Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất, không thể unpack, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
Từ 1 tới 5 trên tổng số 5 kết quả

Đề tài: đọc XLS file (MsExcel)

 1. #1
  Ngày gia nhập
  09 2016
  Bài viết
  1,009

  Mặc định đọc XLS file (MsExcel)

  Có nhiều cách để đọc XLS file
  1 - dùng API đọc trực tiếp
  2 - dùng 3rd lấy dữ liệu
  ...

  Để duyệt các Sheets trong XLS file dùng C1Excel (3rd nó viết bằng c#, dùng API)

  Visual C# Code:
  1. using C1.C1Excel;
  2.  
  3.   private C1XLBook xBook;
  4.   //
  5.     foreach (XLSheet sheet in xBook.Sheets){
  6.         //....
  7.     }
  8.     //....

  Code trên, CT trên không cần cài msOffice.

  Phọt mô xa 2016
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  09 2016
  Bài viết
  1,009

  C1Excel (C1.C1Excel) hơn hẳn interrop Microsoft.Office.Interop.Excel về tốc độ, về định dạng (Style), ...

 3. #3
  Ngày gia nhập
  11 2010
  Bài viết
  34

  bạn có dll của c1excel này không
  hoặc project demo cũng được

 4. #4
  Ngày gia nhập
  09 2016
  Bài viết
  1,009

  Khi cài ComponentOne thì nó có mấy trăm MB cho sample / example demo cho các DLL tha hồ mà đọc / test.

  Nó cũng là chung cho các sản phẩm software khác.

  Cái tôi muốn nói là so sánh (Benchmark), nếu bạn có nhã ý thì viết trước bằng công nghệ khác, tôi sẽ viết lại để đối chiếu.

  Phọt mô xa 2016

 5. #5
  Ngày gia nhập
  09 2016
  Bài viết
  1,009

  Code demo, tổng hợp số liệu và xuất ra xls file, dùng C1Excel

  Visual C# Code:
  1.         C1XLBook excel = new C1XLBook();
  2.         excel.Load(sFile);
  3.         //
  4.         XLSheet sheet = excel.Sheets [0];
  5.  
  6.         //MaMon, TenMon [, GiaTdK ]+
  7.         columnExcel(2 + dtGia.Rows.Count);
  8.         //Định dạng / Style
  9.         XLStyle xsHdr = sheet[2, 0].Style;
  10.         XLStyle xsDta = sheet[3, 0].Style;
  11.  
  12.         for(int c = 0; c < dtGia.Rows.Count; c++){
  13.             sheet[2, 2 + c].Value = dtGia [c].TenGia;
  14.             sheet[2, 2 + c].Style = xsHdr;
  15.         }
  16.  
  17.         for(int i = 0; i < num; i++)
  18.             sheet.Rows.Insert(5 + i);
  19.  
  20.         for(int i = 0; i < num; i++){
  21.             int idTD = dtThucDon[i].MaTD;
  22.             sheet[3 + i, 0].Value = idTD;
  23.             sheet[3 + i, 0].Style = xsDta;
  24.  
  25.             sheet[3 + i, 1].Value = dtThucDon[i].Ten;
  26.             sheet[3 + i, 1].Style = xsDta;
  27.             //
  28.             for(int k = 0; k < dtGia.Rows.Count; k++){
  29.                 dsGia.NhapGia_Row rNG = dtNhapGia.FindByMaTD_MaGia(idTD, dtGia[k].MaGia);
  30.                 sheet[3 + i, 2 + k].Value = rNG.Gia;
  31.                 sheet[3 + i, 2 + k].Style = xsDta;
  32.             }
  33.         }
  34.  
  35.         excel.Save(sFile);

  Phọt mô xa 2016
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn