Nếu bạn có đủ công cụ khi lập trình, công việc của bạn sẽ được giải quyết nhanh chóng. Chúng tôi xin giới thiệu bạn một số công cụ khi lập trình với nền tảng .NET

1. Reflector

[rimg]http://www.3c.com.vn/Uploaded/annt/Programmar/NhungtientichcanthietlaptrinhNet/Reflector.gif[/rimg]Reflector là chương trình giúp bạn xem cấu trúc của một DLL, nó giúp bạn xem, khám phá, phân tích và xem tài liệu. Reflector cho phép xem một cách dễ dàng cấu trúc của những Namspace có trong DLL, tìm kiếm, phân tích DLL, và đặc biệt hơn là khả năng dịch ngược mã nguồn. Ứng dụng dùng cho các ngôn ngữ: C#, VB.NET và IL

Download tại đây


2. Resourcer

[limg]http://www.3c.com.vn/Uploaded/annt/Programmar/NhungtientichcanthietlaptrinhNet/Resourcer.gif[/limg] Resourcer - công cụ soạn thảo cho những file có định dạng đuôi là .resources và .resX XML . Chương trình cho phép kết hợp nhiều hình ảnh, icons và chuỗi chữ vào trong những gói resouce. Resourcer cũng cho phép hiệu chỉnh tên, nạp thêm những dạng dữ liệu (bitmaps, icons, etc) và kết nối thành 1 resource từ nhiều resouces khác nhau.
Download tại đây

3. CommandBar

[rimg]http://www.itgatevn.com.vn/pictures/web/news/_resize/633035075407817500/CommandBar.gif[/rimg]CommandBar là lớp thư viện thừa kế từ lớp System.Windows.Forms bao gồm những lớp như CommandBar, ReBar, CoolBar, và công cụ Bitmap Menu.
Download tại đây


4. Writer

[limg]http://www.itgatevn.com.vn/pictures/web/news/_resize/633035075407817500/Writer.gif[/limg]Writer là tiện ích WYSIWYG để biên tập những file HTML. Chương trình cho phép bạn soạn thảo những file HTML với những tính năng cơ bản như Undo, Redo, Cut, Copy, Paste, Find, Replace. Writer cũng hỗ trợ định dạng chuỗi và định dạng, hiệu chỉnh liên kết và thêm ngày tháng, hình ảnh vào nội dung.
Download tại đây

Sưu tầm