Trang 2 trên tổng số 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 Cuối cùngCuối cùng
Từ 11 tới 20 trên tổng số 27 kết quả

Đề tài: Hợp ngữ & Inline assembler

 1. #11
  Ngày gia nhập
  09 2016
  Bài viết
  1,028

  Mặc định Hợp ngữ & Inline assembler

  Theo bài viết ở https://www.codeproject.com/Articles/15971/Using-Inline-Assembly-in-C-C
  tôi dịch với MinGW (gcc-tdm-1) 4.9.2 được ra exe file, nhưng chạy lỗi

  Sửa lại chạy tốt
  C Code:
  1. #include <stdio.h>
  2.  
  3. void main2(int arg1, int arg2) {
  4.     int add, sub, mul, quo, rem;
  5.     //
  6.     __asm__ ( "addl %%ebx, %%eax;" : "=a" (add) : "a" (arg1) , "b" (arg2) );
  7.     __asm__ ( "subl %%ebx, %%eax;" : "=a" (sub) : "a" (arg1) , "b" (arg2) );
  8.     __asm__ ( "imull %%ebx, %%eax;" : "=a" (mul) : "a" (arg1) , "b" (arg2) );
  9.     __asm__ ( "movl $0x0, %%edx;"
  10.               "movl %2, %%eax;"
  11.               "movl %3, %%ebx;"
  12.               "idivl %%ebx;" : "=a" (quo), "=d" (rem) : "g" (arg1), "g" (arg2) );
  13.     //
  14.     printf( "%d + %d = %d\n", arg1, arg2, add );
  15.     printf( "%d - %d = %d\n", arg1, arg2, sub );
  16.     printf( "%d * %d = %d\n", arg1, arg2, mul );
  17.     printf( "%d / %d = %d\n", arg1, arg2, quo );
  18.     printf( "%d %% %d = %d\n", arg1, arg2, rem );
  19. }
  20.  
  21. int main() {
  22.     int arg1, arg2;
  23.  
  24.     printf( "Enter two integer numbers : " );
  25.     scanf( "%d%d", &arg1, &arg2 );
  26.     /*
  27.     printf("\narg1 = %d", arg1);
  28.     printf("\narg2 = %d\n\n", arg2);
  29.     */
  30.     main2(arg1, arg2);
  31.     //
  32.     return 0 ;
  33. }

  hình minh hoạ:
  Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		_asm_gcc2.jpg
Lần xem:	2
Size:		39.6 KB
ID:		51001

  Phọt mô xa 2016

 2. #12
  Ngày gia nhập
  09 2016
  Bài viết
  1,028

  Hàm tính sin theo degree cho trình biên dịch gcc 4.9.2

  C++ Code:
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <math.h>
  3.  
  4. float sinx( float degree ) {
  5.     float result, two_right_angles = 180.0f ;
  6.     __asm__ __volatile__ (
  7.         "fld %1;"
  8.         "fld %2;"
  9.         "fldpi;"
  10.         "fmulp;"
  11.         "fdivp;"
  12.         "fsin;"
  13.         "fstp %0;" : "=m" (result) : "g"(two_right_angles), "g" (degree)
  14.     ) ;
  15.     return result ;
  16. }
  17.  
  18. int main(){
  19.     float x, y;
  20.     printf("\ninput (degree)x = "); scanf("%f", &x);
  21.     //
  22.     y = sinx(x); printf("\n(Calc) y = %f", y);
  23.     y = sin(x*M_PI/180.0f); printf("\n(Math) y = %f", y);
  24. }
  Biên dịch:
  gcc -o sinAsm.exe sinAsm.cpp

  Phọt mô xa 2016

 3. #13
  Ngày gia nhập
  09 2016
  Bài viết
  1,028

  Như trên, các TBD c/c++ thường có tuỳ chọn convert từ c file sang asm file.
  Lẽ nào vc (Microsoft) lại không có ?

  Phọt mô xa 2017

 4. #14
  Ngày gia nhập
  09 2016
  Bài viết
  1,028

  Xoá hết luôn cả topic, chứ xoá lẻ thì ý nghĩa chi mót

  Phọt mô xa 2017

 5. #15
  Ngày gia nhập
  09 2016
  Bài viết
  1,028

  Mặc định Phân tích một số ra thửa số nguyên tố

  Phân tích một số ra thửa số nguyên tố, viết cho TBD Borland C, hàm CanBac2 có thể thay bằng sqrt có sẵn trong std.

  C++ Code:
  1. #include <iostream>
  2. using namespace std;
  3.  
  4. float CanBac2(float val){
  5.     asm{
  6.         FLD val
  7.         FSQRT
  8.         FWAIT
  9.     }
  10. }
  11.  
  12. int NT(int n){
  13.     int R = CanBac2(n);
  14.     for (int i = 2; i <= R; i++)
  15.         if (n % i == 0) return i;
  16.     return n;
  17. }
  18.  
  19. int main(){
  20.     int m, n, dem = 1;
  21.     cout << "Phan tich mot so ra thua so nguyen to (PtTsNt)\n";
  22.     cout << "Input n: "; cin >> n;
  23.     if(n < 0){
  24.         cout << "Input n < 0\n";
  25.         return -1;
  26.     }
  27.    
  28.     cout << "\nPtTsNt :\n" << n << " = ";
  29.     m = NT(n);
  30.     while(m != n){
  31.         dem++;
  32.         cout << m << " * ";
  33.         n = n / m;
  34.         m = NT(n);
  35.     }
  36.     cout << m << endl << endl;
  37.     //
  38.     cout << "kq = " << dem << " TsNt\n";
  39. }
  thử test
  Cmd Code:
  1. F:\_Abc_\_Test_\_CViet_>primes
  2. Phan tich mot so ra thua so nguyen to (PtTsNt)
  3. Input n: 127381
  4.  
  5. PtTsNt :
  6. 127381 = 17 * 59 * 127
  7.  
  8. kq = 3

  Phọt mô xa 2017

 6. #16
  Ngày gia nhập
  09 2016
  Bài viết
  1,028

  Mặc định Hợp ngữ & Inline assembler

  Chưa bàn về tối ưu, với vc có thể sửa lại

  C++ Code:
  1. #define tbd_vc
  2.  
  3. #include <iostream>
  4. using namespace std;
  5.  
  6. float CanBac2(float val){
  7. #if defined(tbd_vc)
  8.     __asm{
  9.         FLD val
  10.         FSQRT
  11.         FWAIT
  12.     }
  13. #else      
  14.     asm{
  15.         FLD val
  16.         FSQRT
  17.         FWAIT
  18.     }
  19. #endif     
  20. }
  21.  
  22. int NT(int n){
  23.     int R = CanBac2(n);
  24.     for (int i = 2; i <= R; i++)
  25.         if (n % i == 0) return i;
  26.     return n;
  27. }
  28.  
  29. int main(){
  30.     int m, n, dem = 1;
  31.     cout << "Phan tich mot so ra thua so nguyen to (PtTsNt)\n";
  32.     cout << "Input n: "; cin >> n;
  33.     if(n < 0){
  34.         cout << "Input n < 0\n";
  35.         return -1;
  36.     }
  37.    
  38.     cout << "\nPtTsNt :\n" << n << " = ";
  39.     m = NT(n);
  40.     while(m != n){
  41.         dem++;
  42.         cout << m << " * ";
  43.         n = n / m;
  44.         m = NT(n);
  45.     }
  46.     cout << m << endl << endl;
  47.     //
  48.     cout << "\nkq = " << dem << " TsNt\n";
  49. }

  kiểm test:
  Cmd Code:
  1. F:\_Abc_\_Test_\_CViet_>cl /EHsc primes.cpp
  2. Microsoft (R) 32-bit C/C++ Optimizing Compiler Version 16.00.30319.01 for 80x86
  3. Copyright (C) Microsoft Corporation.  All rights reserved.
  4.  
  5. primes.cpp
  6. Microsoft (R) Incremental Linker Version 10.00.30319.01
  7. Copyright (C) Microsoft Corporation.  All rights reserved.
  8.  
  9. /out:primes.exe
  10. primes.obj
  11.  
  12. F:\_Abc_\_Test_\_CViet_>primes
  13. Phan tich mot so ra thua so nguyen to (PtTsNt)
  14. Input n: 127381
  15.  
  16. PtTsNt :
  17. 127381 = 17 * 59 * 127
  18.  
  19.  
  20. kq = 3 TsNt
  21.  
  22. F:\_Abc_\_Test_\_CViet_>

  Phọt mô xa 2017

 7. #17
  Ngày gia nhập
  09 2016
  Bài viết
  1,028

  Còn lại với gcc (MinGW) thì viết như thế nào cái hàm CanBac2 ?

