Từ 1 tới 10 trên tổng số 10 kết quả

Đề tài: Hàm sin (math.h) tính như thế nào ?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  09 2016
  Bài viết
  1,009

  Mặc định Hàm sin (math.h) tính như thế nào ?

  Hàm sin được tính thế nào trong Math ?

  Khai triển Taylor :
  Công thức toán học Latex

  hay phương pháp nào khác ?

  C Code:
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <math.h>
  3.  
  4. double sinCalc(const double X){
  5.     // Calc ?
  6.     return 0;
  7. }
  8.  
  9. int main(){
  10.     double x, y;   
  11.     printf("\ninput x = "); scanf("%lf", &x);
  12.     //
  13.     y = sin(x);
  14.     printf("\n(Math) y = %f", y);
  15.     //
  16.     y = sinCalc(x);
  17.     printf("\n(Calc) y = %f", y);  
  18. }

  Ở đây cần tính chính xác tới 0.00 000 01, (0.0000001) thôi

  Mại dzô, mời vô tham gia !

  Phọt mô xa 2016

 2. #2
  Ngày gia nhập
  01 2014
  Bài viết
  27

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi fms17 Xem bài viết
  Hàm sin được tính thế nào trong Math ?

  Khai triển Taylor :
  Công thức toán học Latex

  hay phương pháp nào khác ?

  C Code:
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <math.h>
  3.  
  4. double sinCalc(const double X){
  5.     // Calc ?
  6.     return 0;
  7. }
  8.  
  9. int main(){
  10.     double x, y;   
  11.     printf("\ninput x = "); scanf("%lf", &x);
  12.     //
  13.     y = sin(x);
  14.     printf("\n(Math) y = %f", y);
  15.     //
  16.     y = sinCalc(x);
  17.     printf("\n(Calc) y = %f", y);  
  18. }

  Ở đây cần tính chính xác tới 0.00 000 01, (0.0000001) thôi

  Mại dzô, mời vô tham gia !

  Phọt mô xa 2016
  Có thể tham khảo ở đây:

  http://www.tc.umn.edu/~ringx004/sidebar.html

 3. #3
  Ngày gia nhập
  09 2016
  Bài viết
  1,009

  Công thức toán học Latex

  Công thức toán học Latex

  Tính gần đúng:
  Công thức toán học Latex

  C Code:
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <math.h>
  3.  
  4. #define EPSILON 0.0000001
  5. #define mAbs(x) x>0?x:-x
  6. double sinCalc(const double x){
  7.     int k = 1;
  8.     double kq = x, tg = x;
  9.  
  10.     //while(kq += tg *= -x*x/(2*k)/(2*k++ + 1), mAbs(tg)> EPSILON);
  11.     do{
  12.         tg *= -x*x/(2*k)/(2*k+1); //P(k) = P(k-1)* df(k)
  13.         kq += tg; //Sin(k) = Sin(k-1) + P(k)    
  14.         k++;
  15.     }
  16.     while(mAbs(tg)> EPSILON);
  17.     //
  18.     return kq;
  19. }
  20.  
  21. int main(){
  22.     double x, y;  
  23.     printf("\ninput x = "); scanf("%lf", &x);
  24.     //
  25.     y = sin(x);
  26.     printf("\n(Math) y = %f", y);
  27.     //
  28.     y = sinCalc(x);
  29.     printf("\n(Calc) y = %f", y);  
  30. }

  Mại dzô, mời vô tham gia !

  Phọt mô xa 2016

 4. #4
  Ngày gia nhập
  09 2016
  Bài viết
  1,009

  Hy vọng đây là bài viết cuối của topic này, sẽ không có cách nào nhanh hơn, tối ưu hon bằng viết bằng asm (viết theo source code pascal)

  C Code:
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <math.h>
  3.  
  4. double sinCalc(const double X){
  5.     asm{
  6.         FLD     X
  7.         FSIN
  8.         FWAIT
  9.     }
  10. }
  11.  
  12. int main(){
  13.     double x, y;   
  14.     printf("\ninput x = "); scanf("%lf", &x);
  15.     //
  16.     y = sin(x);
  17.     printf("\n(Math) y = %f", y);
  18.     //
  19.     y = sinCalc(x);
  20.     printf("\n(Calc) y = %f", y);
  21. }

  Phọt mô xa 2016

 5. #5
  Ngày gia nhập
  09 2016
  Bài viết
  1,009

  Tuỳ trình biên dịch, TBD c/c++ khác nhau sử dụng keyword. syntax khác nhau. Code trên viết cho Borland c; nhưng biên dịch với Ms sẽ báo lỗi. Sửa lại

  C++ Code:
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <math.h>
  3.  
  4. double sinCalc(const double X){
  5.     __asm{
  6.         FLD     X
  7.         FSIN
  8.         FWAIT
  9.     }
  10. }
  11.  
  12. int main(){
  13.     double x, y;  
  14.     printf("\ninput x = "); scanf("%lf", &x);
  15.     //
  16.     y = sin(x); printf("\n(Math) y = %f", y);
  17.     //
  18.     y = sinCalc(x); printf("\n(Calc) y = %f", y);
  19. }

  Biên dịch với MsC++, cl.exe (cmd mode)
  Cmd Code:
  1. cl SinAsm.cpp
  2. echo test
  3. F:\_Abc_\_Test_\_mGw_Asm>SinAsm
  4.  
  5. input x = 1.2345
  6.  
  7. (Math) y = 0.943983
  8. (Calc) y = 0.943983

  Tương tự cần viết lại để biên dịch với MinGW, gcc hay g++

  Phọt mô xa 2016

 6. #6
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  3,830

  Mặc định Hàm sin (math.h) tính như thế nào ?

  Bài viết đáng tham khảo.

 7. #7
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  3,830

  Hàm pow (inline assembly)
  Pascal Code:
  1. program Pow;
  2. {$APPTYPE CONSOLE}
  3.  
  4. uses
  5.   SysUtils //, math
  6.   ;
  7. function PowerA(const Base, Exponent: Extended): Extended;
  8. const
  9.   Max  : Double = MaxInt;
  10. var
  11.   IntExp : Integer;
  12. asm
  13.   fld     Exponent
  14.   fld     st             {copy to st(1)}
  15.   fabs                   {abs(exp)}
  16.   fld     Max
  17.   fcompp                 {leave exp in st(0)}
  18.   fstsw   ax
  19.   sahf
  20.   jb      @@RealPower    {exp > MaxInt}
  21.   fld     st             {exp in st(0) and st(1)}
  22.   frndint                {round(exp)}
  23.   fcomp                  {compare exp and round(exp)}
  24.   fstsw   ax
  25.   sahf
  26.   jne     @@RealPower
  27.   fistp   IntExp
  28.   mov     eax, IntExp    {eax=Trunc(Exponent)}
  29.   mov     ecx, eax
  30.   cdq
  31.   fld1                   {Result=1}
  32.   xor     eax, edx
  33.   sub     eax, edx       {abs(exp)}
  34.   jz      @@Exit
  35.   fld     Base
  36.   jmp     @@Entry
  37. @@Loop:
  38.   fmul    st, st         {Base * Base}
  39. @@Entry:
  40.   shr     eax, 1
  41.   jnc     @@Loop
  42.   fmul    st(1), st      {Result * X}
  43.   jnz     @@Loop
  44.   fstp    st
  45.   cmp     ecx, 0
  46.   jge     @@Exit
  47.   fld1
  48.   fdivrp                 {1/Result}
  49.   jmp     @@Exit
  50. @@RealPower:
  51.   fld     Base
  52.   ftst
  53.   fstsw   ax
  54.   sahf
  55.   jz      @@Done
  56.   fldln2
  57.   fxch
  58.   fyl2x
  59.   fxch
  60.   fmulp   st(1), st
  61.   fldl2e
  62.   fmulp   st(1), st
  63.   fld     st(0)
  64.   frndint
  65.   fsub    st(1), st
  66.   fxch    st(1)
  67.   f2xm1
  68.   fld1
  69.   faddp   st(1), st
  70.   fscale
  71. @@Done:
  72.   fstp    st(1)
  73. @@Exit:
  74. end;
  75.  
  76. var x, y, kq : Extended;
  77. begin
  78.   writeln('==== Calc x^y =====');
  79.   write('input x = '); read(x);
  80.   write('and y = '); read(y);
  81.   //
  82.   kq := PowerA(x, y); //Gọi hàm inline assembly
  83.   //
  84.   writeln('resutl, power = ', FormatFloat('#,###', kq)); //định dạng với thousand format
  85.   readln;
  86. end.

 8. #8
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  3,830

  C++ Code:
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <windows.h>
  3.  
  4. double sqrt(double X){
  5.     __asm{
  6.         FLD     X
  7.         FSQRT
  8.         FWAIT
  9.     }
  10. }
  11.  
  12. int main(){
  13.     UINT cp = GetConsoleOutputCP();
  14.     SetConsoleOutputCP(CP_UTF8);
  15.    
  16.     printf("\nGiải phương trình bậc hai: aX² + bX + c = 0\n"); //0xB2 ², Superscripts 2
  17.  
  18.     float a, b, c;
  19.     printf("Nhập hệ số a = "); scanf("%f", &a);
  20.     printf("Nhập hệ số b = "); scanf("%f", &b);
  21.     printf("Nhập hệ số c = "); scanf("%f", &c);
  22.    
  23.     double delta = b*b -4*a*c;
  24.     if(delta < 0){
  25.         printf("\nPhương trình vô nghiệm (nghiệm ảo), delta: %lf < 0 ", delta);
  26.         //return -1;
  27.     }
  28.     else if(delta == 0){
  29.         printf("\nPhương trình nghiệm kép, x = %lf", -b / (2*a));
  30.         //return 1;    
  31.     }
  32.     else{
  33.         double rt = sqrt(delta);
  34.         printf("\nPhương trình có hai nghiệm: sqrt(%lf) = %lf", delta, rt);
  35.         printf("\n x₁ = %lf", (-b + rt) / (2*a)); //# 0x2081 ₁, Subscript One
  36.         printf("\n x₂ = %lf", (-b - rt) / (2*a)); //# 0x2082 ₂, Subscript Two
  37.     }
  38.  
  39.     if(cp != 0) SetConsoleOutputCP(cp);
  40.     return 0;
  41. }


  ...
  ..
  .

 9. #9
  Ngày gia nhập
  12 2015
  Nơi ở
  Đà Nẵng
  Bài viết
  518

  Hay. Code đó có chạy đúng trên mọi máy không dzậy. Hiện giờ tôi chưa có pc nên chưa thử được

 10. #10
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  3,830

  Assembly inline cho Gcc (MinGW) viết khác Borland và Microsoft:

  C Code:
  1. float sinx( float degree ) {
  2.     float result, two_right_angles = 180.0f ;
  3.     __asm__ __volatile__ ( "fld %1;"
  4.                             "fld %2;"
  5.                             "fldpi;"
  6.                             "fmul;"
  7.                             "fdiv;"
  8.                             "fsin;"
  9.                             "fstp %0;" : "=g" (result) : "g"(two_right_angles), "g" (degree)
  10.     ) ;
  11.     return result ;
  12. }
  Trước trong cviet có, chắc nó bị xoá mất.
  https://www.codeproject.com/Articles/15971/Using-Inline-Assembly-in-C-C
  ...
  ..
  .

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn