Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất, không thể unpack, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
Trang 6 trên tổng số 7 Đầu tiênĐầu tiên ... 4567 Cuối cùngCuối cùng
Từ 51 tới 60 trên tổng số 67 kết quả

Đề tài: So sánh một số IDE

 1. #51
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  3,568

  Mặc định So sánh một số IDE

  trưởng phòng GD-ĐT chưa tốt nghiệp THPT .. vừa bị chi bộ phòng này kỷ luật khiển trách.  https://thanhnien.vn/giao-duc/ky-luat-truong-phong-gd-dt-chua-tot-nghiep-thpt-1082027.html
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

 2. #52
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  3,568

  Facebook ‘nghỉ chơi’ Huawei
  Công ty Facebook vừa ngừng cấp phép cho Huawei cài đặt trước các ứng dụng của họ trên điện thoại Huawei. Như vậy là một đại gia công nghệ nữa của Mỹ dừng hợp tác với công ty Trung Quốc.

  Theo Hãng tin Reuters, đây có thể gọi là một đòn chí tử mới nhất giáng vào Huawei trong bối cảnh nhà sản xuất smartphone thứ 2 thế giới vẫn đang cố gắng vượt qua những thách thức dồn dập kể từ sau khi chính quyền Mỹ ra lệnh cấm công ty này được mua các linh kiện, phần mềm của Mỹ.

  Thông tin từ Facebook xác nhận với Reuters cho biết những người đang sử dụng điện thoại Huawei vẫn tiếp tục được sử dụng và cập nhật các ứng dụng của họ.

  Tuy nhiên các điện thoại sắp ra mắt của Huawei sẽ không còn được cài đặt những ứng dụng rất phổ biến và thường được cài đặt sẵn trước như Facebook, WhatsApp và Instagram.

  Các nhà bán lẻ smartphone vẫn thường ký kết những thỏa thuận kinh doanh với các hãng công nghệ như Google, Facebook để cài đặt trước các ứng dụng phổ biến của họ lên những thiết bị cầm tay.

  https://congnghe.tuoitre.vn/sau-google-toi-luot-facebook-nghi-choi-huawei-20190607145512491.htm

 3. #53
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  3,568

  rảnh ôn lại sử dụng IDE cũng tốt.
  HowTo: Install the Northwind and Pubs Sample Databases


  https://www.codeproject.com/Articles/20987/HowTo-Install-the-Northwind-and-Pubs-Sample-Databa

 4. #54
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  3,568

  Hồn bay, phách lạc
  Thấy điểm thi của mình thấp bất thường, các thí sinh thi vào lớp 10 ở TP Hải Phòng đã làm đơn xin chấm phúc khảo, nhờ đó mới phát hiện bị ghép nhầm phách.


  Sự việc chỉ được phát hiện khi các thí sinh có đơn đề nghị chấm phúc khảo khi thấy điểm thi của mình thấp bất thường so với chất lượng bài thi đã làm.

  https://tuoitre.vn/bi-ghep-nham-phach-7-thi-sinh-thi-vao-lop-10-suyt-bi-diem-duoi-trung-binh-20190711131545451.htm

 5. #55
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  3,568

  các IDE khác nhau thường dùng các TBD khác nhau, do đó cùng một mã nguồn sẽ sinh exec khác nhau


  The application's system menu (the menu you get when left-clicking the form's icon), however, has all the regular menu items. As you can see in the following screenshots, Move (Verschieben), Size(Größe ändern) and Maximize(Maximieren) are missing from the former


  https://www.oipapio.com/question-1721858

 6. #56
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  3,568

  Mặc định So sánh một số IDE

  Bản gốc viết bằng c
  http://www.codeproject.com/Tips/610388/Flicker-Free-Text-Scrolling-with-Double-Buffering

  dịch lại sang delphi, chạy tốt
  Pascal Code:
  1. program w32;
  2.  
  3. uses
  4.   Windows, Messages;
  5. {$R w32.RES}
  6.  
  7. const
  8.   IDD_DIALOG1 = 101;
  9.   IDB_BITMAP1 = 102;
  10.  
  11. var
  12.   hIns: HINST;
  13.   hSkin: HBITMAP;
  14.   rcClient, rcText: TRect;
  15.   lf: LOGFONT;
  16.   _hFont: HFONT;
  17.   hdcBackground: HDC;
  18.  
  19.   CLR: COLORREF;
  20.   cx, cy: LongInt;
  21.   nLines: Integer = 0;
  22.   TextLen: Integer = 0;
  23.   ScrollConst: Integer = 1;
  24.   ndcBackground: Integer;
  25.  
  26. const
  27.   Text = 'Simple flicker free text scrolling' + #13#10 +
  28.     'Coded by Tejashwi Kalp Taru' + #13#10 + #13#10 + 'Enjoy the double buffer' +
  29.     #13#10 + #13#10 + 'Thanks to codeproject.com for a nice place' + #13#10 +
  30.     'for developer to developer';
  31.  
  32. function DlgProc(hWnd: HWND; Msg: UINT; wParam: WPARAM; lParam: LPARAM): BOOL; stdcall;
  33. var
  34.   bm: BITMAP;
  35.   hdcScreen: HDC;
  36.   _hDC: HDC;
  37.   hDCMem: HDC;
  38.   sizeAboutText: TSIZE;
  39.   ps: PAINTSTRUCT;
  40.   i: Integer;
  41.   ndcmem: Integer;
  42.   hbmMem: HBITMAP;
  43. begin
  44.   case Msg of
  45.     WM_INITDIALOG: begin
  46.         // Loads the bitmap, get its CX,CY and get compatibe device context
  47.         hSkin := LoadBitmap(hIns, MAKEINTRESOURCE(IDB_BITMAP1));
  48.         GetObject(hSkin, sizeof(bm), @bm);     
  49.         cx := bm.bmWidth;
  50.         cy := bm.bmHeight;
  51.        
  52.         hdcScreen := GetDC(hWnd);
  53.         hdcBackground := CreateCompatibleDC(hdcScreen);
  54.         ndcBackground := SaveDC(hdcBackground);
  55.         SelectObject(hdcBackground, hSkin);
  56.         ReleaseDC(hWnd, hdcScreen);
  57.  
  58.         // Counts the number of lines in scroll text
  59.         TextLen := lstrlen(Text);
  60.         for i := 1 to TextLen do
  61.           if (Text[i] = #13#10) then Inc(nLines);
  62.  
  63.         // Create a font as desired
  64.         ZeroMemory(@lf, sizeof(LOGFONT));
  65.         lstrcpy(lf.lfFaceName, 'Lucida Console');
  66.         lf.lfHeight := 20;
  67.         lf.lfWeight := FW_BOLD;
  68.         lf.lfQuality := ANTIALIASED_QUALITY;
  69.         _hFont := CreateFontIndirect(lf);
  70.         GetClientRect(hWnd, rcClient);
  71.  
  72.         // Gets the size of total scroll texts
  73.         _hDC := GetDC(hWnd);
  74.         hDCMem := CreateCompatibleDC(_hDC);
  75.         SelectObject(hDCMem, _hFont);
  76.         GetTextExtentPoint32A(hDCMem, Text, TextLen, sizeAboutText);
  77.         ReleaseDC(hWnd, _hDC);
  78.         DeleteDC(hDCMem);
  79.  
  80.         // Calculates the needed size for given scroller text
  81.         rcText.bottom := rcText.bottom + (sizeAboutText.cy * (nLines + 3)) +
  82.           rcClient.bottom;
  83.         rcText.top := rcClient.bottom;
  84.         rcText.right := rcClient.right;
  85.         rcText.left := rcClient.left;
  86.  
  87.         SetTimer(hWnd, 1, 20, nil); // 0 is nil - Starts timer of duration of 20MS
  88.         //@ return True;
  89.         Result := True; exit;
  90.       end;
  91.     WM_TIMER: begin
  92.         // Check and set the current range of scroll text and sets color of text accordingly
  93.         rcText.top := rcText.top + ScrollConst;
  94.         rcText.bottom := rcText.bottom + ScrollConst;
  95.  
  96.         if (rcText.top >= rcClient.bottom + 10) then begin
  97.           ScrollConst := -1;
  98.           CLR := RGB(0, 0, 255);
  99.         end;
  100.         if (rcText.bottom <= rcClient.top) then begin
  101.           ScrollConst := 1;
  102.           CLR := RGB(255, 0, 0);
  103.         end;
  104.         //---
  105.         InvalidateRect(hWnd, nil, False);
  106.         // Invalidates the window, WM_PAINT caused !!!
  107.         //@ return True;
  108.         Result := True; exit;
  109.       end;
  110.     WM_PAINT: begin
  111.         if BeginPaint(hWnd, ps) > 0 then begin
  112.           //Creating double buffer
  113.           hdcMem := CreateCompatibleDC(ps.hdc);
  114.           ndcmem := SaveDC(hdcMem);
  115.           hbmMem := CreateCompatibleBitmap(ps.hdc, cx, cy);
  116.           SelectObject(hdcMem, hbmMem);
  117.  
  118.           // Copy background bitmap into double buffer
  119.           BitBlt(hdcMem, 0, 0, cx, cy, hdcBackground, 0, 0, SRCCOPY);
  120.  
  121.           // Draw the text
  122.           SelectObject(hdcMem, _hFont);
  123.           SetTextColor(hdcMem, CLR);
  124.           SetBkMode(hdcMem, TRANSPARENT);
  125.           DrawText(hdcMem, Text, -1, rcText, DT_CENTER or DT_TOP or DT_NOPREFIX or DT_NOCLIP);
  126.  
  127.           // Copy double buffer to screen
  128.           BitBlt(ps.hdc, 0, 0, cx, cy, hdcMem, 0, 0, SRCCOPY);
  129.  
  130.           // Clean up
  131.           RestoreDC(hdcMem, ndcmem);
  132.           DeleteObject(hbmMem);
  133.           DeleteDC(hdcMem);
  134.           EndPaint(hWnd, ps);
  135.           //--------------------
  136.         end
  137.         else begin
  138.           KillTimer(hWnd, 1);
  139.           MessageBox(hWnd, 'Unable to render graphics' + #13#10 + 'Error : Can not start painting!',
  140.             'Error', MB_ICONERROR);
  141.         end;
  142.         //@ return True;
  143.         Result := True; exit;
  144.       end;
  145.     WM_CLOSE: begin
  146.         KillTimer(hWnd, 1);
  147.         RestoreDC(hdcBackground, ndcBackground);
  148.         DeleteDC(hdcBackground);
  149.        
  150.         DeleteObject(hSkin);
  151.         DeleteObject(_hFont);
  152.        
  153.         EndDialog(hWnd, 0);
  154.         //@ return True;
  155.         Result := True; exit;
  156.       end;
  157.   end;
  158.   Result := False;
  159. end;
  160.  
  161. begin
  162.   hIns := hInstance;
  163.   DialogBoxParam(hInstance, PChar(IDD_DIALOG1), 0, @DlgProc, 0);
  164. end.

 7. #57
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  3,568

  Trên #51, dòng 61 sai:
  Pascal Code:
  1.           if (Text[i] = #13#10) then Inc(nLines);
  vui lòng sửa lại:
  Pascal Code:
  1.           //if (Text[i] = #13#10) then Inc(nLines);
  2.           if (Text[i] = #10) then Inc(nLines);
  Tang gia đồng kính báo; Xin niệm tình tha thứ!

 8. #58
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  3,568

  Trên (#57 và #56) là khá tốt.

  Tuy nhiên khi font size đủ lớn, chuỗi dài cuộn ngang (ex: Right to Left) nó chiếm dụng nhiều năng lực CPU.
  Chưa kể nếu đưa thêm hiệu ứng 3d, chữ nghiêng thì càng thảm hại
  Code:
   lf.lfEscapement := 10; // pascal hoặc
   lf.lfEscapement = 10; // c/cpp
  Lúc rảnh nói tiếp.

 9. #59
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  3,568

  Pascal Code:
  1. //dcc32 -CC pas02.pas
  2. program ioCONSOLE;
  3. //{$APPTYPE CONSOLE}
  4. uses
  5.   Windows, SysUtils;  
  6. const //endl = #10;
  7.   TV = #10'Quốc ngữ tiếng Việt; tiếng Việt cho i tờ.';
  8.   sz = Length(TV);
  9. VAR
  10.   nWrt: DWORD;
  11.   hInp : THandle;
  12.   Text : string = TV;
  13.   arr : array[0..sz] of char =  TV;
  14. begin
  15.   Write('      Start >===================>>');
  16.   try
  17.     hInp := GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
  18.     //WriteLn; //string
  19.     WriteConsole(hInp, PChar(Text), sz, nWrt, nil);
  20.     //WriteLn; //array
  21.     WriteConsole(hInp, @arr, sz, nWrt, nil);   
  22. {  
  23.     //WriteLn; //before
  24.     Write(TV); //const
  25.     WriteLn(UTF8String(TV)); //with convert
  26. }
  27.     SetConsoleOutputCP(CP_UTF8);
  28.     Write( #10'.. after ..');
  29.     Write(TV); //const
  30.     WriteLn(UTF8String(TV)); //with convert
  31.   except
  32.     on E: Exception do
  33.       Writeln(E.ClassName, ': ', E.Message);
  34.   end;
  35.   //WriteLn;
  36.   Write('      >==================>> Ended.');
  37.   //ReadLn;
  38. end.
  Kiểm thử:


  Xem thêm:
  http://diendan.congdongcviet.com/threads/t372056::tan-man-nnlt.cpp?p=966641&posted=1#post966641

 10. #60
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  3,568

  Chính phủ Venezuela kêu gọi Mỹ khôi phục quan hệ ngoại giao hai nước sau khi chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro ký một thỏa thuận mở đối thoại với một bộ phận phe đối lập.

  https://tuoitre.vn/venezuela-keu-goi-my-khoi-phuc-quan-he-ngoai-giao-201909191143298.htm
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn