trong sách designpartten có viết bằng c#, bây giờ mình chuyển qua C++, nhưng có một số cái mình không biết mình chuyển đúng không(có một số cái trong C# hỗ trợ mà C++ không có) mà nó chạy không được.Bạn nào biết sửa dùm với
Code:
////					MAU SINGLETON PATTERN
#include<iostream.h>
class DatabaseInfo
{
private:
	char* ServerName;
	char* DatabaseName;
	char* UserName;
	char* Password;
protected:
	static DatabaseInfo *m_Instance=NULL;//nó báo lỗi chổ này
	DatabaseInfo()
	{
		ServerName=new char[20];
		ServerName="HuyPhat";
		DatabaseName=new char[20];
		DatabaseName="PhatHuy";
		UserName=new char[20];
		UserName="ChanPhat";
		Password=new char[20];
		Password="PhatChan";
	}
public:
	static DatabaseInfo* Singleton()
	{
		if(m_Instance==NULL)
		{
			m_Instance=new DatabaseInfo;
		}
		return m_Instance;
	}
};

void main()
{
	DatabaseInfo *DB;
	/*DB=new DatabaseInfo;*/
	DB=DatabaseInfo::Singleton();//object duoc tao ra mot lan duy nhat
       cout<<DatabaseInfo::Singleton().ServerName;
       cout<<DatabaseInfo::Singleton().DatabaseName;
       cout<<DatabaseInfo::Singleton().UserName;
       cout<<DatabaseInfo::Singleton().Password;

}