  Phọt mô xa 2017

 8. #18
  Ngày gia nhập
  09 2016
  Bài viết
  1,028

  với c++ (MinGW):

  C++ Code:
  1. #include <iostream>
  2. using namespace std;
  3. //c++ -o SoNtC.exe SoNtC.cpp
  4.  
  5. float CanBac2(float val){
  6.     float kq ;
  7.     __asm__ __volatile__ ("fld %1;"
  8.                           "fsqrt;"
  9.                           "fstp %0;" : "=m" (kq) : "g"(val)
  10.     ) ;
  11.     return kq ;
  12. }
  13.  
  14. int NT(int n){
  15.     int R = CanBac2(n);
  16.     for (int i = 2; i <= R; i++)
  17.         if (n % i == 0) return i;
  18.     return n;
  19. }
  20.  
  21. int main(){
  22.     int m, n, dem = 1;
  23.     cout << "Phan tich mot so ra thua so nguyen to (PtTsNt)\n";
  24.     cout << "Input n: "; cin >> n;
  25.     if(n < 0){
  26.         cout << "Input n < 0\n";
  27.         return -1;
  28.     }
  29.    
  30.     cout << "\nPtTsNt :\n" << n << " = ";
  31.     m = NT(n);
  32.     while(m != n){
  33.         dem++;
  34.         cout << m << " * ";
  35.         n = n / m;
  36.         m = NT(n);
  37.     }
  38.     cout << m << endl << endl;
  39.     //
  40.     cout << "kq = " << dem << " TsNt\n";
  41. }
  Kiểm test, biên dịch
  c++ -o SoNtC.exe SoNtC.cpp  Phọt mô xa 2017

 9. #19
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  2,099

  Thật đáng tiếc
  Nên biết dù chưa dùng tới.

 10. #20
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  2,099

  Số ngẫu nhiên trong ngôn ngữ pascal

  Pascal Code:
  1. ...
  2. var
  3.   RandSeed: Longint = 0;    { Base for random number generator }
  4. ...
  5. function GetGOT: LongWord; export;
  6. begin
  7.   asm
  8.   MOV Result,EBX
  9.   end;
  10. end;
  11. ...
  12. function Random(const ARange: Integer): Integer;
  13. {$IF DEFINED(CPU386)}
  14. asm
  15. {     ->EAX     Range   }
  16. {     <-EAX     Result  }
  17.         PUSH    EBX
  18. {$IFDEF PIC}
  19.         PUSH    EAX
  20.         CALL    GetGOT
  21.         MOV     EBX,EAX
  22.         POP     EAX
  23.         MOV     ECX,[EBX].OFFSET RandSeed
  24.         IMUL    EDX,[ECX],08088405H
  25.         INC     EDX
  26.         MOV     [ECX],EDX
  27. {$ELSE}
  28.         XOR     EBX, EBX
  29.         IMUL    EDX,[EBX].RandSeed,08088405H
  30.         INC     EDX
  31.         MOV     [EBX].RandSeed,EDX
  32. {$ENDIF}
  33.         MUL     EDX
  34.         MOV     EAX,EDX
  35.         POP     EBX
  36. end;
  37. {$ELSEIF DEFINED(CLR)}
  38. begin
  39.   InitRandom;
  40.   Result := RandomEngine.Next(ARange);
  41. end;
  42. {$ELSE}
  43.   {$MESSAGE ERROR 'Random(Int):Int unimplemented'}
  44. {$IFEND}

  nó chứa trong file:
  ...\source\Win32\rtl\sys\System.pas

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn