Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất, không thể unpack, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
Trang 3 trên tổng số 8 Đầu tiênĐầu tiên 12345... Cuối cùngCuối cùng
Từ 21 tới 30 trên tổng số 73 kết quả

Đề tài: [winapi] Nháy đúp chuột vào Syslistview32 item

 1. #21
  Ngày gia nhập
  09 2016
  Bài viết
  1,009

  Mặc định [winapi] Nháy đúp chuột vào Syslistview32 item

  Xin đính chính, regDet không phải của tôi.

  Pascal Code:
  1. unit rdThds;
  2.  
  3. // Copyright © 2001 by Ziff Davis Media, Inc.
  4. // Written by Neil J. Rubenking
  5.  
  6. // This separate thread handles Registry Detective's search
  7. // for matching keys, values, or data
  8.  
  9. interface
  10. uses windows, sysutils, classes;
  11. //....
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

 2. #22
  Ngày gia nhập
  09 2016
  Bài viết
  1,009

  Chưa đến ngày hẹn.

  Đây là một CT hoàn chỉnh, đọc các shortcut trên desktop

  Pascal Code:
  1. program ComCtrl32_Access_Demo;
  2. {$APPTYPE CONSOLE}
  3.  
  4. uses
  5.   Windows,
  6.   Messages,
  7.   CommCtrl;
  8.  
  9. const
  10.   ItemBufferBlockSize = $1000;
  11.  
  12. type
  13.   TCallback = function(Capion: string): Boolean; stdcall;
  14.  
  15. type
  16.   PLvItemBuffer = ^TLvItemBuffer;
  17.   TLvItemBuffer = packed record
  18.     case Integer of
  19.       0: (
  20.         LvItem32: packed record
  21.           mask: LongWord;
  22.           iItem: LongInt;
  23.           iSubItem: LongInt;
  24.           state: LongWord;
  25.           stateMask: LongWord;
  26.           pszText: LongWord;
  27.           cchTextMax: LongInt;
  28.           iImage: LongInt;
  29.           lParam: LongWord;
  30.           iIndent: LongInt;
  31.           iGroupId: LongInt;
  32.           cColumns: LongWord;
  33.           puColumns: LongWord
  34.         end);
  35.       1: (LvItemBuff: array[0..ItemBufferBlockSize - 1] of Byte;
  36.         case Integer of
  37.           0: (AnsiText: array[0..ItemBufferBlockSize - 1] of AnsiChar);
  38.           1: (WideText: array[0..ItemBufferBlockSize div 2 - 1] of WideChar);
  39.           2: (ItemText: array[0..ItemBufferBlockSize div SizeOf(Char) - 1] of
  40.             Char));
  41.   end;
  42.  
  43. function Callback(Caption: string): Boolean; stdcall;
  44. begin
  45.   Writeln(Caption);
  46.   Result := True;
  47. end;
  48.  
  49. procedure GetDesktopCaptions(Callback: TCallback); stdcall;
  50. var
  51.   s                 : string;
  52.   hDesktopLV        : THandle;
  53.   ProcessID         : DWORD;
  54.   Process           : THandle;
  55.   Size              : Cardinal; // SIZE_T
  56.   MemLocal          : PLvItemBuffer;
  57.   MemRemote         : PLvItemBuffer;
  58.   NumBytes          : Cardinal; // SIZE_T
  59.   IconCount         : DWORD;
  60.   i                 : Integer;
  61.  
  62.   function GetDesktopListView: HWND;
  63.   var
  64.     wnd             : HWND;
  65.   begin
  66.     wnd := FindWindow('Progman', 'Program Manager');
  67.     if wnd <> 0 then
  68.       wnd := FindWindowEx(wnd, 0, 'SHELLDLL_DefView', nil);
  69.     if wnd <> 0 then
  70.       wnd := FindWindowEx(wnd, 0, 'SysListView32', 'FolderView');
  71.     Result := wnd;
  72.   end;
  73.  
  74. begin
  75.   hDesktopLV := GetDesktopListView;
  76.   if hDesktopLV <> 0 then
  77.   begin
  78.     ProcessId := 0;
  79.     GetWindowThreadProcessId(hDesktopLV, @ProcessId);
  80.     // Prozess öffnen
  81.     Process := OpenProcess(PROCESS_QUERY_INFORMATION or PROCESS_VM_OPERATION or
  82.       PROCESS_VM_READ or PROCESS_VM_WRITE, False, ProcessId);
  83.     if Process <> 0 then
  84.     try
  85.       // Lokalen und entfernten (im Zielprozess) Puffer anlegen
  86.       Size := SizeOf(TLvItemBuffer);
  87.       MemLocal := VirtualAlloc(nil, Size, MEM_COMMIT, PAGE_READWRITE);
  88.       MemRemote := VirtualAllocEx(Process, nil, Size, MEM_COMMIT, PAGE_READWRITE);
  89.       if Assigned(MemLocal) and Assigned(MemRemote) then
  90.       try
  91.         // Anzahl der Symbole ermitteln und in einer Schleife durchlaufen
  92.         IconCount := ListView_GetItemCount(hDesktopLV);
  93.         for i := 0 to IconCount - 1 do
  94.         begin
  95.           // TLvItemBuffer-Struktur initialisieren
  96.           ZeroMemory(MemLocal, SizeOf(TLvItemBuffer));
  97.           with MemLocal^ do
  98.           begin
  99.             LVItem32.mask := LVIF_TEXT;
  100.             LVItem32.iItem := i;
  101.             LVItem32.pszText := Cardinal(MemRemote) + ItemBufferBlockSize;
  102.             LVItem32.cchTextMax := High(MemLocal.ItemText) + 1;
  103.           end;
  104.           NumBytes := 0;
  105.           if WriteProcessMemory(Process, MemRemote, MemLocal, Size, NumBytes) // Struktur in den Remoteprozess kopieren
  106.             and
  107.             Boolean(SendMessage(hDesktopLV, LVM_GETITEM, 0, LPARAM(MemRemote))) // Struktur im Remoteprozess füllen
  108.             and
  109.             ReadProcessMemory(Process, MemRemote, MemLocal, Size, NumBytes) // Struktur in die lokale Struktur kopieren
  110.             then
  111.           begin
  112.             // Callback mit Icontext zur Ausgabe aufrufen
  113.             Callback(string(MemLocal^.ItemText));
  114.           end;
  115.         end;
  116.       except
  117.         // Exceptions ignorieren
  118.       end;
  119.       // Aufräumen
  120.       if Assigned(MemRemote) then
  121.         VirtualFreeEx(Process, MemRemote, 0, MEM_RELEASE);
  122.       if Assigned(MemLocal) then
  123.         VirtualFree(MemLocal, 0, MEM_RELEASE);
  124.     finally
  125.       CloseHandle(Process);
  126.     end;
  127.   end
  128.   else
  129.   begin
  130.     Str(GetLastError, s);
  131.     Callback(s);
  132.   end;
  133. end;
  134.  
  135. begin
  136.   GetDesktopCaptions(@Callback);
  137.   Readln;
  138. end.

  Pascal Code:
  1.   function GetDesktopListView: HWND;
  2.   var
  3.     wnd             : HWND;
  4.   begin
  5.     wnd := FindWindow('Progman', 'Program Manager');
  6.     if wnd <> 0 then
  7.       wnd := FindWindowEx(wnd, 0, 'SHELLDLL_DefView', nil);
  8.     if wnd <> 0 then
  9.       wnd := FindWindowEx(wnd, 0, 'SysListView32', 'FolderView');
  10.     Result := wnd;
  11.   end;

 3. #23
  Ngày gia nhập
  02 2014
  Nơi ở
  TP.HCM
  Bài viết
  904

  Cám ơn bạn, tôi sẽ xem kỹ chương trình của bạn sau có gì bàn luận thêm.

 4. #24
  Ngày gia nhập
  09 2016
  Bài viết
  1,009

  Chương trình khi chạy :
  Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		_GetDesktopListView.jpg
Lần xem:	4
Size:		40.6 KB
ID:		50522

  Hàm được cài đặt trong source code của delphi (path\source\Win32\rtl\win\CommCtrl.pas)
  Pascal Code:
  1. //...
  2. const
  3.   {$EXTERNALSYM LVM_GETITEMCOUNT}
  4.   LVM_GETITEMCOUNT        = LVM_FIRST + 4;
  5. //...
  6. function ListView_GetItemCount(hWnd: HWND): Integer;
  7. begin
  8.   Result := SendMessage(hWnd, LVM_GETITEMCOUNT, 0, 0);
  9. end;
  10. //...

  CT lấy từ internet, một trang tiếng phát xit (google với ComCtrl32_Access_Demo.zip)

  Có một CT khác viết bằng c#, có luôn source code cho phép dblClick vào các cell của SysListView32, nhưng chạy không ổn định sẽ nói sau.

  Tôi vẫn lưu ý các thành viên như ở reply #8
  Nếu bạn không san sẻ điều bạn đã biết
  Ai người trợ giúp những khó khăn đang cần


  Phọt mô xa 2016
  Attached Files Attached Files

 5. #25
  Ngày gia nhập
  02 2014
  Nơi ở
  TP.HCM
  Bài viết
  904

  Mã nguồn trong #22 chỉ ra một hướng mà chúng ta ít để ý tới - đó là viết vào bộ nhớ của tiến trình khác nhằm qua mặt rào cản của Windows.
  Khi chúng ta gởi lênh SendMessage tới ListView32 của chương trình khác có liên quan tới con trỏ chuỗi chỉ tới vùng nhớ của chương trình ta để tiến trình kia ghi vào thì việc ghi vào là bất hợp lệ đối với Windows. Viết vào bộ nhớ tiến trình khác là kỹ thuật tương đối khó so với các bạn mới học.

  @fms17 : Trên mã Pascan gợi ý, tôi chuyển thể về C++/API như hình dưới
  Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		Attack SysListView32.jpg
Lần xem:	11
Size:		100.4 KB
ID:		50525
  Attached Files Attached Files

 6. #26
  Ngày gia nhập
  09 2016
  Bài viết
  1,009

  Mặc định [winapi] Nháy đúp chuột vào Syslistview32 item

  Theo thuyết thông điệp / thông báo thì sự kiện do người dùng tạo ra (click/key/...) cũng giống chương trình khác gửi đến thôi.

  Tất nhiên giả lập / phát sinh các sự kiện cho hợp lý thì khó hơn.

  Rào cản của Windows rất khó hiểu, thường là bắt lỗi của trình biên dịch : các thông tư dưới luật. Cụ thể trong c# thấy nó rất rõ - dùng MsIL có thể viết và chạy - trong Visual Studio không làm được, các ràng buộc về định danh, nhảy tới, ... .

 7. #27
  Ngày gia nhập
  09 2016
  Bài viết
  1,009

  Đây là source code nguyên gốc của regDet : rd_src.zip
  Attached Files Attached Files

 8. #28
  Ngày gia nhập
  03 2012
  Bài viết
  31

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi fms17 Xem bài viết
  Chương trình khi chạy :
  Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		_GetDesktopListView.jpg
Lần xem:	4
Size:		40.6 KB
ID:		50522

  Hàm được cài đặt trong source code của delphi (path\source\Win32\rtl\win\CommCtrl.pas)
  Pascal Code:
  1. //...
  2. const
  3.   {$EXTERNALSYM LVM_GETITEMCOUNT}
  4.   LVM_GETITEMCOUNT        = LVM_FIRST + 4;
  5. //...
  6. function ListView_GetItemCount(hWnd: HWND): Integer;
  7. begin
  8.   Result := SendMessage(hWnd, LVM_GETITEMCOUNT, 0, 0);
  9. end;
  10. //...

  CT lấy từ internet, một trang tiếng phát xit (google với ComCtrl32_Access_Demo.zip)

  Có một CT khác viết bằng c#, có luôn source code cho phép dblClick vào các cell của SysListView32, nhưng chạy không ổn định sẽ nói sau.

  Tôi vẫn lưu ý các thành viên như ở reply #8
  Nếu bạn không san sẻ điều bạn đã biết
  Ai người trợ giúp những khó khăn đang cần


  Phọt mô xa 2016
  Bác cho em xin source c# được không ạ

 9. #29
  Ngày gia nhập
  09 2016
  Bài viết
  1,009

  Có gì để sang năm cho thong thả, cuối năm rất nhiều áp lực, dồn dập nhiều vấn đề phải giải quyết.

  Bác MHoang viết AttackListview.rar đã lấy các items,
  regDet click ảo mở item, focus đến khoá đó trong registry

  có source code khác viết bằng c# nhưng chạy không ổn định

  Theo tôi nên viết bằng c/delphi thì hay hơn netFx trong việc truy xuất hệ thống - HDH
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi fms17 : 09-12-2016 lúc 12:54 PM.

 10. #30
  Ngày gia nhập
  03 2012
  Bài viết
  31

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi fms17 Xem bài viết
  Có gì để sang năm cho thong thả, cuối năm rất nhiều áp lực, dồn dập nhiều vấn đề phải giải quyết.

  Bác MHoang viết AttackListview.rar đã lấy các items,
  regDet click ảo mở item, focus đến khoá đó trong registry

  có source code khác viết bằng c# nhưng chạy không ổn định

  Theo tôi nên viết bằng c/delphi thì hay hơn netFx trong việc truy xuất hệ thống - HDH
  cuối năm nhiều vấn đề nên mới giải quyết cho xong chứ :(. "regDet click ảo mở item" nó doubleclick à bác, chỗ nào ấy nhỉ
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi pikeman20 : 10-12-2016 lúc 12:48 AM.

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn