Sắp xếp doanh thu tăng dần, các bác giúp em với tới đây hổng biết sai chổ nào mà nó ko xuất ra được doanh thu tăng dần, chỉ xuất ra doanh thu chưa sắp xếp :(

Code:
//Swap
void swap(node *x,node *y)
{
   nope *temp;
   temp=x;
   x=y;
   y=temp;
}//Doanh thu Interchage Sort
	void InterchageSort_DT(list l)
	{
		printf("Sap xep theo doanh so tang dan: \n");
		for(node *p=l.pHead;l.pTail->pNext!=NULL;p=p->pNext)
			{
				for(node *k=p->pNext;k!=NULL;k=k->pNext)
				{
					if(p->Data.doanhso>k->Data.doanhso)
					{
						swap(p,k);									
					}
				}
			}			
		Output_List(l);	
	}