pascal/delphi không return trực tiếp như c/c++/java/c#

hàm nhập main/entry cần có dạng đặc biệt, khác gán result như các function khác

Pascal Code:
  1. //...
  2.  
  3. begin
  4.   //...
  5.  
  6.   //return
  7.   exitcode := 0;
  8. end.