endif

  --------------------------------------------------------------------------

  Tep khach.cpp
  Cai dat phuong thuc cua lop khach
  can bien dich ra tep khach.obj
  C++ Code:
  1. #include <iostream.h>
  2. #include <ionamip.h>
  3. #include <fstream.h>
  4. #include <conio.h>
  5. #include <xtype.h>
  6. #include <string.h>
  7. #include "khach.h"
  8. int khachhang::size=sizeof(khach);
  9. khachhang::khachhang(char*tep)
  10.     {
  11.     ctrcpy(tentep,tep);
  12.     fstream f;
  13.     f.open(tentep,ios::binary|ios::in|ios::ate);
  14.     if (!f.good()) sokhach=0;
  15.     else sokhach=f.telly()/size;
  16.     }
  17.  
  18.     void khachhang::taodanhsach()
  19.     {
  20.     fstream f;
  21.     char ch;
  22.     f.open(tentep,ios::binary|ios::out|ios::noreplace);
  23.     if(!f.good())
  24.     {
  25.         cout<<"Tep da co , xoa di va lap moi khong c/k";
  26.         cin>>ch;
  27.         if (toupper(ch)!='c') return;
  28.         else {
  29.                 f.close();
  30.                 f.open (tentep,ios::binary|ios::out|ios::trunc);
  31.             }
  32. }
  33.  
  34. sokhac=0;
  35. while (1)
  36.     {
  37.     cout<<"Ma tai khoan ";
  38.     cin>>dulieu.matk;
  39.     cin.ignore(1);
  40.     cout<<Ho va ten";
  41.     cin.get(dulieu.ht,25);
  42.     cin.ignore(1);
  43.     cout<<'so du tai khoan";
  44.     cin>>dulieu.sodu;
  45.     cin.ignore(1);
  46.     f.write((char*)(&dulieu),size);
  47.     sokhach++;
  48.     cout<<"Nhap khach hang tiep khong c/k";
  49.     cin>>ch;
  50.     if(toupper(ch)!='c') break;
  51.     }
  52.     f.close();
  53.  
  54.     }
  55.  
  56.  
  57.  
  58.     void khachhang::bosung()
  59.     {
  60.     fstream f;
  61.     char ch;
  62.     f.open(tentep,ios::binary|ios::app|ios::noreplace);
  63.  
  64.  
  65.  
  66.  
  67.  
  68.     if (!f.good())
  69.     {
  70.     cout<<"Tep da co xoa di tao moi khong c/k";
  71.     cin>>ch;
  72.     if (toupper(ch)!='c') return;
  73.     else {
  74.     f.close();
  75.     f.open(tentep,ios::binary|ios::out;
  76.     }
  77.  
  78. }
  79.  
  80.  
  81. int dem=o;
  82. while(1);
  83.     {
  84.         cout<<"Ma khch hang la ";
  85.         cin>>dulieu.matk;
  86.         cin.ignore(1);
  87.         cout<<" Ho va ten";
  88.         cin.get(dulieu.ht,25);
  89.         cin.ignore(1);
  90.         cout<<"so du tai khoan";
  91.         cin>>dulieu.sodu;
  92.         cin.ignore(1);
  93.         f.write((char*)(&dulieu),size); diem++;
  94.         cout<<" Nhap khac hang tiep khong c/k";
  95.         cin>.ch;
  96.         if (tuppper(ch)!='c') break;
  97.     }
  98.  
  99.     sokhach+=dem;
  100.     f.close();
  101.     }
  102.     void khachhang::xem()
  103.     {
  104.         fstream f;
  105.         f.open(tentep,ios::binary|ios::out|ios::in|ios::nocreate);
  106.         if (!f.good())
  107.         {
  108.             cout<<"Tep"<<Tentep<<"khong co";
  109.             getch();
  110.             return
  111.         }
  112.  
  113.  
  114.         cout<<"\n So luong khach hang :"<<sokhac<<dedl;
  115.         cout.seft(ios::left);for (int i=1; i<=sokhach;i++)
  116.         {
  117.             f.seekg((i-1)*size,ios::beg);
  118.             f.read((char*)(&dulieu),size);
  119.             cout<<"|"<<set(3)<<i<<"|"<<setw(5)<<dulieu.matk<<"|"<<setw(25<<dulieu.ht<<"|"<<setw(10<<dulieu.sodu<<"|"<<endl;
  120.  
  121.         }
  122.  
  123.  
  124.         f.close();
  125.     }
  126.      
  127.  
  128.     void khachhang::timsua()
  129.     {
  130.         fstream f;
  131.         int k;
  132.         char ch;
  133.         f.open(tentep,ios::binary|ios::in|ios::nocreate);
  134.         if(!f.good())
  135.         {
  136.             cout<<"tep"<<tentep<<"khong co";
  137.             getch(); return;
  138.         }
  139.  
  140.         cout<<"\n So luong khach hang "<<sokhach<<"can sua chua khach thu may :";
  141.         cin>>k;
  142.         cin.ignore(1);
  143.         if(k<1||k>sokhach)
  144.         {
  145.             f.close();
  146.             return;
  147.         }
  148.  
  149.         f.seekg((k-1)*size,ios:beg);
  150.         fread((char*)(&dulieu),size);
  151.         cout<<"|"setw(25)<<dulieu.t<<"|"<<setw(10)<<dulieu.sodu<<"|"<<endl;
  152.         cout<<"Co sua du lieu khach hang hay khong c/k";
  153.         cin>>ch;
  154.         if (tuopper(ch)!='c')
  155.         {
  156.             f.close();
  157.             return ;
  158.         }
  159.         f.seekg(-size,ios::cur);
  160.         cout<<" Ma  tai khoan ";
  161.         cin>>dulieu.matk;cin.ignore(1);
  162.         cout<<" Ho va ten";
  163.         cin.get(dulieu.h,25);
  164.         cin.ignore(1);
  165.         cout<<" So du tai khoan";
  166.         cin>>dulieu.sodu;
  167.         cin.ignore(1);
  168.         f.write((char*)(&dulieu),suze);
  169.         f.close();
  170.     }
  -------------------------------------------------------------------------


  // Chuong trinh ung dung khach.cpp la mot lop cua chuon gtrinh ug dung cua lop khach hang

  udkhach.cpp

  C++ Code:
  1. #include <iostream.h>
  2. #include <conio.h>
  3. #include "khach.h"
  4. void main()
  5. {
  6.     int chon; clrscr();
  7.     khachhang kh("bank.dat");
  8.     while(1)
  9.         cout<<\n1.Tao tep co so du lieu moi";
  10.         cout<<'\n2.Bo sung them khach hang vao co si du lieu";
  11.         cout<<"\n3.Tim khach hang va sua du lieu";
  12.         cout<<"\n4.Xem toan bo du lieu ";
  13.         cout<<"\n5.THoat khoi chuong trinh ";
  14.         cout<<"\n Chon mot trong cac chung nang ";
  15.         cin>>chon;
  16.         cin.ignore(1);
  17.         if(chon==1) kh.taodanhsach();
  18.         else if (chon==2) kh.bosung();
  19.         else if (chon==3) kh.timsua();
  20.         else if (chon==4) kh.xem();
  21.         else break;
  22. }
  23. }
  ---------------------------------------------------------------------

  Cảnh cáo : Source code đặt trong thẻ [ C O D E ] . Cảm ơn. Xcross87
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi Alviss : 23-10-2007 lúc 10:43 PM.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  08 2006
  Bài viết
  32

  Theo mình thì việc ban tạo thế theo nguyên tắc là đúng rồi.Do mình kô có mạng nên không đọc chi tiết được.Nhưng theo minh bạn tạo cho mình một dữ liệu khach.h rồi sau include""như bạn Nhưng có điều bạn phải copy file khach.h vao thư mục include của TC la được.mình đã từng làm rồi thành công mà .chứ không cần dịch obj đâu.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  06 2007
  Nơi ở
  một nơi xa xăm...
  Bài viết
  127

  sao bạn không cho cái khach.cpp vào chung với khach.h như vậy dễ hơn không...

 4. #4
  Ngày gia nhập
  11 2006
  Bài viết
  633

  sao bạn không cho cái khach.cpp vào chung với khach.h như vậy dễ hơn không...
  Học lại nguyên tắc lập trình hướng đối tượng trong C++. Để chung vẫn chạy nhưng bất lợi cho mỗi lần compile.

 5. #5
  Ngày gia nhập
  10 2007
  Bài viết
  0

  cám ơn các bạn nhưng mình muốn sau này mình sẽ thêm đoạn pass nữa như thế này

  dangnhap.h

  để đăng nhập trước rồi mới cho vào chương trình chính
  mong ý kiến của các bạn

  C++ Code:
  1. #include <iostream>
  2. #include <fstream>
  3. #include <string>
  4. #include <cstdio>
  5. #include <ctime>
  6. #include <cmath>
  7. using namespace std;
  8.  
  9. int main()
  10. {
  11.     //Bo dem qua trinh dang nhap
  12.     int passwordCount = 3;
  13.     // Kiem tra so lan dang nhap lai
  14.     int usernameCount = 5;
  15.     // Xet tinh trang mat khau co dug hay sai theo so dem
  16.     // Kiem tra ten dang nhap co dung hay sai theo so lan quy dinh
  17.     // to gracefully fall out of the loop.
  18.     bool loopStatus = true;
  19.     // Se bat dau ra thong bao khi kiem tra mat khau
  20.     // Neu qua trinh dang nhap bi loi qua lan cho phe thoat chuong trinh.
  21.     while (passwordCount != 0 && usernameCount != 0 && loopStatus == true)
  22.     {
  23.         cout <<"\nUsername: ";
  24.         string username;
  25.         cin >> username;
  26.         cout <<"\nPassword: ";
  27.         string password;
  28.         cin >> password;
  29.  
  30.         string correctusername ="trandinhtien";
  31.         string correctpassword ="cncntt";
  32.  
  33.         if (username==correctusername && password==correctpassword)
  34.         {
  35.             // Kiem tra tai khoan.
  36.             loopStatus = false;
  37.             cout << "\nXin chao ban, " << username << "\n! Ban da dang nhap thanh cong.\n";
  38.             cout << "\-Vao chuong trinh quan ly\n";
  39.             cout <<"\n Go Exit thoat khoi chuong trinh:\n";
  40.             cout << "\-Exit\n";
  41.             string comand;
  42.             cin >> comand;
  43.  
  44.             string calculator = "calculator"; //can be caps or not
  45.             if (comand==calculator)
  46.             {
  47.                 int calculatorprograminput;
  48.                 cin >> calculatorprograminput;
  49.                 double calculatorprogramfinal = calculatorprograminput;
  50.                 cout << "= " << calculatorprogramfinal*1.0 << "\n Having problems, just displays the first digit, does not do the math.";
  51.             }
  52.  
  53.             string exit = "exit";
  54.  
  55.             if (comand==exit)
  56.             {
  57.                 cout << "Goodbye!";
  58.             }
  59.         }
  60.         else
  61.         {
  62.             if (username==correctusername && password!=correctpassword)
  63.             {
  64.                 // if the password is not correct subtract one from the password counter
  65.                 passwordCount -= 1;
  66.                 cout<<"Password is incorrect, " << passwordCount << " attempts left.";
  67.             }
  68.             else
  69.             {  
  70.                 // if the username is not correct subtract one from the username counter
  71.                 usernameCount -= 1;
  72.                 cout << "User va pass sai, "<< usernameCount <<" attempts left.";
  73.             }
  74.         }      
  75.     }
  76. return 0;
  77. }

  -----------
  Bạn nên đặt đoạn code vào tag
  ht961711
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi Forlorn_hope : 26-10-2007 lúc 02:13 PM.

 6. #6
  Ngày gia nhập
  11 2006
  Bài viết
  75

  Mặc định Quản lý khách của ngân hàng, giúp mình kết hợp!

  Code của bác có syntax error đó, mà sao bác không nói rõ là vì sao ct không compile được (vì nếu có lỗi biên dịch, chắc chắc thằng compiler sẽ tạo message để báo lỗi đó là lỗi gì, ở dòng nào, trong file nào).
  Our dreams are young and we both know they take us where we want to go...

 7. #7
  Ngày gia nhập
  10 2007
  Bài viết
  0

  mình chạy trên vc++ của bạn mình vẫn chạy được nhưng mà chuyên sang cfree thì không có thư viện iomanip.h
  mình chưa có máy lên chủ yêu ra mạng để làm
  cám ơn mọi người rất nhiều

 8. #8
  Ngày gia nhập
  06 2007
  Nơi ở
  một nơi xa xăm...
  Bài viết
  127

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi huynguyen Xem bài viết
  Học lại nguyên tắc lập trình hướng đối tượng trong C++. Để chung vẫn chạy nhưng bất lợi cho mỗi lần compile.
  Cái này chỉ đúng nếu làm project.Còn nếu include thì chả khác gì nhau

Các đề tài tương tự

 1. Giúp xây dựng Chương trình quản lý bãi giữ xe
  Gửi bởi tdakvn trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 11
  Bài viết cuối: 25-04-2017, 05:20 PM
 2. MS SQL với C# Chương trình quản lí kết quả học tập của SV. giúp mình thiết kế CSDL với
  Gửi bởi huyrua350 trong diễn đàn Thắc mắc Microsoft SQL Server & Microsoft Access
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 19-05-2012, 04:05 PM
 3. Quản lý tiền điện bằng C#. Giúp mình?
  Gửi bởi thanhsonla trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 04-01-2011, 11:27 AM
 4. Đề tài quản lí nhà sách bằng C#, giúp mình
  Gửi bởi chemgio01 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 9
  Bài viết cuối: 02-11-2010, 05:22 PM
 5. cách học PHP hiệu quả...! Xin chỉ giúp
  Gửi bởi nobita8x trong diễn đàn Thắc mắc chung
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 12-09-2010, 07:17 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn