Từ 1 tới 7 trên tổng số 7 kết quả

Đề tài: Firefox install offline 52.0

 1. #1
  Ngày gia nhập
  02 2017
  Bài viết
  0

  Mặc định Firefox install offline 52.0

  Firefox Setup Stub 51.0.1.rarlivehttpheaders-0.17.raraddon-663182-latest.rarhttp headder fix bt dan.rar

  chia sẻ cho các bạn bản firefox mới nhất và addon cần thiết cho người lập trình.
  Attached Files Attached Files
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi cuongvizut : 18-02-2017 lúc 10:39 AM.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  09 2016
  Bài viết
  1,028

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi cuongvizut Xem bài viết
  Firefox Setup Stub 51.0.1.rarlivehttpheaders-0.17.raraddon-663182-latest.rarhttp headder fix bt dan.rar

  chia sẻ cho các bạn bản firefox mới nhất và addon cần thiết cho người lập trình.
  firefox, Chrome và nhiều ứng dụng khác khi cài online nó tải bộ cài đặt về trong :
  X:\Documents and Settings\UserY\Local Settings\Temp\

  Biết thì có thể chặn lấy nó làm bộ setup offline
  Trong quá trình cài (hoặc cài xong) nó sẽ xoá bộ cài đặt đó.

  Phọt mô xa 2017

 3. #3
  Ngày gia nhập
  02 2017
  Bài viết
  0

  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.ComponentModel;
  using System.Data;
  using System.Diagnostics;
  using System.Drawing;
  using System.Linq;
  using System.Runtime.InteropServices;
  using System.Text;
  using System.Threading;
  using System.Threading.Tasks;
  using System.Windows.Forms;

  namespace AutoInFirefox
  {
  public partial class Form1 : Form
  {
  // import the function in your class
  [DllImport("User32.dll")]
  static extern int SetForegroundWindow(IntPtr point);
  public Form1()
  {
  InitializeComponent();
  System.Diagnostics.Process.Start("IEXPLORE.EXE");
  Thread.Sleep(1000);
  Process p = Process.GetProcessesByName("IEXPLORE").FirstOrDefa ult();
  if (p != null)
  {
  IntPtr h = p.MainWindowHandle;
  SetForegroundWindow(h);
  Thread.Sleep(1000);
  SendKeys.SendWait("{BACKSPACE}");
  SendKeys.SendWait("^(l)");
  Thread.Sleep(100);
  SendKeys.SendWait("(http://stackoverflow.com/)");
  Thread.Sleep(1000);
  SendKeys.SendWait("{ENTER}");
  //Thread.Sleep(2000);
  //SendKeys.SendWait("{PrìnhN}{PGDN}{PGDN}{PGDN}");
  Thread.Sleep(2000);
  SendKeys.SendWait("^(u)");
  Thread.Sleep(2000);
  SendKeys.SendWait("^(a)^(c)");

  System.Diagnostics.Process.Start("notepad.exe");
  //Thread.Sleep(1000);
  //SendKeys.SendWait("^(n)");
  Thread.Sleep(1000);
  SendKeys.SendWait("^(v)");
  Thread.Sleep(1000);
  //ClickOnPointTool.ClickOnPoint(this.Handle, new Point(1279, 1023));
  Process[] GetPArry = Process.GetProcesses();
  foreach (Process testProcess in GetPArry)
  {
  string ProcessName = testProcess.ProcessName;

  ProcessName = ProcessName.ToLower();
  if (ProcessName.CompareTo("iexplore") == 0)
  testProcess.Kill();
  if (ProcessName.CompareTo("notepad") == 0)
  {
  testProcess.Kill();
  SendKeys.SendWait("{TAB}{ENTER}");
  }

  }
  }

  }
  }

  public class ClickOnPointTool
  {

  [DllImport("user32.dll")]
  static extern bool ClientToScreen(IntPtr hWnd, ref Point lpPoint);

  [DllImport("user32.dll")]
  internal static extern uint SendInput(uint nInputs, [MarshalAs(UnmanagedType.LPArray), In] INPUT[] pInputs, int cbSize);

  #pragma warning disable 649
  internal struct INPUT
  {
  public UInt32 Type;
  public MOUSEKEYBDHARDWAREINPUT Data;
  }

  [StructLayout(LayoutKind.Explicit)]
  internal struct MOUSEKEYBDHARDWAREINPUT
  {
  [FieldOffset(0)]
  public MOUSEINPUT Mouse;
  }

  internal struct MOUSEINPUT
  {
  public Int32 X;
  public Int32 Y;
  public UInt32 MouseData;
  public UInt32 Flags;
  public UInt32 Time;
  public IntPtr ExtraInfo;
  }

  #pragma warning restore 649

  public static void ClickOnPoint(IntPtr wndHandle, Point clientPoint)
  {
  var oldPos = Cursor.Position;

  /// get screen coordinates
  ClientToScreen(wndHandle, ref clientPoint);

  /// set cursor on coords, and press mouse
  Cursor.Position = new Point(clientPoint.X, clientPoint.Y);

  var inputMouseDown = new INPUT();
  inputMouseDown.Type = 0; /// input type mouse
  inputMouseDown.Data.Mouse.Flags = 0x0002; /// left button down

  var inputMouseUp = new INPUT();
  inputMouseUp.Type = 0; /// input type mouse
  inputMouseUp.Data.Mouse.Flags = 0x0004; /// left button up

  var inputs = new INPUT[] { inputMouseDown, inputMouseUp };
  SendInput((uint)inputs.Length, inputs, Marshal.SizeOf(typeof(INPUT)));

  /// return mouse
  Cursor.Position = oldPos;
  }

  }
  }

 4. #4
  Ngày gia nhập
  09 2016
  Bài viết
  1,028

  dùng code tag cho dễ đọc, ex:
  Visual C# Code:
  1. #pragma warning disable 649
  2.     public UInt32 Type;
  3.     public MOUSEKEYBDHARDWAREINPUT Data;
  4. }

  Mà sao FireFox mà lòi ra IE rứa
  Visual C# Code:
  1.     System.Diagnostics.Process.Start("IEXPLORE.EXE");

  Phọt mô xa 2017

 5. #5
  Ngày gia nhập
  02 2017
  Bài viết
  0

  Code:
   private void btnStart_Click(object sender, EventArgs e)
      {
        for (int i = 0; i < 100; i++)
        {
          
          Thread t1 = new Thread(new ThreadStart(Run));
          t1.IsBackground = true;
          t1.Start();
          //t1.Abort();
        }
          
        
      }
      static readonly object syncRoot = new object();
      int cnt = 0;
      public void Run()
      {
        
        while (true)
        {
          lock (syncRoot)
          {
            
            
            Thread t2 = new Thread((obj) =>
            {
              
              txtCount.Invoke(new MethodInvoker(delegate()
              {
                ++cnt;
                txtCount.Text += cnt.ToString() + "\n";
              }));
            });
            t2.Start();
            t2.Abort();
          }
          
        }
      }

 6. #6
  Ngày gia nhập
  02 2017
  Bài viết
  0

  Mặc định Firefox install offline 52.0

  demo.rar
  Đây là file cần thiết

  - - - Nội dung đã được cập nhật ngày 28-03-2017 lúc 01:26 PM - - -

  Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		adom_real-wallpaper-1920x1080.jpg
Lần xem:	1
Size:		99.1 KB
ID:		52718Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		6Y4A9956 (1).jpg
Lần xem:	1
Size:		97.8 KB
ID:		52719pikagon.zipClick vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		x7pGSaB-fernando-torres-hd-wallpaper.jpg
Lần xem:	2
Size:		57.1 KB
ID:		52730Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		w4qHgfg-fernando-torres-hd-wallpaper.jpg
Lần xem:	1
Size:		101.7 KB
ID:		52729Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		sasuke__awakening_by_kivi1230-d4jp4vc.jpg
Lần xem:	2
Size:		96.7 KB
ID:		52728Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		RtEgyKn-fernando-torres-hd-wallpaper.jpg
Lần xem:	0
Size:		134.8 KB
ID:		52727Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		nsgvYop-fernando-torres-hd-wallpaper.jpg
Lần xem:	0
Size:		65.5 KB
ID:		52726Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		mRgDmwy-fernando-torres-hd-wallpaper.jpg
Lần xem:	0
Size:		57.1 KB
ID:		52725Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		Hv96id2-fernando-torres-hd-wallpaper.jpg
Lần xem:	2
Size:		104.7 KB
ID:		52724Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		ezPfaev-fernando-torres-hd.jpg
Lần xem:	1
Size:		90.7 KB
ID:		52723Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		cVWjdQ9-fernando-torres-hd-wallpaper.jpg
Lần xem:	1
Size:		214.7 KB
ID:		52722Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		26ag1LK-fernando-torres-hd-wallpaper.jpg
Lần xem:	0
Size:		65.0 KB
ID:		52721Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		YBVm8FA-fernando-torres-hd-wallpaper.jpg
Lần xem:	0
Size:		115.4 KB
ID:		52731

 7. #7
  Ngày gia nhập
  02 2017
  Bài viết
  0

  release fb tools.zip


  share chương trình

  FBDemo.rar
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi cuongvizut : 30-03-2017 lúc 02:45 PM.

Tags của đề tài này

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn