Trang 2 trên tổng số 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Từ 11 tới 16 trên tổng số 16 kết quả

Đề tài: Biên dịch source code c/c++ bằng Command Line

 1. #11
  Ngày gia nhập
  09 2016
  Bài viết
  1,028

  Mặc định Biên dịch source code c/c++ bằng Command Line

  Cũng như c, pascal là một họ ngôn ngữ, là sp của nhiều tổ chức, tập đoàn khác nhau và dùng cho các HDH khác nhau.

  Trong delphi có chỉ thị (directive) để định hướng : cdecl, stdcall, safecall OR pascal, register
  - pascal, register là left2right
  - cdecl, stdcall, safecall làm ngược lại right2left

  Phọt mô xa 2016

 2. #12
  Ngày gia nhập
  09 2016
  Bài viết
  1,028

  Sử dụng cl, link hay nMake cho Vc++ nó cũng khó khăn với nhiều lập trình nước (LTV - programmer) ta.

  Khi làm việc với IDE (Integrated Development Environment - môi trường tích hợp viết/dịch/thử code) nó sẽ sinh ra các file abc.sln, abK.xyProj.

  Dùng msBuild.exe như đã đề cập mở file solution / project sẽ dịch dễ dàng hơn, nhanh hơn : không nhất thiết phải mở lại IDE.

  Phọt mô xa 2016

 3. #13
  Ngày gia nhập
  09 2016
  Bài viết
  1,028

  Như trên, thay vì mở vs IDE để biên dịch, tôi cấu hình regedit / registry cho phép mở abK.vcproj từ WE
  Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		_MsBuild.jpg
Lần xem:	2
Size:		38.5 KB
ID:		50938

  Phọt mô xa 2016

 4. #14
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  1,955

  Log file thật sinh ra khi biên dịch mã nguồn TTSApp (c++)

  HTML Code:
  1. <pre>
  2. <h1>Build Log</h1>
  3. <h3>
  4. --------------------Configuration: TTSApp - Win32 Debug--------------------
  5. </h3>
  6. <h3>Command Lines</h3>
  7. Creating command line "rc.exe /l 0x409 /fo"Debug/ttsapp.res" /i "E:\program files\Microsoft Speech SDK 5.1\Include" /d "_DEBUG" "F:\_Works\Yr2018\_TTS\TTSApp10\ttsapp.rc""
  8. Creating temporary file "C:\Users\Hien\AppData\Local\Temp\RSP1CA9.tmp" with contents
  9. [
  10. /nologo /MLd /W3 /Gm /GX /ZI /Od /I "..\..\..\include" /I "..\..\..\..\..\sdk\include" /D "_DEBUG" /D "WIN32" /D "_WINDOWS" /D "_MBCS" /D _WIN32_WINNT=0x0500 /FR"Debug/" /Fp"Debug/ttsapp.pch" /YX /Fo"Debug/" /Fd"Debug/" /FD /GZ /c
  11. "F:\_Works\Yr2018\_TTS\TTSApp10\childwin.cpp"
  12. "F:\_Works\Yr2018\_TTS\TTSApp10\dlgmain.cpp"
  13. "F:\_Works\Yr2018\_TTS\TTSApp10\globals.cpp"
  14. "F:\_Works\Yr2018\_TTS\TTSApp10\winmain.cpp"
  15. ]
  16. Creating command line "cl.exe @C:\Users\Hien\AppData\Local\Temp\RSP1CA9.tmp"
  17. Creating temporary file "C:\Users\Hien\AppData\Local\Temp\RSP1CAA.tmp" with contents
  18. [
  19. comctl32.lib kernel32.lib user32.lib gdi32.lib winspool.lib comdlg32.lib advapi32.lib shell32.lib ole32.lib oleaut32.lib uuid.lib odbc32.lib odbccp32.lib /nologo /subsystem:windows /incremental:yes /pdb:"Debug/ttsapp.pdb" /debug /machine:I386 /out:"Debug/ttsapp.exe" /pdbtype:sept /libpath:"..\..\..\lib\i386" /libpath:"..\..\..\..\..\sdk\lib\i386"
  20. .\Debug\childwin.obj
  21. .\Debug\dlgmain.obj
  22. .\Debug\globals.obj
  23. .\Debug\winmain.obj
  24. .\Debug\ttsapp.res
  25. ]
  26. Creating command line "link.exe @C:\Users\Hien\AppData\Local\Temp\RSP1CAA.tmp"
  27. <h3>Output Window</h3>
  28. Compiling resources...
  29. Compiling...
  30. childwin.cpp
  31. dlgmain.cpp
  32. globals.cpp
  33. winmain.cpp
  34. Linking...
  35.  
  36. <h3>Results</h3>
  37. ttsapp.exe - 0 error(s), 0 warning(s)
  38. </pre>
  39. </body>
  40. </html>

  dựa vào nó có thể viết batch script để biên dịch.

  Thích thì xem (#10) thêm ở:
  http://diendan.congdongcviet.com/threads/t385343::so-sanh-mot-so-ide.cpp

 5. #15
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  1,955

  response file cho cl.exe và link.exe theo tôi có ưu điểm hơn viết tham số trực tiếp. Nó đễ đọc, dễ hiệu chỉnh thay vì luôn phải cuộn ngang trong CT soạn thảo và cmd.exe

  Xem:
  Linker Options

 6. #16
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  1,955

  Mặc định Biên dịch source code c/c++ bằng Command Line

  Khi quan tâm tới kích thước Exec biên dịch (Debug/Release) bằng VC (cl.exe), cần lưu ý tuỳ chọn:

  /MD or /MT : Places a default library name in the .obj file

  /MDd or /MTd : Places a default library name in the .obj file. Defines the symbol _DEBUG

  Xem:
  https://msdn.microsoft.com/en-us/library/92b5ab4h.aspx

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn