Viết chương trình bằng ngôn ngữ C nhập vào mảng gồm họ tên các học sinh (tối đa 50 học sinh, mỗi họ tên học sinh không quá 40 ký tự).
In ra mảng gồm tên các học sinh sắp theo thứ tự tăng dần chữ cái đầu.
Ví dụ :
n=3
Nguyễn Văn An
Vu Tuan Cuong
Pham Bien
Xuất ra:
An
Bien
Cuong
Xin mọi người giúp ạ.