các phiên bản hiện đại hơn thay thế plg bằng log file (Vs2010, Vs2015):

(menu)Tools > Option > Project and Solutions > Build and Run:
- MsBuild project build output verbosity
- MsBuild project build log file verbosity
...