Em đang làm bài tập lớn môn trí tuệ nhân tạo. đang mắc về phần thuật toán game ô ăn quan. Em code bằng ngôn ngữ java, trên công cu netbean. Ai có source code về game ô ăn quan viết trên C# hoặc java thì cho em xin để học hỏi và tham khảo với ạ. Em cám ơn