Hi các Anh Chị

e có hàm KhoiTao() như bên dưới. mục đích là khi gọi nó thì nó mới mở web browser và load link website lên nằm trong form c#

Vấn đề e gặp phải:

website như link trong hàm KhoiTao() mở lên trong Form c#, e muốn mở tiếp 1 link bất kỳ trong Form c# và load lại chính Form nầy luôn lại k được.
Anh Chị nào có thời gian giúp e với. Cảm ơn nhiều.


void KhoiTao()
{
// webBrowser1
//
this.webBrowser1 = new System.Windows.Forms.WebBrowser();
this.Controls.Add(this.webBrowser1);
this.webBrowser1.Anchor = ((System.Windows.Forms.AnchorStyles)((((System.Win dows.Forms.AnchorStyles.Top | System.Windows.Forms.AnchorStyles.Bottom)
| System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left)
| System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right)));
this.webBrowser1.Location = new System.Drawing.Point(12, 57);
this.webBrowser1.MinimumSize = new System.Drawing.Size(20, 20);
this.webBrowser1.Name = "webBrowser1";
this.webBrowser1.Size = new System.Drawing.Size(794, 380);
this.webBrowser1.TabIndex = 4;
this.webBrowser1.Url = new System.Uri("http://google.com", System.UriKind.Absolute); // link site muon mo len

}