Từ 1 tới 1 trên tổng số 1 kết quả

Đề tài: Binary tree

 1. #1
  Ngày gia nhập
  11 2016
  Bài viết
  14

  Mặc định Binary tree

  C++ Code:
  1. #include <iostream>
  2. #include <queue> //// Use Queue is available in C ++
  3.  
  4. using namespace std;
  5.  
  6. // create one node of the tree
  7. struct CTreeNode {
  8.     int Key;
  9.     CTreeNode* Left;
  10.     CTreeNode* Right;
  11.  
  12.     CTreeNode(int _key) : Key(_key),
  13.         Left(0), Right(0) {}
  14. };
  15.  
  16. class Tree {
  17. public:
  18.     Tree();
  19.     ~Tree();
  20.     CTreeNode* Root() { return root; };
  21.     void addNode(int key);
  22.     void levelOrder();
  23. private:
  24.     void addNode(int key, CTreeNode* leaf);
  25.     void freeNode(CTreeNode* leaf);
  26.     CTreeNode* root;
  27. };
  28.  
  29. Tree::Tree() {
  30.     root = 0;
  31. }
  32.  
  33. Tree::~Tree() {
  34.     freeNode(root);
  35. }
  36.  
  37.  
  38.  
  39. void Tree::freeNode(CTreeNode* leaf)
  40. {
  41.     if (leaf != 0)
  42.     {
  43.         freeNode(leaf->Left);
  44.         freeNode(leaf->Right);
  45.         delete leaf;
  46.     }
  47. }
  48.  
  49. void Tree::addNode(int key) {
  50.     if (root == 0) {
  51.         CTreeNode* n = new CTreeNode(key);
  52.         root = n;
  53.     }
  54.     else {
  55.         addNode(key, root);
  56.     }
  57. }
  58.  
  59. void Tree::addNode(int key, CTreeNode* leaf)
  60. {
  61.     if (key <= leaf->Key) {
  62.         if (leaf->Left != 0)
  63.             addNode(key, leaf->Left);
  64.         else
  65.         {
  66.             CTreeNode* n = new CTreeNode(key);
  67.             leaf->Left = n;
  68.         }
  69.     }
  70.     else {
  71.         if (leaf->Right != 0)
  72.             addNode(key, leaf->Right);
  73.         else {
  74.             CTreeNode* n = new CTreeNode(key);
  75.             leaf->Right = n;
  76.         }
  77.     }
  78. }
  79.  
  80.  
  81.  
  82. // Traversing the tree in width
  83.  
  84. void Tree::levelOrder() {
  85.  
  86.     queue<CTreeNode*> q;
  87.  
  88.     q.push(root);
  89.  
  90.     while (!q.empty())
  91.     {
  92.         CTreeNode* p = q.front(); // take the surrender value
  93.         cout << p->Key << " ";  // print key
  94.         if (p->Left != 0)
  95.             q.push(p->Left);
  96.  
  97.         if (p->Right != 0)
  98.             q.push(p->Right);
  99.  
  100.         q.pop();
  101.     }
  102. }
  103.  
  104. int main()
  105. {
  106.     Tree* tree = new Tree();
  107.  
  108.     int N;
  109.     cin >> N;
  110.     int K;
  111.  
  112.     for (int i = 0; i < N; i++)
  113.     {
  114.         cin >> K;
  115.         tree->addNode(K);
  116.     }
  117.     tree->levelOrder();
  118.    
  119.  
  120.     //system("pause");
  121.     return 0;
  122. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi MHoang : 30-11-2016 lúc 09:43 AM. Lý do: Đưa vào khung mã

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn