Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất, không thể unpack, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
Từ 1 tới 1 trên tổng số 1 kết quả

Đề tài: Treap

 1. #1
  Ngày gia nhập
  11 2016
  Bài viết
  14

  Mặc định Treap

  C++ Code:
  1. #include <iostream>
  2. #include <queue> //// Use Queue is available in C ++
  3.  
  4. using namespace std;
  5.  
  6. // Node Cartesian tree.
  7. struct CTreapNode {
  8.     int Key; // Ключ.
  9.     int Priority; // Приоритет узла.
  10.     CTreapNode* Left; // Левый дочерний узел.
  11.     CTreapNode* Right; // Правый дочерний узел.
  12.  
  13.     CTreapNode(int _key, int _priority) : Key(_key), Priority(_priority),
  14.         Left(0), Right(0) {}
  15. };
  16.  
  17. // Class Cartesian tree.
  18. class CTreap {
  19. public:
  20.     // Constructor creates an empty tree.
  21.     CTreap() : root(0) {}
  22.     // The destructor deletes all the elements of the tree.
  23.     ~CTreap();
  24.  
  25.     // Add a node (key, priority) in the tree.
  26.     // key and priority should be unique by definition, the Cartesian tree.
  27.     void Insert(int key, int priority);
  28.     // Print the tree traversal console from left to right.
  29.  
  30.     int getMaxWidth();
  31.  
  32. private:
  33.     CTreapNode* root; // Tree root.
  34.  
  35.     void deleteSubTree(CTreapNode* node);
  36.     void split(CTreapNode* node, int key, CTreapNode*& leftTree, CTreapNode*& rightTree);
  37.     CTreapNode* merge(CTreapNode* leftTree, CTreapNode* rightTree);
  38.     int getWidth(CTreapNode* root, int level);
  39.     int height(CTreapNode* node);
  40.  
  41. };
  42.  
  43. CTreap::~CTreap()
  44. {
  45.     deleteSubTree(root);
  46. }
  47.  
  48. // destroy the subtree whose root is node.
  49. void CTreap::deleteSubTree(CTreapNode* node)
  50. {
  51.     if (node == 0) {
  52.         // We got to the end of the tree.
  53.         return;
  54.     }
  55.  
  56.     deleteSubTree(node->Left);
  57.     node->Left = 0;
  58.     deleteSubTree(node->Right);
  59.     node->Right = 0;
  60.  
  61.     delete node;
  62. }
  63.  
  64. // Splits bunch into two parts.
  65. void CTreap::split(CTreapNode* node, int key, CTreapNode*& leftTree, CTreapNode*& rightTree)
  66. {
  67.     if (node == 0) {
  68.         leftTree = 0;
  69.         rightTree = 0;
  70.         return;
  71.     }
  72.  
  73.     if (node->Key < key) {
  74.         split(node->Right, key, node->Right, rightTree);
  75.         leftTree = node;
  76.     }
  77.     else {
  78.         split(node->Left, key, leftTree, node->Left);
  79.         rightTree = node;
  80.     }
  81. }
  82.  
  83. //merges the two Cartesian tree into one.Elements in leftTree elements should be less rightTree.
  84. CTreapNode* CTreap::merge(CTreapNode* leftTree, CTreapNode* rightTree)
  85. {
  86.     if (leftTree == 0) {
  87.         return rightTree;
  88.     }
  89.     if (rightTree == 0) {
  90.         return leftTree;
  91.     }
  92.  
  93.     if (rightTree->Priority > leftTree->Priority) {
  94.         rightTree->Left = merge(leftTree, rightTree->Left);
  95.         return rightTree;
  96.     }
  97.     else {
  98.         leftTree->Right = merge(leftTree->Right, rightTree);
  99.         return leftTree;
  100.     }
  101. }
  102.  
  103. // Implemented inefficient version of the insert.
  104. void CTreap::Insert(int key, int priority)
  105. {
  106.     if (root == 0) {
  107.         root = new CTreapNode(key, priority);
  108.         return;
  109.     }
  110.  
  111.     CTreapNode* leftTree;
  112.     CTreapNode* rightTree;
  113.     split(root, key, leftTree, rightTree);
  114.  
  115.     root = merge(leftTree, new CTreapNode(key, priority));
  116.     root = merge(root, rightTree);
  117. }
  118.  
  119.  
  120. int CTreap::height(CTreapNode* node)
  121. {
  122.     if (node == NULL)
  123.         return 0;
  124.     else
  125.     {
  126.         // compute the height of each subtree.
  127.         int lHeight = height(node->Left);
  128.         int rHeight = height(node->Right);
  129.         // use the larger one.
  130.  
  131.         return (lHeight > rHeight) ? (lHeight + 1) : (rHeight + 1);
  132.     }
  133. }
  134.  
  135. int CTreap::getMaxWidth()
  136. {
  137.     int maxWidth = 0;
  138.     int width;
  139.     int h = height(root);
  140.     int i;
  141.  
  142. // Get width of each level and compare the width with maximum width so far.
  143.     for (i = 1; i <= h; i++)
  144.     {
  145.         width = getWidth(root, i);
  146.         if (width > maxWidth)
  147.             maxWidth = width;
  148.     }
  149.  
  150.     return maxWidth;
  151. }
  152.  
  153. // Get width of a given level
  154. int CTreap::getWidth(CTreapNode* root, int level)
  155. {
  156.  
  157.     if (root == NULL)
  158.         return 0;
  159.  
  160.     if (level == 1)
  161.         return 1;
  162.  
  163.     else if (level > 1)
  164.         return getWidth(root->Left, level - 1) +
  165.         getWidth(root->Right, level - 1);
  166. }
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi MHoang : 30-11-2016 lúc 09:40 AM. Lý do: Đưa vào khung mã

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn