Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất, không thể unpack, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
Từ 1 tới 4 trên tổng số 4 kết quả

Đề tài: Tìm MIN của Danh Sách Liên Kết Đơn

 1. #1
  Ngày gia nhập
  12 2016
  Bài viết
  3

  Question Tìm MIN của Danh Sách Liên Kết Đơn

  Em vào thẳng vấn đề luôn nhé.Ở dưới là code của em

  Đề: Xuất ra thông tin sinh viên có điểm thấp nhất

  => Em chỉ làm được xuất ra điểm thấp nhất chứ không ra thông tin của Sinh Viên được. Các bác giúp em 1 tay với. phải làm như nào ạ

  Code:
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  #include<stdlib.h>
  #include<time.h>
  //Prototype
  struct sv
  {
  	char ten[100];
  	char msv[10];
  	float diem;
  };
  struct node
  {
  	sv Data;
  	struct node* pNext;
  };
  struct list
  {
  	node* pHead;
  	node* pTail;
  };
  //Init
  	void init(list &l)
  	{
  		l.pHead=l.pTail=NULL;
  	}
  //Get Node
  	node* Get_Node(sv s)
  	{
  		node *p=new node;
  		if(p==NULL)
  			return NULL;
  		else
  		{
  			p->Data=s;
  			p->pNext=NULL;
  			return p;
  		}
  	}
  //Input SV
  	void Input_Sv(sv &s)
  	{
  		fflush(stdin);
  		printf("NAME: ");
  		gets(s.ten);
  		printf("ID: ");
  		gets(s.msv);
  		printf("POINT :");
  		float d;
  		scanf("%f",&d);
  		s.diem=d;
  		printf("\n\n");
  	}
  //Output SV
  	void Output_Sv(sv s)
  	{
  		printf("%s\t%s\t%0.1f\n\n",s.ten,s.msv,s.diem);
  	}
  //Add Tail
  	void Add_Tail(list &l,node *p)
  	{
  		if(l.pHead==NULL)
  			l.pHead=l.pTail=p;
  		else
  		{
  			l.pTail->pNext=p;
  			l.pTail=p;
  		}		
  	}
  //Add Head
  	void Add_Head(list &l,node *p)
  	{
  		if(l.pHead==NULL)
  			l.pHead=l.pTail=p;
  		else
  		{
  			p->pNext=l.pHead;
  			l.pHead=p;
  		}
  	}
  //Input List
  	void Input_List(list &l,sv s,int n)
  	{
  		init(l);
  		for(int i=0;i<n;i++)
  		{
  			node *p=Get_Node(s);
  			Input_Sv(p->Data);
  			Add_Tail(l,p);
  		}
  	}
  //Output List
  	void Output_List(list &l,sv s)
  	{
  		int i=1;
  		for(node *p=l.pHead;p!=NULL;p=p->pNext)
  		{
  			printf("Student %d:",i);
  			Output_Sv(p->Data);
  			i++;
  		}
  	}
  //Min
  	int Find_Min(list &l)
  	{	
  		
  		printf("MIN:");
  		float min=l.pHead->Data.diem; 
  		for(node *p=l.pHead->pNext;p!=NULL;p=p->pNext)
  		{
  			if(min>p->Data.diem)
  			{
  				min=p->Data.diem;	
  				return min;							
  			}			
  		}
  		printf("%0.1f",min);				
  	}
  //MAIN
  int main()
  {
   int n;
   list l;
   sv s;
   printf("NODE = ");
   scanf("%d",&n);
   printf("\n\n");
   Input_List(l,s,n);
   Output_List(l,s);
   Find_Min(l);
   getch();
   return 0;
  }
  Attached Files Attached Files
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  01 2013
  Bài viết
  1,479

  Bạn phải chạy hết DSLK thì mới có min chứ

 3. #3
  Ngày gia nhập
  12 2016
  Bài viết
  3

  Mình không xuất ra thông tin của sinh viên được chỉ ra được mỗi cái điểm :((

 4. #4
  Ngày gia nhập
  09 2016
  Bài viết
  1,009

  Cảnh báo biên dịch (warning)
  C Code:
  1. //Min
  2.     int Find_Min(list &l){ 
  3.         printf("MIN:");
  4.         float min=l.pHead->Data.diem;
  5.        
  6.         for(node *p=l.pHead->pNext;p!=NULL;p=p->pNext)
  7.             if(min>p->Data.diem){
  8.                 min=p->Data.diem;  
  9.                 return min;                        
  10.             }          
  11.        
  12.         printf("%0.1f",min);
  13.     }
  Warning W8070 SV.cpp xy: Function should return a value in function Find_Min(list &)

  Điêm POINT thường dùng cho điểm hình học

  Hình trích xuất chính xác :
  Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		_vc_bp4.jpg
Lần xem:	0
Size:		262.9 KB
ID:		51269

  từ bài viết http://baolaocai.vn/chinh-tri/giao-l...0213905482.htm

  Phọt mô xa 2016
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn