RichEdit và đa thức bậc enlink trực tiếp:
https://2.pik.vn/2021d87a033c-b03e-4cc2-8379-ae334f9cd290.jpg
...
..
.