Minh có tìm thấy Code trong tập tin đính kèm(Parser SRT)SRTParser-master.zip, nhưng mình không biết hiển thị Text của file SRT lên Tableview như thế nào, các bạn biết giúp minh với?