Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất, không thể unpack, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
Trang 1 trên tổng số 2 12 Cuối cùngCuối cùng
Từ 1 tới 10 trên tổng số 14 kết quả

Đề tài: Hướng dẫn cách biên dịch .dll file bằng Command Line CL.EXE trong Visual Studio

 1. #1
  Ngày gia nhập
  06 2012
  Bài viết
  18

  Mặc định Hướng dẫn cách biên dịch .dll file bằng Command Line CL.EXE trong Visual Studio

  Mình có code như sau:

  file header stdafx.h
  Code:
  #ifndef DLL_HEADER 
  #define DLL_HEADER 
  #include <windows.h> 
  #ifdef __cplusplus 
  #define EXPORT extern "C" __declspec(dllexport) 
  #else 
  #define EXPORT __declspec(dllexport) 
  #endif 
  EXPORT int nmultiply(int a, int b);
  //EXPORT int addition(int a, int b); 
  #endif
  file DLLMain.cpp
  Code:
  // dllmain.cpp : Defines the entry point for the DLL application.
  #include "stdafx.h"
  
  BOOL APIENTRY DllMain( HMODULE hModule,
              DWORD ul_reason_for_call,
              LPVOID lpReserved
  					 )
  {
  	switch (ul_reason_for_call)
  	{
  	case DLL_PROCESS_ATTACH:
  	case DLL_THREAD_ATTACH:
  	case DLL_THREAD_DETACH:
  	case DLL_PROCESS_DETACH:
  		break;
  	}
  	return TRUE;
  }
   EXPORT int nmultiply(int a, int b) 
   { 
  	 return a * b; 
   }
  Build bằng cách thông thường với visual studio thì ra file dllmain.dll kích thước 7Kb chạy ngon lành.

  Dùng Visual Studio 2008 Command Prompt biên dịch bằng đoạn lệnh: "CL /LD /Yc dllmain.dll" biên dịch thành công, ko có lỗi cho ra dllmain.dll kích thước 40Kb. nhưng không sử dụng được dllmain.dll này trong các ứng dụng khác.
  Vậy vấn đề của mình có thể nằm ở việc chọn option cho lệnh CL?! Bạn nào có kinh nghiệm, cho mình chút kinh nghiệm.
  (Hoặc nếu bạn biết 1 thông tin nào liên quan đến CL mong được học hỏi)
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  09 2016
  Bài viết
  1,009

  Xem :
  https://msdn.microsoft.com/en-us/library/610ecb4h.aspx

  hoặc trong command line (cmd.exe)

  Với cấu hình (đường dẫn hợp lý)

  Batch Code:
  1. vcvars32
  2. cl /?

 3. #3
  Ngày gia nhập
  06 2012
  Bài viết
  18

  Cảm ơn bạn. Mình làm được rồi.

 4. #4
  Ngày gia nhập
  09 2016
  Bài viết
  1,009

  Có vài cách làm khác gọn nhẹ hơn rất nhiều, mở vcxproj (vsProject/Solusion) bằng MsBuild.exe là xong.

  Path Os\Windows\Microsoft.NET\Framework\version\MsBuild .exe

  Syntax :
  MsBuild.exe /?

  Nếu bạn trình bày cách trên, tôi sẽ hướng dẫn cái này, đồng ý chứ ?

  Phọt mô xa 2016

 5. #5
  Ngày gia nhập
  06 2012
  Bài viết
  18

  Mình dùng CL.exe để thực hiện các mục đích khác nữa. Về MSBuild mình sẽ tìm hiểu nó khi mà Project của mình cần đến. Cảm ơn bạn đã có thiện chí giúp đỡ như vậy !!!

  - - - Nội dung đã được cập nhật ngày 15-11-2016 lúc 01:50 PM - - -

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi fms17 Xem bài viết
  Có vài cách làm khác gọn nhẹ hơn rất nhiều, mở vcxproj (vsProject/Solusion) bằng MsBuild.exe là xong.

  Path Os\Windows\Microsoft.NET\Framework\version\MsBuild .exe

  Syntax :
  MsBuild.exe /?

  Nếu bạn trình bày cách trên, tôi sẽ hướng dẫn cái này, đồng ý chứ ?

  Phọt mô xa 2016
  Nếu có thế, bạn thể giúp mình tùy chọn làm sao để .dll file sau khi biên dịch bằng CL.exe có size và code hợp lý và tối ưu nhất có thể. Vì hiện nay mình build bằng CL vẫn có kích thước lớn build theo các thông thường trong Visula Studio.

 6. #6
  Ngày gia nhập
  09 2016
  Bài viết
  1,009

  Mặc định Hướng dẫn cách biên dịch .dll file bằng Command Line CL.EXE trong Visual Studio

  Hãy trình bày cái bạn biết trước.

  Vs chẳng qua là cái IDE thôi, làm trực tiếp với TBD sẽ có cùng kết quả khi chúng có cùng các opts

 7. #7
  Ngày gia nhập
  06 2012
  Bài viết
  18

  Đây là cách mà mình làm: Mình dùng .bat file để thực hiện điều này. Mỗi lần biên dịch mình chỉ cần run .bat file này. .bat file có mã như sau: CHú ý mình lưu file nguồn code ở C:\AI\DataFile\dllmain.cpp và mình muốn lưu .dll file build được trong C:\AI\DllFile . Các opt của mình CL /LD /I..\DataFile /Yc /TpC:\AI\DataFile\dllmain.cpp
  Code:
  echo off
  CALL "C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 9.0\VC\vcvarsall.bat"
  cd "C:\AI\DllFile"
  SET INCLUDE = C:\AI\DataFile
  CL /LD /I..\DataFile /Yc /TpC:\AI\DataFile\dllmain.cpp
  DEL ..\DataFile\dllmain.pch
  DEL ..\DllFile\dllmain.exp
  DEL ..\DllFile\dllmain.lib
  DEL ..\DllFile\dllmain.obj

 8. #8
  Ngày gia nhập
  09 2016
  Bài viết
  1,009

  Dos Code:
  1.  
  2. F:\_Abc_>cl /?
  3. Microsoft (R) 32-bit C/C++ Optimizing Compiler Version 16.00.30319.01 for 80x86
  4. Copyright (C) Microsoft Corporation.  All rights reserved.
  5.  
  6.                          C/C++ COMPILER OPTIONS
  7.  
  8.  
  9.                               -OPTIMIZATION-
  10.  
  11. /O1 minimize space                      /O2 maximize speed
  12. /Ob<n> inline expansion (default n=0)   /Od disable optimizations (default)
  13. /Og enable global optimization          /Oi[-] enable intrinsic functions
  14. /Os favor code space                    /Ot favor code speed
  15. /Ox maximum optimizations               /Oy[-] enable frame pointer omission
  16.  
  17.                              -CODE GENERATION-
  18.  
  19. /GF enable read-only string pooling     /Gm[-] enable minimal rebuild
  20. /Gy[-] separate functions for linker    /GS[-] enable security checks
  21. /GR[-] enable C++ RTTI                  /GX[-] enable C++ EH (same as /EHsc)
  22. /EHs enable C++ EH (no SEH exceptions)  /EHa enable C++ EH (w/ SEH exceptions)
  23. /EHc extern "C" defaults to nothrow
  24. /fp:<except[-]|fast|precise|strict> choose floating-point model:
  25.     except[-] - consider floating-point exceptions when generating code
  26.     fast - "fast" floating-point model; results are less predictable
  27. (press <return> to continue)
  28.     precise - "precise" floating-point model; results are predictable
  29.     strict - "strict" floating-point model (implies /fp:except)
  30. /Qfast_transcendentals generate inline FP intrinsics even with /fp:except
  31. /GL[-] enable link-time code generation /GA optimize for Windows Application
  32. /Ge force stack checking for all funcs  /Gs[num] control stack checking calls
  33. /Gh enable _penter function call        /GH enable _pexit function call
  34. /GT generate fiber-safe TLS accesses    /RTC1 Enable fast checks (/RTCsu)
  35. /RTCc Convert to smaller type checks    /RTCs Stack Frame runtime checking
  36. /RTCu Uninitialized local usage checks
  37. /clr[:option] compile for common language runtime, where option is:
  38.     pure - produce IL-only output file (no native executable code)
  39.     safe - produce IL-only verifiable output file
  40.     oldSyntax - accept the Managed Extensions syntax from Visual C++ 2002/2003
  41.     initialAppDomain - enable initial AppDomain behavior of Visual C++ 2002
  42.     noAssembly - do not produce an assembly
  43. /Gd __cdecl calling convention          /Gr __fastcall calling convention
  44. /Gz __stdcall calling convention        /GZ Enable stack checks (/RTCs)
  45. /QIfist[-] use FIST instead of ftol()
  46. /hotpatch ensure function padding for hotpatchable images
  47. /arch:<SSE|SSE2|AVX> minimum CPU architecture requirements, one of:
  48.     SSE - enable use of instructions available with SSE enabled CPUs
  49.     SSE2 - enable use of instructions available with SSE2 enabled CPUs
  50.     AVX - enable use of Intel(R) Advanced Vector Extensions instructions
  51. /Qimprecise_fwaits generate FWAITs only on "try" boundaries, not inside "try"
  52. (press <return> to continue)
  53. /Qsafe_fp_loads generate safe FP loads
  54.  
  55.                               -OUTPUT FILES-
  56.  
  57. /Fa[file] name assembly listing file    /FA[scu] configure assembly listing
  58. /Fd[file] name .PDB file                /Fe<file> name executable file
  59. /Fm[file] name map file                 /Fo<file> name object file
  60. /Fp<file> name precompiled header file  /Fr[file] name source browser file
  61. /FR[file] name extended .SBR file       /Fi[file] name preprocessed file
  62. /doc[file] process XML documentation comments and optionally name the .xdc file
  63.  
  64.                               -PREPROCESSOR-
  65.  
  66. /AI<dir> add to assembly search path    /FU<file> forced using assembly/module
  67. /C don't strip comments                 /D<name>{=|#}<text> define macro
  68. /E preprocess to stdout                 /EP preprocess to stdout, no #line
  69. /P preprocess to file                   /Fx merge injected code to file
  70. /FI<file> name forced include file      /U<name> remove predefined macro
  71. /u remove all predefined macros         /I<dir> add to include search path
  72. /X ignore "standard places"
  73.  
  74.                                 -LANGUAGE-
  75.  
  76. /Zi enable debugging information        /Z7 enable old-style debug info
  77. (press <return> to continue)
  78. /Zp[n] pack structs on n-byte boundary  /Za disable extensions
  79. /Ze enable extensions (default)         /Zl omit default library name in .OBJ
  80. /Zg generate function prototypes        /Zs syntax check only
  81. /vd{0|1|2} disable/enable vtordisp      /vm<x> type of pointers to members
  82. /Zc:arg1[,arg2] C++ language conformance, where arguments can be:
  83.     forScope[-] - enforce Standard C++ for scoping rules
  84.     wchar_t[-] - wchar_t is the native type, not a typedef
  85.     auto[-] - enforce the new Standard C++ meaning for auto
  86.     trigraphs[-] - enable trigraphs (off by default)
  87. /ZI enable Edit and Continue debug info
  88. /openmp enable OpenMP 2.0 language extensions
  89.  
  90.                               -MISCELLANEOUS-
  91.  
  92. @<file> options response file           /?, /help print this help message
  93. /bigobj generate extended object format /c compile only, no link
  94. /errorReport:option Report internal compiler errors to Microsoft
  95.     none - do not send report
  96.     prompt - prompt to immediately send report
  97.     queue - at next admin logon, prompt to send report (default)
  98.     send - send report automatically
  99. /FC use full pathnames in diagnostics   /H<num> max external name length
  100. /J default char type is unsigned
  101. /MP[n] use up to 'n' processes for compilation
  102. (press <return> to continue)
  103. /nologo suppress copyright message      /showIncludes show include file names
  104. /Tc<source file> compile file as .c     /Tp<source file> compile file as .cpp
  105. /TC compile all files as .c             /TP compile all files as .cpp
  106. /V<string> set version string           /w disable all warnings
  107. /wd<n> disable warning n                /we<n> treat warning n as an error
  108. /wo<n> issue warning n once             /w<l><n> set warning level 1-4 for n
  109. /W<n> set warning level (default n=1)   /Wall enable all warnings
  110. /WL enable one line diagnostics         /WX treat warnings as errors
  111. /Yc[file] create .PCH file              /Yd put debug info in every .OBJ
  112. /Yl[sym] inject .PCH ref for debug lib  /Yu[file] use .PCH file
  113. /Y- disable all PCH options             /Zm<n> max memory alloc (% of default)
  114. /Wp64 enable 64 bit porting warnings
  115.  
  116.                                 -LINKING-
  117.  
  118. /LD Create .DLL                         /LDd Create .DLL debug library
  119. /LN Create a .netmodule                 /F<num> set stack size
  120. /link [linker options and libraries]    /MD link with MSVCRT.LIB
  121. /MT link with LIBCMT.LIB                /MDd link with MSVCRTD.LIB debug lib
  122. /MTd link with LIBCMTD.LIB debug lib
  123.  
  124.                          -CODE ANALYSIS-
  125.  
  126. /analyze[:WX-] enable code analysis
  127.     WX- - code analysis warnings should not be treated as errors even if /WX is invoked
  128. (press <return> to continue)

  Cũng vậy, có thể editor / viết lại vcxproj theo như bạn muốn.

  Cách khác là dùng makefile, nMake

  Xem thêm:
  http://diendan.congdongcviet.com/threads/t378322::build-make-file.cpp

 9. #9
  Ngày gia nhập
  06 2012
  Bài viết
  18

  Các option đó mình biết. Nhưng phối hợp làm sao để ra cái .dll tối ưu nhất thì chưa rõ.
  Mình lục tung cả cái msdn của Microsoft rồi. Mà không thấy nói tới.
  https://msdn.microsoft.com/en-us/library/19z1t1wy.aspx

 10. #10
  Ngày gia nhập
  09 2016
  Bài viết
  1,009

  Ở trên bạn mới sử dụng :
  CL /LD /I..\DataFile /Yc /TpC:\AI\DataFile\dllmain.cpp

  /LD Create .DLL
  /I<dir> add to include search path
  /Yc[file] create .PCH file
  /Tp<source file> compile file as .cpp

  Phọt mô xa 2016
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn