đúng là việc gì cũng cần đam mê và phải thực hành nhiều thì mới được chứ chỉ học trên lý thuyết thì đi làm ko ai ngta nhận cả