Từ 1 tới 5 trên tổng số 5 kết quả

Đề tài: Tìm MIN của Danh Sách Liên Kết Đơn

 1. #1
  Ngày gia nhập
  12 2016
  Bài viết
  3

  Question Tìm MIN của Danh Sách Liên Kết Đơn

  Em vào thẳng vấn đề luôn nhé.Ở dưới là code của em

  Đề: Xuất ra thông tin sinh viên có điểm thấp nhất

  => Em chỉ làm được xuất ra điểm thấp nhất chứ không ra thông tin của Sinh Viên được. Các bác giúp em 1 tay với. phải làm như nào ạ

  Code:
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  #include<stdlib.h>
  #include<time.h>
  //Prototype
  struct sv
  {
  	char ten[100];
  	char msv[10];
  	float diem;
  };
  struct node
  {
  	sv Data;
  	struct node* pNext;
  };
  struct list
  {
  	node* pHead;
  	node* pTail;
  };
  //Init
  	void init(list &l)
  	{
  		l.pHead=l.pTail=NULL;
  	}
  //Get Node
  	node* Get_Node(sv s)
  	{
  		node *p=new node;
  		if(p==NULL)
  			return NULL;
  		else
  		{
  			p->Data=s;
  			p->pNext=NULL;
  			return p;
  		}
  	}
  //Input SV
  	void Input_Sv(sv &s)
  	{
  		fflush(stdin);
  		printf("NAME: ");
  		gets(s.ten);
  		printf("ID: ");
  		gets(s.msv);
  		printf("POINT :");
  		float d;
  		scanf("%f",&d);
  		s.diem=d;
  		printf("\n\n");
  	}
  //Output SV
  	void Output_Sv(sv s)
  	{
  		printf("%s\t%s\t%0.1f\n\n",s.ten,s.msv,s.diem);
  	}
  //Add Tail
  	void Add_Tail(list &l,node *p)
  	{
  		if(l.pHead==NULL)
  			l.pHead=l.pTail=p;
  		else
  		{
  			l.pTail->pNext=p;
  			l.pTail=p;
  		}		
  	}
  //Add Head
  	void Add_Head(list &l,node *p)
  	{
  		if(l.pHead==NULL)
  			l.pHead=l.pTail=p;
  		else
  		{
  			p->pNext=l.pHead;
  			l.pHead=p;
  		}
  	}
  //Input List
  	void Input_List(list &l,sv s,int n)
  	{
  		init(l);
  		for(int i=0;i<n;i++)
  		{
  			node *p=Get_Node(s);
  			Input_Sv(p->Data);
  			Add_Tail(l,p);
  		}
  	}
  //Output List
  	void Output_List(list &l,sv s)
  	{
  		int i=1;
  		for(node *p=l.pHead;p!=NULL;p=p->pNext)
  		{
  			printf("Student %d:",i);
  			Output_Sv(p->Data);
  			i++;
  		}
  	}
  //Min
  	int Find_Min(list &l)
  	{	
  		
  		printf("MIN:");
  		float min=l.pHead->Data.diem; 
  		for(node *p=l.pHead->pNext;p!=NULL;p=p->pNext)
  		{
  			if(min>p->Data.diem)
  			{
  				min=p->Data.diem;	
  				return min;							
  			}			
  		}
  		printf("%0.1f",min);				
  	}
  //MAIN
  int main()
  {
   int n;
   list l;
   sv s;
   printf("NODE = ");
   scanf("%d",&n);
   printf("\n\n");
   Input_List(l,s,n);
   Output_List(l,s);
   Find_Min(l);
   getch();
   return 0;
  }
  Attached Files Attached Files

 2. #2
  Ngày gia nhập
  01 2013
  Bài viết
  1,479

  Bạn phải chạy hết DSLK thì mới có min chứ

 3. #3
  Ngày gia nhập
  12 2016
  Bài viết
  3

  Mình không xuất ra thông tin của sinh viên được chỉ ra được mỗi cái điểm :((

 4. #4
  Ngày gia nhập
  09 2016
  Bài viết
  1,005

  Cảnh báo biên dịch (warning)
  C Code:
  1. //Min
  2.     int Find_Min(list &l){ 
  3.         printf("MIN:");
  4.         float min=l.pHead->Data.diem;
  5.        
  6.         for(node *p=l.pHead->pNext;p!=NULL;p=p->pNext)
  7.             if(min>p->Data.diem){
  8.                 min=p->Data.diem;  
  9.                 return min;                        
  10.             }          
  11.        
  12.         printf("%0.1f",min);
  13.     }
  Warning W8070 SV.cpp xy: Function should return a value in function Find_Min(list &)

  Điêm POINT thường dùng cho điểm hình học

  Hình trích xuất chính xác :
  Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		_vc_bp4.jpg
Lần xem:	0
Size:		262.9 KB
ID:		51269

  từ bài viết http://baolaocai.vn/chinh-tri/giao-l...0213905482.htm

  Phọt mô xa 2016

 5. #5
  Ngày gia nhập
  03 2019
  Bài viết
  5

  Cấu trúc sv thêm cái index tự động tăng khi thêm sv mới thì ta có thể tìm được vị trí và thông tin về sinh viên có điểm Min...

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn