Swift được xem là ngôn ngữ thay thế cho Objective-C trong tương lai để lập trình ứng dụng cho iOS và MacOSX
Tổng hợp các videos căn bản về Swift: