cần người code phần mềm quản lý chạy Web(SQL),khoảng 50 form màn hình
yêu cầu bảo mật,không mất tích giữa chừng.Thù lao xứng đáng
(nếu có kinh nghiệm tương tự thì tốt)
Nếu quan tâm,bạn cho thông tin liên hệ.

binhan1001@gmail.com